Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 14

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 14: Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức

  • Phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của 2 lực cân bằng lên một vật dựa vào khái niệm gia tốc.
  • Phát biểu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực và qui tắc hình bình hành.
  • Biết được điều kiện để có thể áp dụng phân tích lực.
  • Viết được biểu thức toán học của qui tắc hình bình hành.
  • Phát biểu đựợc điều kiện cân bằng của một chất điểm

2. Về kỹ năng

  • Biết cách phân tích kết quả thí nghiệm, biểu diễn các lực và rút ra qui tắc hình bình hành.
  • Vận dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực của 2 lực đồng qui hoặc để phân tích một lựcthành 2 lực đồng qui theo các phương cho trước.
  • Vận dụng giải một số bài tập đơn giản về tổng hợp lực và phân tích lực

II.CHUẨN BỊ CHO GIỜ DẠY HỌC:

  • Giáo viên: Dụng cụ thí nghiệm hình 9.4 SGK.
  • Học sinh: Ôn lại khái niệm về lực, hai lực cân bằng, các công thức lượng giác đã học.

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC:

1. Ổn định

2. Kiểm tra: Không kiểm tra

3. Hoạt động dạy – học

Hoạt động 1: Đưa ra định nghĩa đầy đủ về lực. Cân bằng lực.

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

I. Lực. cân bằng lực:

1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

3. Đường thẳng mang vectơ lực gọi là giá của lực.4. Đơn vị của lực là niutơn (N).

HS nhắc lại.

Vật đứng yên hay chuyển động thẳng đều.

Gia tốc của vật bằng 0.

Từng HS trả lời C1:

- Tay tác dụng làm cung biến dạng.

- Dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi.

Từng HS trả lờ C2:

Các lực tác dụng: trọng lực và lực căng dây .

Đây là 2 lực cân bằng, có tác dụng làm quả cầu đứng yên.

Suy nghĩ - Trả lời

Yêu cầu HS nhắc lại:

Lực là gì? đơn vị?

Thế nào là 2 lực cân bằng?

Tác dụng của 2 lực cân bằng?

Lực là đại lượng vectơ hay vô hướng?

Trường hợp nào vật có a = 0, a 0?

Khi vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì độ lớn gia tốc của vật ntn?

Hoàn thành yêu cầu C1.

Hoàn thành yêu cầu C2. Nhận xét về các lực đó? Tác dụng của các lực đó lên quả cầu?

Mỗi lực có mấy giá, mỗi giá chứa mấy lực?

Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm tổng hợp lực. Qui tắc hình bình hành.

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

II. Tổng hợp lực

1) Định nghĩa

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

Lực thay thế gọi là hợp lực.

2) Qui tắc hình bình hành

Nếu 2 lực đồng qui làm thành 2 cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng.

Đọc mục II.1 trả lời câu hỏi của GV.

Hai cạnh và đường chéo của hình bình hành.

Vuông góc:

Cùng phương, cùng chiều :

F = F1 + F2

Cùng phương, ngược chiều :

F = F1 - F2 (F1 > F2)

Hợp lực có giá trị lớn nhất khi 2 lực cùng phương, cùng chiều, nhỏ nhất khi 2 lặc cùng phương, ngược chiều.

Hoàn thành yêu cầu C4.

Yêu cầu HS đọc SGK mục II.1 để tìm hiểu TN.

Tổng hợp lực là gì?

Trong hình vẽ biểu diễn lực, hai lực và lực đóng vai trò gì trong hình bình hành?

Phát biểu qui tắc hình bình hành?Công thức tính độ lớn của lực tổng quát:

Trường hợp 2 lực vuông góc hoặc cùng phương thì công thức có thể viết như thế nào?

Trường hợp nào hợp lực có độ lớn lớn nhất? nhỏ nhất?

Hoàn thành yêu cầu C4. biểu diễn hợp lực của 3 lực đồng qui.

Đánh giá bài viết
1 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm