Bộ 60 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27 (Sách mới)

Bộ 60 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27Đề thi cuối học kì 1 lớp 1 các môn Toán, Tiếng Việt có đáp án và biểu điểm, ma trận được soạn theo 03 mức đúng quy định, nhằm giúp quý thầy cô và các vị phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn các bé ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo những đề thi học kì 1 lớp 1

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số và phép tính

Số câu

3(1,2,3)

1(8)

1(4)

1(9)

1(5)

1(10)

5

3

Số điểm

3,5

1,0

1,0

1,0

0,5

1,0

5,0

3,0

Hình học và đo lường

Số câu

1(7)

1(6)

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

4

1

2

1

1

1

7

3

Số điểm

4,5

1,0

2,0

1,0

0,5

1,0

7

3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ....................

Trường Tiểu học....................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  - LỚP I

MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2020-2021

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 2: (1 điểm) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống:

a)

4

5

b)

5

7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm)

A. 3

B. 0

C. 7

D. 2

b. 8.....9 (0,5 điểm)

A. >

B. <

C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

☐ 2+ 2= 4☐ 2 - 1 = 1
☐ 2 + 3 = 8☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4

B. 5

C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Hình trên có....khối hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1). Nối với hình thích hợp

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 =

7 + 3 =

8 – 2 =

10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 =.............

3 + 4 + 2 =.............

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Lần lượt là số 3 và số 7

Câu 2: (1 điểm) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống:

a)

3

4

5

b)

5

6

7

Câu 3: (1,5 điểm) (M1)

a. (1 điểm)

A. 3

b. (0,5 điểm)

B. <

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

2+ 2= 4 Đ2 - 1 = 1 Đ
2 + 3 = 8 S4 – 2 = 3 S

Câu 5: (0.5 điểm) (M3)

A. 4

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Hình trên có 05 khối hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1): HS tự nối

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 = 9

7 + 3 = 10

8 – 2 = 6

10 – 0 = 10

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 = 5

3 + 4 + 2 = 9

Câu 10: (1 điểm) (M3)

2  + 5 = 7

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

3

1

2

1

5

2

Câu số

1,2,3

9

4, 6

10

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2,0

Hình học

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

7

5

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

3

2

6

4

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

6,0

4,0

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Lớp: …….

Họ và tên: …………………………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2020- 2021

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

47

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6

B. 4

C. 8

b. 4 … 8

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9 ☐

9 - 2 - 3 = 4 ☐

3 + 6 - 3 = 6 ☐

8 - 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

A. Khối hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

B. 5

C . 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

3+1=

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

5-2=

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

456789

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 - 2 - 3 = 4 S

3 + 6 - 3 = 6 S

8 - 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

A. Khối hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

3+1=4

5-2=3

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 3

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

Khác

TNKQ

TL

Khác

TN

KQ

TL

Khác

TN

KQ

TL

Khác

Số học

Số câu

3

2

2

1

2

1

5

2

4

Câu số

1,2,

4

7, 8

5,6

11

10,9,

13

1,2,4,5,6

11, 13

7,8,9,10

Số điểm

1,5đ

2,5đ

Hình học

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

12

3

12

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

4

2

2

1

2

1

1

6

2

5

Số điểm

1d

(Hình thức khác: Nối, điền khuyết, đúng/ sai……..)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 3

Phần 1: Trắc nghiệm (3đ)

1, (M1) Số chín viết là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

2, (M1) Kết quả của phép tính 5 - 2 =?

A. 3

B. 5

C. 7

D. 2

3, (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

A. Khối hộp hình chữ nhật

B. Khối lập phương

4, (M1) 6 …….. 8

A. >

B. =

C. <

5, (M2) Số bé nhất trong các số 5; 8; 1; 3 là:

A. 5

B. 8

C. 1

D. 3

6, (M2) Số lớn nhất trong các số 7; 9; 0; 5 là:

A. 7

B. 9

C. 0

D. 5

B. Phần 2: Tự luận:

Câu 7: M1 - 1 đ. Ghép đúng:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 8: (M1 – 1) Số?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 9: (M2 – 1đ) Tính

8 - 3 - 4 = …….....

2 – 0 + 7 = ………

Câu 10: (M2 – 1đ) Số

7 -...... = 5

6 + 3 < .......

Câu 11: (M2 – 1đ)

a , Xếp các số 5, 2 , 8, 4 theo thứ tự từ bé đến lớn

……………………………………………………………………………............

b , Xếp các số 0, 5, 9, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé

……………………………………………………………………………............

Câu 12: (M3 – 1đ) Số

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 13: (M3 – 1đ) Viết phép tính

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 3

Phần I: Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

D

A

B

C

C

B

Phần II: Tự luận

Câu 7: Mỗi ý ghép đúng kết quả được 0,25 điểm

Câu 8: Mỗi số đúng 0,5 đ

Câu 9: Mỗi phép đúng 0,5 đ

Câu 10: Mỗi số đúng 0,5 đ

Câu 11: Mỗi ý đúng 0,5đ

a. 2, 4, 5, 8

b, 9, 6, 5, 0

Câu 12: Mỗi ý đúng 0,25đ

Câu 13:

Mỗi phép tính đúng 0,5đ

Tranh 1: 5 - 2 = 3

hoặc 5 - 3 = 2

Tranh 2:

2 + 3 + 5 = 10             3 + 2 + 5 = 10

2 + 5 + 3 = 10             3 + 5 + 2 = 10

5 + 2 + 3 = 10              5 + 3 + 2 = 10

10 – 5 - 3 = 2               10 – 3 – 5 = 2

10 – 2 - 5 = 3

10 – 5 – 2 = 3

10 – 5 – 3 = 2

10 – 3 – 5 = 2

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

Năm học: 2020- 2021

STT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

TỔNG

TN

TL

HT khác

TN

TL

HT khác

TN

TL

TN

TL

HT khác

1

Đọc hiểu

Số câu

02

01

1

02

01

1

Câu số

1,2

3

02

02

Số điểm

2,0

1,0

7.0

2,0

1,0

7,0

Tổng

Số câu

04

Số điểm

10

2

Viết

Số câu

1

1

1

1

1

1

Câu số

4

7,0

5

1

1

Số điểm

1,5

1,5

1,5

1,5

7,0

Tổng

Số câu

03

Số điểm

10

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (7 điểm)

- Kiểm tra đọc thành tiếng từng học sinh bốc thăm đọc các vần, từ, câu giáo viên đã chuẩn bị trong các phiếu.

II. Đọc hiểu (3 điểm)

1. Đọc thầm bài sau:

Hoa cúc vàng

Suốt cả mùa đông

Nắng đi đâu miết

Trời đắp chăn bông

Còn cây chịu rét

Sớm nay nở hết

Đầy sân cúc vàng

Thấy mùa xuân đẹp

Nắng lại về chăng?

Câu 1. Bài thơ nhắc đến mùa nào? (1 điểm) (M1)

a. Mùa đông và mùa xuân.

b. Mùa xuân và mùa hạ.

c. Mùa thu

Câu 2. Nối cho phù hợp (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3. Tìm và viết tiếng có chứa vần ông trong đoạn thơ? (1 điểm) (M1)

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Viết chính tả: Tập chép (7 điểm)

Đi học

Đi học lắm sự lạ

Cha mẹ vẫn chờ mong

Ba bạn hứa trong lòng

Học tập thật chăm chỉ.

Hải Lê

II. Làm bài tập: (3 điểm)

Câu 4. Điền ng hay ngh vào chỗ chấm (1,5 điểm) (M2)

a, … ỉ hè

b) giấc … ủ

c) … ề nghiệp

Câu 5. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt- Đề 1

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (7 điểm)

- Học sinh đọc trơn các vần, tiếng, từ và 1-2 câu (khoảng 20 chữ)

- Cách đánh giá các mức độ như sau:

 • Tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc đúng yêu cầu. (1 điểm)
 • Đọc trơn, đúng vần, tiếng, từ, cụm từ, câu. (1 điểm)
 • Âm lượng đọc vừa đủ nghe: (1 điểm)
 • Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 20 tiếng/1 phút): (1 điểm)
 • Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt. (1 điểm)
 • Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: (1 điểm)
 • Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm)

- Hình thức: Thiết kế các phiếu có ghi các vần, tiếng, từ và câu thơ cho từng học sinh đọc và trả lời câu hỏi. (Đọc to và trả lời thành tiếng)

II. Đọc hiểu (3 điểm)

Câu 1. Bài thơ trên nói về mùa nào? (1 điểm)

a. Mùa đông và mùa xuân

Câu 2. Nối cho phù hợp (1 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3. Tìm và viết tiếng có chứa vần ông trong đoạn thơ?

- Bông, đông.

