Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi: Toán 12
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghim)
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..........................................................Số báo danh: .............................
Câu 1: Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh
bằng
3a . Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho.
A.
2
9a
. B.
2
13
6
a
. C.
2
9
2
a
. D.
2
27
2
a
.
Câu 2: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
13
2018 2018
2019 2019
x
x



.
A.
2;  . B.
2;  . C.
;2 . D.

;2 .
Câu 3: Cho lăng trụ đứng
.'' '
A
BC A B C
đáy
BC
tam giác vuông tại
B
vi
3
A
Ba
,
5
A
Ca
,
'4
A
Ba
. Tính thể tích
V
của lăng trụ
.'' '
A
BC A B C
?
A.
3
12 7Va
. B.
3
27Va
. C.
3
30Va
. D.
3
67Va
.
Câu 4: Gi
,
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số
54y
x

trên đoạn
1; 1
. Khi
đó
M
m bằng
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
9
.
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm

3;1; 4A 
1; 1; 2B . Phương trình mặt
cầu
S nhận
A
B
làm đường kính là
A.

22
2
1114xyz
. B.
 
22
2
1114xyz
.
C.

22
2
1156xyz
. D.

222
42614xyz
.
Câu 6: Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật biết rằng ba mặt của hình này có diện tích
2
20cm ,
2
10cm ,
2
8cm .
A.
3
80cm . B.
3
200cm . C.
3
1600cm . D.
3
40cm .
Câu 7: Cho hình chóp
.SABCD
có đáy
A
BCD
hình vuông cạnh
3,a
cạnh bên
SA
vuông góc với
mặt phẳng đáy và
SA a
. Tính góc giữa hai đường thẳng
B
C
SD bằng
A.
0
30 .
B.
0
60 .
C.
0
45 .
D.
0
90 .
Câu 8: Gọi
1
z
,
2
z
hai nghiệm phức của phương trình
2
250zz
, trong đó
1
z
phần ảo dương.
Tìm số phức
22
12
2wz z
.
A.
94i
. B.
94i
. C.
94i
. D.
94i
.
Câu 9: Cho số phức
z
có số phức liên hợp
32zi
. Tổng phần thực và phần ảo của số phức
z
bằng
A. 1. B.
5
. C.
5
. D.
1
.
Câu 10: Tính
cos 4 3 dIxx
.
A.
sin 4 3IxC
. B.
sin 4 3IxC
.
C.
4sin 4 3
I
xC. D.

1
sin 4 3
4
IxC
.
Câu 11: Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy bằng
R
, chiều cao bằng
h
, độ dài đường sinh bằng
l
.
Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
22
lRh. B.
22
R
lh
. C.
22
lRh. D.
22
hRl.
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 12: Gọi
,,
A
BC
lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức
1
2z ,
2
4zi ,
3
24zi trong mặt
phẳng tọa độ
.Oxy
Tính diện tích tam giác
.
A
BC
A.
8
. B. 2 . C.
6
. D. 4 .
Câu 13: Cho hình chóp
.SABC
đáy tam giác đều cạnh
2a
thể tích bằng
3
3a
. Tính chiều cao
h
của hình chóp đã cho.
A.
33ha
. B.
3ha
. C.
3
3
a
h
. D.
3
2
a
h
.
Câu 14: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi hàm số đó
là hàm số nào?
A.
21
22
x
y
x
. B.
1
1
x
y
x
. C.
1
1
x
y
x
. D.
1
x
y
x
.
Câu 15: Cho các số thực 0ab. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.

2
22
ln ln ln
a
ab
b




. B.
ln ln ln
a
ab
b




.
C.

1
ln ln ln
2
ab a b
. D.

2
22
ln ln lnab a b
.
Câu 16: Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt?
A. 8. B. 9. C. 6 . D.
4
.
Câu 17: Cho số phức
z
thỏa mãn:
12 . 15zizi i. Tìm modun của số phức
z
?
A.
5z
. B.
25z
. C.
4z
. D.
23z
.
Câu 18: Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, mặt phẳng
:2 5 1 0xyz
 có 1 vec pháp tuyến
A.
2;5; 1n 
. B.
2;5;1m

. C.

2;5; 1a 
. D.

2; 5; 1b 
.
Câu 19: Cho hàm số
yfx
xác định liên tục trên khoảng
;, 
bảng biến thiên như hình
sau:
Mệnh đề nào sau đây
đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1 . B. Hàm số đồng biến trên khoảng
;2 .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1; 
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;
.
Câu 20: Đường thẳng
2y
là tiệm cận ngang của đồ thị nào dưới đây?
A.
23
2
x
y
x

. B.
1
12
x
y
x
. C.
22
2
x
y
x
. D.
2
1
y
x
.
Câu 21: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
x

1
1

y
0
0
y

2
1

O
x
y
1
1
1
1
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
A.
42
23yx x . B.
42
23yx x . C.
42
23yx x . D.
42
3yxx .
Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ
Ox
y
z
, cho vectơ
317 2OA i j k

. Tọa độ của điểm
A
A.
3;17; 2A
. B.
3; 17; 2A 
. C.
3; 5; 2A
. D.

3; 2; 5A
.
Câu 23: Cho
0a
. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
4
26
aa . B.
5
3
6
3
2
a
a
a
. C.
3
4
aa a
.
D.
7
7
5
5
aa .
Câu 24: Cho
Fx
là một nguyên hàm của hàm số

f
x
. Khi đó hiệu số
01FF
bằng
A.

1
0
d
F
xx
. B.

1
0
d
f
xx
. C.

1
0
d
f
xx
. D.

1
0
d
F
xx
.
Câu 25: Điểm cực đại của đồ thị hàm số
32
573yx x x là:
A.
1; 0
. B.
1
x
. C.
732
;
327



. D.
0y
.
Câu 26: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
4
1
y
x
tại điểm có hoành độ
1x 
.
A.
1yx
. B.
3yx
. C.
3yx
. D.
3yx
.
Câu 27: Cho cấp số cộng
n
u
, biết
2
3u
4
7u . Giá trị của
15
u bằng
A.
29 . B. 31. C. 35 . D. 27 .
Câu 28: Trong không gian tọa độ
Ox
y
z
, đường thẳng đi qua điểm

1; 2; 3A và có vectơ ch phương
2; 1; 2u 
có phương trình là
A.
123
212
xy
z


. B.
123
21 2
xy
z


.
C.
123
212
x
yz


. D.
123
212
x
yz


.
Câu 29: Hàm số
2
2
2
x
x
y
có đạo hàm
A.

2
22
412 ln2
xx
x
xx

. B.
2
22
22ln2
xx
xx
.
C.
2
2
2ln2
xx
. D.

2
2
412 ln2
xx
x
.
Câu 30: Cho hình thang vuông
A
BCD
có độ dài hai đáy
2, 4
A
BaDCa
, đường cao
2
A
Da
. Quay
hình thang
A
BCD
quanh đường thẳng
A
B thu được khối tròn xoay
H
. Tính thể tích
V
của khối
H
.
A.
3
40
.
3
a
V
B.
3
20
.
3
a
V
C.
3
8.Va
D.
3
16 .Va
Câu 31: Cho hàm số
yfx
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau
O
x
y
4
3
1 1

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 624
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm