Giải bài tập SBT Toán 7 bài: Ôn tập chương 4

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài: Ôn tập chương 4 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 7: Đa thức một biến

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Câu 1: Tính giá trị các biểu thức sau tại x = 1; y = -1; z = 3

(x2y – 2x – 2z)xy

Lời giải:

Thay x = 1; y = -1; z = 3 vào biểu thức, ta có:

(12(-1) – 2.1 – 2.3).1(-1) = (-1 – 2 – 6).(-1) = (-9).(-1) = 9

Vậy giá trị của biểu thức (x2y – 2x – 2z)xy bằng 9 tại x = 1; y = -1; z = 3

Câu 2: Viết biểu thức đại số x, y thỏa mãn một trong các điều sau:

a, Là đơn thức;

b, Chỉ là đa thức nhưng không phải là đơn thức.

Lời giải:

a, Đơn thức: 3xy2

b, Chỉ là đa thức nhưng không phải là đơn thức: 3x + 2y

Câu 3: Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó:

a, (- 1/3 xy).(3x2yz2)

b, -5/4y2.bx (b là hằng số)

c, -2x2y.(- 1/2 )2 x(y2z)3

Lời giải

a, Ta có: (- 1/3 xy).(3x2yz2) = (- 1/3 .3).(x.x2).(y.y).z2 = -x3y2z2

Hệ số của đơn thức bằng -1.

b, Ta có: -54y2.bx = (-54b)xy2 (b là hằng số)

Hệ số của đơn thức là -54b.

c, Ta có: -2x2y.(- 1/2 )2 x(y2z)3

= -2x2y.1/4 x.y6z3 = (-2.1/4 ).(x2.x).(y.y6).z3 = - 1/2 x3y7z3

Hệ số của đơn thức bằng - 1/2.

Câu 4: Cho hai đa thức:

(x) = x5 – 3x2 + 7x4 – 9x3 + x2 - 1/4 x

g(x) = 5x4 – x5 + x2 – 2x3 + 3x2 - 1/4

Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x)

Lời giải:

* Ta có:

f(x) = x5 – 3x2 + 7x4 – 9x3 + x2 - 1/4 x = x5 + 7x4 – 9x3 – 2x2 - 1/4 x

g(x) = 5x4 – x5 + x2 – 2x3 + 3x2 - 1/4 = -x5 + 5x4 – 2x3 + 4x2 - 1/4

* f(x) + g(x)

f(x) = x5 – 3x2 + 7x4 – 9x3 + x2 - 1/4 x

+

g(x) = 5x4 – x5 + x2 – 2x3 + 3x2 - 1/4

__________________________________

f(x) + g(x) = 12x4 - 11x3 + 2x2 - 1/4x - 1/4

* f(x) - g(x)

f(x) = x5 – 3x2 + 7x4 – 9x3 + x2 - 1/4 x

_

g(x) = 5x4 – x5 + x2 – 2x3 + 3x2 - 1/4

____________________________________

f(x) - g(x) = 2x5 + 2x4 - 7x3 - 6x2 - 1/4x + 1/4

Câu 5: Cho đa thức: f(x) = -15x3 + 5x4 - 4x2 + 8x2 - 9x3 - x4 + 15 - 7x3.

Tính f(1) và f(-1).

Lời giải:

Ta có: f(x) = -15x3 + 5x4 - 4x2 + 8x2 - 9x3 - x4 + 15 - 7x3

= (5x4 - x4) - (15x3 + 9x3 + 7x3) + (-4x2 + 8x2) + 15

= 4x4 - 31x3 + 4x2 + 15

f(1) = 4.14 - 31.13 + 4.12 + 15 = 4 - 21 + 4 + 15 = -8

f(-1) = 4.(-1)4 - 31.(-1)3 + 4.(-1)2 + 15 = 4 + 31 + 4 + 15 = 540

Đánh giá bài viết
3 1.020
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Toán 7 Xem thêm