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Viết chính tả: 7 điểm

 • Viết đúng chữ mẫu, đúng chính tả, tốc độ viết khoảng 20 chữ/15 phút (4 điểm)
 • Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm)
 • Trình bày đúng khổ thơ. (1 điểm)

II. Làm bài tập: (3 điểm)

Câu 4. Điền ng hay ngh vào chỗ chấm (1,5 điểm)

a, nghỉ hè

b) giấc ng

c) nghề nghiệp

Câu 5. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

1. Đọc

a) Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (tốc độ 20 tiếng/phút)

Số câu

1

1

Số điểm

7,0

7,0

b) Đọc hiểu

Số câu

1( câu 1)

1( câu 2)

1( câu 3)

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

Tổng

Số câu

1

1

1

1

2

1

1

Số điểm

1,0

7,0

1,0

1,0

2,0

1,0

7,0

2. Viết

a) Chính tả (tập chép) (tốc độ 20 chữ/15 phút)

Số câu

1

1

Số điểm

7,0

7,0

b) Bài tập

Số câu

1 (câu 4)

1( câu 5)

1( câu 6)

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

Tổng

Số câu

1

1

1

1

2

1

1

Số điểm

1,0

1,0

7,0

1,0

2,0

1,0

7,0

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ………………

TRƯỜNG TH ………..

KIỂM TRA CUỐI KÌ I - LỚP 1

Môn: Tiếng Việt

Năm học 2020- 2021

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. Phần đọc: (10 điểm).

1. Đọc thành tiếng (7 điểm)

- Kiểm tra đọc thành tiếng từng học sinh bốc thăm đọc các vần, từ, câu giáo viên đã chuẩn bị trong các phiếu.

2. Đọc hiểu: (3 điểm)

Câu 1/ (1 điểm) Nối hình với chữ:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 2/ (1 điểm) Em chọn chữ nào?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3/ (1 điểm)

- Viết tiếng có chứa vần em:.....................................

- Viết tiếng có chứa vần an:...................................

II. Phần viết: (10 điểm)

1. Chính tả (7 điểm)

* Giáo viên viết lên bảng cho học sinh nhìn chép vào giấy có kẻ 5 ô li khổ thơ sau:

Đi học

Đi học lắm sự lạ

Cha mẹ vẫn chờ mong

Ba bạn hứa trong lòng

Học tập thật chăm chỉ.

Hải Lê

2. Bài tập: (3 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Điền iêm hoặc iếp vào chỗ chấm thích hợp:

a) dừa x........

b) tấm l.....

Câu 5 (1 điểm): Điền “lóc cóc/ bon bon”

- Vó ngựa va.....................

- Xe cứ lăn ........................

Câu 6 (1 điểm): Viết tên con vật vào dưới mỗi hình

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt........................................

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt........................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

I. Phần đọc: (10 điểm).

1. Đọc thành tiếng (7 điểm)

2. Đọc hiểu: (3 điểm)

Câu 1/ (1 điểm): HS tự nối

Câu 2/ (1 điểm)

 • Bé kể
 • Cò mò cá
 • Nhà có ghế gỗ

Câu 3/ (1 điểm)

 • Viết tiếng có chứa vần em: trẻ em, que kem
 • Viết tiếng có chứa vần an: hòn than, đàn kiến

II. Phần viết: (10 điểm)

1. Chính tả  (7 điểm)

2. Bài tập: (3 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

a) dừa xiêm

b) tấm liếp

Câu 5 (1 điểm): Điền “lóc cóc/ bon bon”

- Vó ngựa va lóc cóc

- Xe cứ lăn bon bon

Câu 6 (1 điểm): Viết tên con vật vào dưới mỗi hình

Con còcon gà trống.

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and match

1.  Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

A. duck

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

B. plane

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

C. car

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

D. insect

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

E. elephant

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. d h e

2. i a f

3. f h g

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

4. b i a

5. d b e

6. f c g

Exercise 3: Write “a” or “an”

1. __________ egg

2. __________ tomato

3. __________ doll

4. __________ apple

5. __________ girl

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Look at the picture and match

1. C

2. E

3. B

4. A

5. D

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

1. h

2. i

3. f

4. a

5. e

6. g

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.____an______ egg

2.____a______ tomato

3.____a______ doll

4.____an______ apple

5.____a______ girl

..........................................................

Đề thi cuối kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27

Bộ 60 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27 (Sách mới) có cả bảng ma trận đề thi theo 3 mức độ của Thông tư 27, giúp các em học sinh lớp 1 nắm vững kiến thức môn Toán, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kì 1 sắp tới. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cho các em học sinh lớp 1 theo đúng chuẩn của Thông tư 27. Ngoài ra mời các thầy cô tham khảo thêm:

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
6 27.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm