Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 1: My New School - Gettting Started

Bài tập tiếng Anh 6 theo Unit chương trình mới có đáp án

Mã số: 04542. Thời gian: 45 phút. Đã có 754 bạn thử.

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 bài 1: My New School - Gettting Started

Nhằm mục tiêu mang lại cho các em học sinh những kiến thức nền tảng nhất để học tập và ứng dụng trong giao tiếp hằng ngày. VnDoc.com đã sưu tầm Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 1: My New School - Getting Started. Thông qua những bài tập này hi vọng các em sẽ tích lũy được những kiến thức vững chắc nhất để làm hành trang cho chặng đường học tập phía trước.

Tham khảo thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 2: At School

I. Are these sentences true or false?
1
Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My New School - Getting Started

Vy and Duy are early.
2
Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My New School - Getting Started câu 2
Phong is eating.
3.
Bài tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 1: My New School - Getting Started câu 3
Duy is Phong's friends.
4.
Câu hỏi bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới phần Getting Started câu 4
Duy lives near Phong.
5.
Câu hỏi số 5 bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 1
Phong is wearing a school uniform.
II. Match/Choose the words with the school things .
1.
Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới phần 2
2
Bài tập tiếng anh lớp 6 câu 2 phần 2
3
Câu hỏi tiếng Anh lớp 6 phần 2
4.
Câu hỏi tiếng Anh lớp 6 phần 2
5.
Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School phần 2
6.
Câu hỏi tiếng anh lớp 6 unit 1 phần 2
7.
Câu 7 bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1: My New School phần 2
8.
Câu 8 bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1 chương trình mới
9.
Câu hỏi bài tập lớp 6 môn Tiếng Anh unit 1
10.
Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới câu 10 phần 2
Bắt đầu ngay
8 754