Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 4

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

1. Kiến thức:

Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện:

  • Tạo thành chất kết tủa.
  • Tạo thành chất điện li yếu.

2. Kĩ năng

  • Quan sát hiện tượng thí nghiệm để biết có phản ứng hóa học xảy ra.
  • Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
  • Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.
  • Tính khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng; tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp; tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.

II. TRỌNG TÂM:

  • Hiểu được bản chất, điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly và viết được phương trình ion rút gọn của các phản ứng.
  • Vận dụng vào việc giải các bài toán tính khối lượng và thể tích của các sản phẩm thu được, tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.

III. PHƯƠNG PHÁP:

Nêu vấn đề, vấn đáp, thảo luận, giảng giải, thí nghiệm.

IV. CHUẨN BỊ:

GV: Chuẩn bị dd Na2SO4, BaCl2, phenolphtalein, NaOH (0,1M), HCl (0,1M),

HS: Đọc và n/c bài trước khi đến lớp ở phần I-1,2.a.

V. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy cho biết nồng độ ion H+ giá trị pH tương ứng trong các môi trường?

3. Nội dung: GVĐ: Các p/ư tạo ta chất kết tủa hay chất dễ bay hơi thì chúng ta có thể nhận thấy rất dễ dàng. Vậy còn p/ư tạo chất điện li yếu như nước thì làm thế nào để chúng ta biết được chất vừa sinh ra có nước. Đó cũng là vấn đề chúng ta cần n/c trong giờ học hôm nay.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

GV: Làm thí nghiệm và yêu cầu HS quan sát hiện tượng, nêu nhận xét, giải thích, viết PTPT.

GV: HDHS viết PT ion đầy đủ và rút gọn.

HS:Hiện tượng:

Thấy kết tủa trắng của BaSO4 xuất hiện.

GV: Làm thí nghiệm và yêu cầu HS quan sát hiện tượng, nêu nhận xét, giải thích, viết PTPT, PT ion đầy đủ và PT ion rút gọn.

HS: Hiện tượng: Màu hồng của phenolphtalein bị mất màu dần.

Tích hợp: Giữa các dung dịch trong đất, nước đều có thể xảy ra phản ứng trao đổi ion tạo thành chất rắn, chất khí hoặc chất điện li yếu làm thay đổi thành phần của môi trường; Bản chất của các phản ứng xảy ra làm thay đổi thành phần của môi trường. VD: Bón phân hóa học kết hợp với phân chuồng...

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI:

1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa: (17 phút)

a. Thí nghiệm:

Na2SO4 + BaCl2 →BaSO4+ 2NaCl

b. Hiện tượng:

Thấy kết tủa trắng của BaSO4 xuất hiện.

c. Giải thích:

Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan và phân li mạnh trong nước:

Na2SO4 →2Na+ + SO

BaCl2 →Ba2+ + 2Cl-

P/ư tạo kết tủa là:

Ba2+ + SO →BaSO4

2. Phản ứng tạo chất điện li yếu: (18 phút)

a. Phản ứng tạo thành nước:

- Thí nghiệm:

NaOH + HClv NaCl + H2O

- Hiện tượng:

Màu hồng của phenolphtalein bị mất màu dần.

- Giải thích:

NaOH và HCl đều dễ tan và phân li mạnh trong nước:

NaOH→ Na+ + OH-

HCl →H+ + Cl-

P/ư tạo thành nước: H++ OH-H2O

Đánh giá bài viết
1 886
Sắp xếp theo
    Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm