Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 57

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 57: Kiểm tra 45 phút được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

 • Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về hiđrocacbon thơm, ancol, phenol
 • Kiểm tra kĩ năng viết phương trình hoá học, vận dụng tính chất hoá học của các chất giải bài tập về hỗn hợp, nhận biết ...

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA:

1. Kiến thức:

 • Benzen-Toluen-Stiren: Tính chất hoá học
 • Ancol: Tính chất hoá học, điều chế
 • Phenol: Tính chất hoá học

2. Kĩ năng:

 • Viết phương trình phản ứng
 • Viết CTCT, gọi tên
 • Phân biệt các chất
 • Xác định CTPT
 • Tính thành phần phần trăm hỗn hợp

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 10 câu tự luận

IV. LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1) Điều chế benzen

X

2) Viết phản ứng của stiren

X

3) Viết CTCT từ tên gọi (vòng thơm)

X

4) Viết đồng phân, gọi tên

X

5) Liệt kê các chất phản ứng với phenol

X

6) Tên gọi của chất có CTCT cho sẵn

X

7) Tính phần trăm hỗn hợp

X

8) Sơ đồ phản ứng

X

9) Nhận biết

X

10) Xác định 2 ancol liên tiếp (BTKL)

X

V. ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:

Đề kiểm tra:

Câu1: Viết phương trình điều chế benzen từ axetilen?

Câu 2: Viết phản ứng cộng của stiren với hiđro theo tỉ lệ 1:1?

Câu 3: Viết công thức cấu tạo của hợp chất có tên gọi 3-metyl-5-nitrotoluen

Câu 4: Viết các đồng phân ancol của hợp chất có công thức phân tử là C3H8O?

Câu 5: Phenol phản ứng được với chất nào sau đây: Dung dịch NaOH, dung dịch brom, FeO? Viết phương trình phản ứng.

Câu 6: Gọi tên ancol có công thức cấu tạo như sau: CH3-CH(C2H5)-CH2-CH(OH)-CH3

Câu 7: Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm phenol và propan-1-ol tác dụng với natri dư, thu được 3,36 lít khí hiđro (đkc). Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A?

Câu 8: Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện):

bài kiểm tra 45 phút

Câu 9: Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các chất sau: Etanol, glixerol, phenol

Câu 10: Cho 31,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 18,4 gam natri, thu được 49 gam chất rắn. Xác định hai ancol?

Đánh giá bài viết
1 103
Sắp xếp theo
  Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm