Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 6 (Cập nhật Tháng 3)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài ôn tập nhà phòng chống dịch bệnh
Môn Toán lớp 6
Bµi 1
: Cho S = 7 + 10 + 13 +...+ 100
a, Tæng trªn bao nhiªu h¹ng?
b, T×m h¹ng thø 20.
c, TÝnh S
Bµi 2: T×m x nguyªn biÕt:
a, 2
x
.7 = 224
b, x
10
= x
c, ( 2x + 1)
3
= 125
d, ( x-5)
4
= (x - 5)
6
Bµi 3: TÝnh
A,
10 10
9 4
3 .11 3 .5
3 .2
b,
10 10
8
2 .13 2 .65
2 .104
Bµi 4
2 3 4 60
3 5 1991
2 2 2 2 ... 2
3 3 3 ... 3
A
B
Chøng minh r»ng A chia hÕt cho 3; 7; 15
Chøng minh r»ng B chia hÕt cho 13; 41
Bµi 5
T×m nguyªn p sao cho
A, p + 10 p + 20 ®Òu c¸c sè nguyªn
B, p + 2 ; p + 6; p+ 8 ; p+ 14 ®Òu c¸c nguyªn
C©u6:
a. T×m c¸c nguyªn x, y. sao cho (2x+1)(y-5) =12
b.T×m nhiªn sao cho 4n-5 chia hÕt cho 2n-1
c. T×m tÊt c¸c B= 62xy427, biÕt r»ng sè B chia hÕt cho 99
Bµi 7:
Cho a lµ mét nguyªn. Chøng minh r»ng:
a. NÕu a d¬ng th× liÒn sau a còng d¬ng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. NÕu a ©m th× liÒn tríc a còng ©m.
c. t kÕt luËn liÒn tríc cña mét d¬ng liÒn sau cña mét
©m?
Bµi 8:
Cho 31 nguyªn trong ®ã tæng cña 5 sè bÊt mét d¬ng. Chøng minh r»ng
tæng cña 31 ®ã d¬ng.
Bµi 9
. TÝnh:
a. A = 4 + 2
2
+ 2
3
+ 2
4
+. . . + 2
20
b. t×m x biÕt: ( x + 1) + ( x + 2) + . . . + ( x + 100) = 5750.
c. Chøng minh r»ng nÕu:
egcdab
11 t
degabc
11.
d. Chøng minh r»ng: 10
28
+ 8 72.
Bµi 10
a) So s¸nh: 222
333
333
222
b) T×m c¸c ch÷ x y ®Ó
281 yx
chia hÕt cho 36
c) T×m nhiªn a biÕt 1960 2002 chia cho a cïng d 28
Bµi 11
Cho : S = 3
0
+ 3
2
+ 3
4
+ 3
6
+ ... + 3
2002
a) TÝnh S
b) Chøng minh S
7
Bµi 12
T×m nhiªn nhá nhÊt, biÕt r»ng khi chia nµy cho 29 d 5 chia cho 31 d 28
Bµi 13
1. T×m ch÷ tËn cïng cña c¸c sau:
a) 57
1999
b) 93
1999
2. Cho A= 999993
1999
- 555557
1997
. Chøng minh r»ng A chia hÕt cho 5.
3, Chøng r»ng: 2x + 3y chia hÕt cho 17
9x + 5y chia hÕt cho 17
Bµi 14
Cho 2 tËo hîp A =
n
N / n (n + 1)
12
.
B =
x
Z /
x
< 3
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. T×m giao cña 2 tËp hîp.
b. bao nhiªu tÝch ab (víi a
A; b
B) ®îc t¹o thµnh, cho biÕt nh÷ng tÝch
íc cña 6.
Bµi 15.
Chøng r»ng:
a) (10
n
+ 8) 9
b) (1531 + 2001) 2
c) (10
n
+ 5
3
) 3 9
d) (11
1
+ 11
2
+ 11
3
+ + 11
7
+ 11
8
) 12
e) (7 + 7
2
+ 7
3
+ 7
4
) 50
f) (3 + 3
2
+ 3
3
+ 3
4
+ 3
5
+ 3
6
) 13
Bài 16: T×m
n N
®Ó
a)
6n n
b)
4. 5n n
c)
3 8 3 n n
d)
5 1n n
e)
3 4 1n n
g)
2 1 16 3n n
Bài 17: T×m c¸c nhiªn a, b biÕt r»ng:
ƯCLN( a; b ) hiu ( a; b ) BCNN( a; b ) hiu [ a; b ]
a) a + b = 120 ( a; b ) = 12
b) a . b = 6936 ( a, b ) = 34
Bài 18:
Chøng minh r»ng: 12n + 1 30n + 2 hai s nguyên t cùng nhau
Bµi 19.
Cho h×nh bªn
a) H×nh ®ã mÊy tia? tªn?
b) H×nh ®ã mÊy ®o¹n th¼ng? tªn?
c) §é dµi ®o¹n th¼ng AB bao nhiªu biÕt O
trung ®iÓm cña ®o¹n AB OB = a (®¬n dµi)
Bµi 20.
®êng th¼ng xy mn c¾t nhau t¹i O. Trªn tia Ox lÊy ®iÓm A, trªn tia Oy lÊy ®iÓm C (A, C
kh¸c O). Trªn tia ®èi cña tia On lÊy ®iÓm D sao cho OC = OD. Trªn tia ®èi cña tia Ox lÊy ®iÓm B.
Gäi Q ®iÓm bÊt kú, Q mn. H·y ba ®iÓm B, Q, P th¼ng hµng sao cho P mn

Bài ôn tập ở nhà nghỉ môn Toán lớp 6

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 6 hệ thống lại các kiến thức Toán lớp 6 học kì 1 và nửa đầu kì 2 cho các em học sinh tham khảo luyện giải Toán, các thầy cô hướng dẫn các em ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Virus corona hiện đang là dịch bệnh của một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Trước nguy cơ lây nhiễm cao, các em học sinh được nghỉ học tại nhà, các cô cho các em học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản tránh mất kiến thức khi học lại.

Bài tập ôn ở nhà lớp 6 trong thời gian nghỉ Corona

Để chuẩn bị cho bài viết thư UPU lần 49, các em tham khảo các đề tài phong phú đa dạng và dàn ý chi tiết viết thư upu lần 49 cho học sinh lớp 6 trên VnDoc.com. Tiêu biểu là các đề tài mới nhất về dịch bệnh corona: Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Thông điệp gửi người lớn về dịch bệnh do Virus Corona

Đánh giá bài viết
286 27.190
Sắp xếp theo
    Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm