Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 12 bài Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sử lớp 12. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có lời giải của 6 bài tập trong sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 12 bài Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Câu 1: Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Trả lời:

* Tình hình trong nước:

 • Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực song cũng gặp không ít khó khăn. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế-xã hội.
 • Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã phải tiến hành đổi mới.

* Thế giới:

 • Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trở thành xu thế thế giới.
 • Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 1 SGK Lịch sử 12 bài 28

Câu 2: Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng?

Trả lời:

Về đổi mới kinh tế: Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường; xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Về đổi mới chính trị: Đảng chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 2 SGK Lịch sử 12 bài 28

Câu 3: Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000?

Trả lời:

 • Trong 5 năm (1986-1990): Cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
 • Kế hoạch 5 năm 1991-1995: Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát; ổn định và phát triển , nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội. Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế.
 • Kế hoạch 5 năm 1996-2000: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần… Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 3 SGK Lịch sử 12 bài 28

Câu 4: Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta trong từng kế hoạch nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991- 1995, 1996-2000?

Trả lời:

* Kế hoạch nhà nước 1986-1990

Thành tựu:

 • Về lương thực-thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn triền mien, chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.
 • Hàng hóa trên thị trường: Nhất là hàng tiêu dùng, dồi dà, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường.
 • Kinh tế đối ngoại: mở rộng hơn trước về quy mô và hình thức.
 • Kiềm chế được một bước lạm phát.
 • Ở nước ta bước đầu nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.
 • Bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương được sắp xếp lại.

Hạn chế:

 • Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao.
 • Chế độ tiền lương bất hợp lí
 • Sự nghiệp văn hóa có những mặt tiếp tục xuống cấp.

* Kế hoạch nhà nước 1991-1995

Thành tựu:

 • Lạm phát từng bước bị đầy lùi.
 • Vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh.
 • Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.
 • Thu nhập của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.
 • Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Hạn chế:

 • Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé.
 • Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra.
 • Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng miền.

* Kế hoạch 5 năm 1996-2000

Thành tựu:

 • Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 • Các doanh nghiệp trong nước từng bước mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi.
 • Đời sống nhân dân được cải thiện.

Hạn chế:

 • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.
 • Kinh tế nhà nước chưa được củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo.
 • Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH.
 • Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn ở mức cao.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 4 SGK Lịch sử 12 bài 28

Câu 5: Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế và xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới?

Lời giải:

 • Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
 • Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.
 • Cải thiện đời sống nhân dân.
 • Tăng niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 5 SGK Lịch sử 12 bài 28

Câu 6: Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế- xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000)?

Lời giải:

 • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.
 • Kinh tế nhà nước chưa được củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo.
 • Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH.
 • Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn ở mức cao.
 • Về cơ bản nền kinh tế đất nước còn chậm phát triển hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 6 SGK Lịch sử 12 bài 28

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 12, Địa lý lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 797
Sắp xếp theo

  Giải bài tập Sử 12

  Xem thêm