Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 8

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 8 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the pictures and reorder the letters to become corrects words:

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao1. NLOOLBA

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao2. PALNE

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao3. IWNDY

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao4. RCA

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao5. LZZPUE

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao6. LEEHPTNA

II. Choose the best answer A, B or C

1. How many _______ do you have? - I have a cat and two dogs

A. Dogs

B. Pets

C. Birds

2. What’s _______ name?

A. its

B. it’s

C. it

3. My mother is __________ in the kitchen.

A. cooking

B. cooks

C. cook

4. ____ is the man? - He’s my father.

A. What

B. Who

C. Why

5. There is _____ fence around my house.

A. an

B. a

C. not

6. My grandfather is sixty-six _______ old.

A. year

B. yaer

C. years

7. How ____ is your grandfather? He’s seventy years old

A. age

B. old

C. olds

8. The chairs are _____ the table

A. near

B. next

C. nears

III. Answer the following questions:

1. What toy do you like?

___________________

2. How many students are there in your class?

___________________

3. Do you have any pets?

___________________

4. How old are you?

___________________

5. Are there any trees in your house?

___________________

IV. Read and decide True (T) or False (F)

Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football, but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek. It’s our favorite game.

StatementT/F
1. Ba likes skipping
2. Nam doesn’t like table tennis
3. Lien and Hoa like baseball
4. Nam likes basketball
5. Ba, Nam, Hoa, Lien like hide and seek

V. Reorder words to make correct sentences:

1. my / This / school / is.

2. please / go / out / May / I ?

3. name / What/ your / is?

4. up / Stand / please.

5. Nice / meet / to / you.

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Look at the pictures and reorder the letters to become corrects words:

1. BALLOON

2. PLANE

3. WINDY

4. CAR

5. PUZZLE

6. ELEPHANT

II. Choose the best answer A, B or C

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

III. Answer the following questions:

1. I like trucks and planes

2. There are 40 students in my class

3. Yes, I have

4. I am seven years old

5. No, there aren’t

IV. Read and decide True (T) or False (F)

1. F

2. T

3. F

4. T

5. T

V. Reorder words to make correct sentences:

1. This is my school

2. May I go out please?

3. What is your name?

4. Stand up please

5. Nice to meet you

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1, Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 495
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm