Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. VnDoc.com rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big Or Small

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big Or Small Số 1

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 4: My Neighbourhood

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big Or Small Số 2

Đề 1

I. Đặt câu hỏi và trả lời về số lượng.

1. desk/ in the room/ 5.

___________________________________________

2. student/ in the class/ 30.

___________________________________________

3. class/ in your school/ 12.

___________________________________________

4. table/ in the classroom/ 1.

___________________________________________

5. book/ on the table/ 1.

___________________________________________

II. Đặt câu hỏi cho nhứng câu trả lời sau.

1. _____________________________? He is a teacher.

2. _____________________________? I am twelve years old.

3. _____________________________? Her name is Lan.

4. _____________________________? I live in Quan Lao.

5. _____________________________? There are five students in the classroom.

III. Đọc và trả lời các câu hỏi sau:

My name is Lien. I'm 11 years old. I'm in grade 6. Nguyen Trai is the name of my school. It's on Giang Van Minh Street. It is very beautiful and big. This is Hoa. She is my new friend. She lives at 6 Nguyen Thai Hoc Street. She is 11 years old, too.

Questions:

1. What is her name? _____________________________________

2. How old is she? _____________________________________

3. What is the name of your school? _____________________________________

4. Where is it? _____________________________________

5. Who is Hoa? ______________________________________

IV. Hoàn thành các câu sau dưới hình thức sở hữu.

1. This is Lan. That is her house. _________________________________

2. That is Ba. Those are his books. _________________________________

3. This is Nam. This is his school bag. _________________________________

4. This is Hong. That is her brother. _________________________________

5. This is Hoa. These are her friends. _________________________________

V. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống.

1. My school is in _________ city.

2. Ba's school is in ________ country.

3. There are five hundred students in his ______________.

4. His school is _______ Tran Phu Street.

5. There are two books ________ my desk.

VI. Chuyển các câu sau sang dạng số nhiều

1. This is a bookshelf. _________________________________________

2. That is a man. _________________________________________

3. It is a table. _________________________________________

4. What is this? _________________________________________

5. That is that? _________________________________________

VII. Xếp từ thành câu.

1. in/ Thu's/ the/ school/ is. _______________________________________

2. the/ is/ country/ school/ in/ his. _______________________________________

3. small/ Phong's school/ not big/ is. _______________________________________

4. school/ in/ your/ city/ is/ the? _______________________________________

VIII. Dịch sang tiếng Anh.

1. Trường của bạn to hay nhỏ? __________________________________

2. Lan cao hay thấp? __________________________________

3. Bạn thích thịt gà hay cá? __________________________________

4. Nhà của bạn ở nông thôn hay ở thành phố? __________________________________

5. Nhà của tôi ở nông thôn. __________________________________

Đề 2

I. Hãy diễn đạt các mốc thời gian bằng chữ (có thể bằng 2 cách):

1) 6. 00 It's six o'clock.

2) 8. 30....................................... /......................................

3) 9. 45....................................... /......................................

4) 5. 10....................................... /......................................

5) 7. 15....................................... /.......................................

6) 10. 20......................................... /...........................................

7) 12. 50.......................................... /.............................................

8) 4. 55........................................... /.............................................

9) 11. 00........................................

10) 10. 25............................................ /...........................................

II. Hoàn tất các mẫu đối thoại sau:

1) Lan: Is your big house?

Hoa: No. it's.......................

Lan: How many floors............ it have?

Hoa: It.......... two floors.

Lan: How many rooms............. there?

Hoa:.................. four rooms.

Lan: How many people............... in your family?

Hoa:................ five.

2) Vy: Is your school.................?

Thu: No. it's small.

Vy: How many floors............ it have?

Thu: It............. 3 floors.

Vy: Which class............ you in?

Thu: I'm................ class 6A.

Vy: Where......... your classroom?

Thu: It's............. the first floor.

Vy: How many students are there............ your class?

Thu:................ thirty.

III. Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc:

1) Miss lan's students (những học trò của cô Lan)................... (not be) big.

2) Lan's brothers (các anh trai của Lan)............... (be) doctors.

3) Nam's father.............. (be) Mai's teacher (thầy của Mai).

4) Mai and Hoa................... (not be) Mr Tan's students.

5) Every morning, Minh............ (get) up at 6.

IV. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống:

1) Those lamps (is/ isn't/ are)............. new (mới).

2)............... (Are/ Is/ Isn't) these your books?

6. 3) Is this her (eraser/ books/ pencils).......................?

7. 4) Who (is he/ is she/ are they).........................? - They're Mai and Lan.

8. 5) What's your name? - (My/ Your/ Her)............. name is Hung.

9. 6) Is (her/ his/ your)............... name Mai? - Yes, it's Mai.

7) Are they (big/ small).....................? - No, they're small.

8) Is she a doctor or an (teacher/ nurse/ engineer)...........................?

9) These (books/ book)........................ are small.

V. Viết a/ an trước các danh từ và dịch sang tiếng Việt:

1)............... nurse.....................................

2)............... eraser...............................

3)............. teacher...............................

4)............ engineer..........................

5)............... armchair...........................

6).................. school.............................

7)................... pencil................................

8)............ house................................

9) A student. Một học sinh.

VI. Đặt câu hỏi cho câu trả lời:

1)..................................................? - I get up at 6 o'clock.

2)...................................................? - Yes, my school is big.

3).................................................? - Mr Nam is a teacher.

4)..............................................? - She goes to school at 6. 30

5)................................................? - She has breakfast at 6. 15

6)..........................................? - I'm eleven.

7)..........................................? - It's eight o'clock.

8)............................................? - My father's name is Tan.

9)............................................? - We live on Le Duan street.

10)............................................? - I'm in Grade 6.

VII. Hoàn tất đoạn văn, trả lời các câu hỏi bên dưới:

This is Mai. She is my classmate (bạn cùng lớp). She........ twelve.......... old. She is...... student. She lives........ a big city. She is........ Grade 6. She gets....... at 6 every morning. She washes.......... face at 6. 10. She has breakfast........ 6. 15. She goes....... shcool....... 6. 30.

*Questions:

1) How old is Mai?.........................................................

2) What does she do?........................................

3) Where does she live?........................................

4) Is it a small city or a big city?...................................

5) Which grade is she in?....................................

6) What time does she wash her face?...........................................

7) What time does she have breakfast?...........................................

8) What time does she go to school?.............................................

VIII. Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh:

1) is/ my/ this/ not/ pen.................................................

2) dressed/ gets/ he/ at/ 6 o'clock.............................................

3) How many/ school/ does/ floors/ have/ your/?

...............................................................

4) What time/ face/ wash/ does/ his/?/ he.................................................

5) small/ big/?/ or/ the/ bag/ is..............................................

IX. Tìm lỗi sai va sửa lại cho đúng:

1) Is your father a engineer? - Yes, she is.

Is your father an engineer? - Yes, he is.

2) My house are small........................................

3) Who are this? - It's Lam..........................

4) I get up in 6 every morning..........................................

5) Hoa go to school at 6. 30 everyday.........................................

6) Mai's brother is a architect...............................................

7) Is this he ruler?.............................................

8) That is my friend book...........................................

9) What's your sister name?.........................................

10) What do Lan father do? - She is a teacher.

.................................. /......................................

Đánh giá bài viết
3 2.295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm