Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Toán lớp 10. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 79 SGK Đại số 10: Bất đẳng thức

Giải bài tập trang 87, 88 SGK Đại số 10: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 1 trang 94 SGK Đại số lớp 10

Xét dấu các biểu thức:

a. f(x) = (2x – 1)(x + 3) b) f(x) = (-3x – 3)(x + 2)(x + 3)

c) f(x) = Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất d) f(x) = 4x2 – 1.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a. Ta lập bảng xét dấu

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Kết luận: f(x) < 0 nếu – 3 < x < 1/2

f(x) = 0 nếu x = – 3 hoặc x = 1/2

f(x) > 0 nếu x < – 3 hoặc x > 1/2

b) Làm tương tự câu a).

f(x) < 0 nếu x ∈ (-3; -2) ∪ (-1; +∞)

f(x) = 0 với x = -3, -2, -1

f(x) > 0 với x ∈ (-∞; -3) ∪ (-2; -1).

c) Ta có:

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Làm tương tự câu b).

f(x) không xác định nếu x = -1/3 hoặc x = 2

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

d) f(x) = 4x2 – 1 = (2x – 1)(2x + 1).

f(x) = 0 với x = ± 1/2

f(x) < 0 với x ∈ (1/2; -1/2)

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 2 trang 94 SGK Đại số lớp 10

Giải các bất phương trình

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Xét dấu của f(x) ta được tập nghiệm của bất phương trình: Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < 0 ⇔ x < -1; 0 < x < 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: x < -1; 0 < x < 3; x ≠1

c) Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bảng xét dấu:

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < 0 ⇔ -12 < x < 4 hoặc -3 < x < 0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: -12 < x < -4 hoặc -3 < x < 0

d) Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bảng xét dấu:

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < 0 ⇔ -1 < x < 2/3; x > 1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: -1 < x < 2/3; x > 1

Bài 3 trang 94 SGK Đại số lớp 10

Giải các bất phương trình

a) |5x – 4| ≥ 6;

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) <=> (5x – 2)2 ≥ 62 <=> (5x – 4)2 – 62 ≥ 0

<=> (5x – 4 + 6)(5x – 4 – 6) ≥ 0 <=> (5x + 2)(5x – 10) ≥ 0

Bảng xét dấu:

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Từ bảng xét dấu cho tập nghiệm của bất phương trình: Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

b) Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bảng xét dấu:

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Vậy nghiệm của phương trình là: Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Đánh giá bài viết
2 4.700
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 10 Xem thêm