Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 5

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 5: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

1. Kiến thức:

Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện:

  • Tạo thành chất điện li yếu.
  • Tạo thành chất khí.

2. Kĩ năng

  • Quan sát hiện tượng thí nghiệm để biết có phản ứng hóa học xảy ra.
  • Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
  • Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.
  • Tính khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng; tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp; tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.

II. TRỌNG TÂM:

  • Hiểu được bản chất, điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly và viết được phương trình ion rút gọn của các phản ứng.
  • Vận dụng vào việc giải các bài toán tính khối lượng và thể tích của các sản phẩm thu được, tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.

III. PHƯƠNG PHÁP:

Nêu vấn đề, vấn đáp, thảo luận, giảng giải, thí nghiệm.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Chuẩn bị dd HCl, CH3COONa, Na2CO3, CaCO3 (đá vôi)

HS: Đọc và n/c bài trước khi đến lớp.

V.TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Làm bài tập 5,6 / 20 sgk

3. Nội dung: GVĐ: Giờ học hôm nay chúng ta tiếp tục n/c về các p/ư tạo chất điện li yếu như axit, các p/ư tạo chất khí.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

GV: Làm thí nghiệm và yêu cầu HS quan sát hiện tượng, nêu nhận xét, giải thích, viết PTPT.

GV: HDHS viết PT ion đầy đủ và rút gọn.

HS: Hiện tượng:

Có mùi giấm thoát ra

GV: Làm thí nghiệm và yêu cầu HS quan sát hiện tượng, nêu nhận xét, giải thích, viết PTPT và PT ion rút gọn.

HS: Hiện tượng:

Có bọt khí thoát ra.

Hỏi: Từ các thí nghiệm trên em hãy nêu kết luận về điều kiện để xảy ra p/ư trao đổi ion?

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI:

2. Phản ứng tạo chất điện li yếu:

b. Phản ứng tạo thành axit yếu: (10 phút)

- Thí nghiệm:

HCl +CH3COONa→CH3COOH + NaCl

- Hiện tượng: Có mùi giấm thoát ra .

- Giải thích:

HCl và CH3COONa đều dễ tan và phân li mạnh

HCl →H+ + Cl-

CH3COONa →Na+ + CH3COO-

Phản ứng tạo thành axit yếu:

H+ + CH3COO- →CH3COOH

3. Phản ứng tạo thành chất khí: (15 phút)

a. Thí nghiệm:

HCl + Na2CO3 →2NaCl + CO2+ H2O

b. Hiện tượng:

Có bọt khí thoát ra.

c. Giải thích:

HCl và Na2CO3 đều dễ tan và phân li mạnh:

HCl→ H+ + Cl-

Na2CO3 →2Na+ + CO

Sự hình thành chất dễ bay hơi:

H+ + CO →HCO

H+ + HCO→ H2CO3

H2CO3 → CO2+ H2O

PT ion rút gọn: 2H+ + CO →CO2+ H2O

II. KẾT LUẬN: (10 phút)

1.P/ư xảy ra trong dd chất đ/li là p/ư giữa các ion

2.P/ư trao đổi ion trong dd các chất đ/li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau: Chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí.

Đánh giá bài viết
1 503
Sắp xếp theo
    Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm