Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 9: Cities of the World

27 19.866

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 9: Cities of the World

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 9: Cities of the World với nhiều bài tập hay về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Bài 9, tiếng Anh 6 thí điểm, giúp các em ôn thi học kỳ 2 hiệu quả. Để học tốt môn tiếng Anh lớp 6, mời các em cùng làm bài nhé!

 

I. Viết dạng quá khứ đơn và dạng quá khứ phân từ của các động từ sau:

Verb Past  Past participle Verb Past  Past participle
Do     See    
Go     Meet    
Drive     Have    
Hit     Drink    
Break     Lose    
Eat     Put    
Be     Spend    
Find     Get    
Fight     Work    
Watch     Swim    
Close     Cut    

II. Khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại:

1. A. killed       b. listened       c. perfected       d. preferred

2. A. opens      b. books         c. mistakes       d. notes

3. A. oranges     b. changes       c. dances        d. notes

4. A. goes       b. apples        c. clothes        d. likes

5. A. decided     b. posted        c. stopped        d. needed

III. Điền "For" hoặc "Since" vào chỗ trống thích hợp:

1. It has been raining ................................... lunchtime.

2. My boss will go away ................................... the next ten days.

3. I'm staying in England ................................... a year.

4. She has lived in London ................................... 1985.

5. Please hurry up! We have been waiting ................................... an hour.

6. I have known her ................................... January.

7. Nam's father has worked in this company ................................... 20 years.

8. Have you learned English ................................... a long time?

9. I haven't seen Tom ................................... we left school.

10. The house is very dirty. We haven't cleaned it ................................... years.

11. My sister has been a student ................................... two years.

12. We've lived here ................................... 1990.

13. I haven't seen Linh ................................... my birthday party.

14. She has been away ................................... a year.

15. We've already waited ................................... five days.

16. They haven't had any rain ................................... very long time.

17. That buildings has been there ................................... the 19th century.

18. I have known them ................................... many years.

19. They have only been there ................................... a few minutes.

20. My brother works for a company called FPT. He has worked for them ................................... he graduated from university.

IV. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

1. The last time we saw her was on Christmas day.

We haven't .............................................................................................

2. I haven't eaten this kind of food before.

This is .............................................................................................

3. It started raining an hour ago.

It has .............................................................................................

4. We haven't visited my grandfather for two months.

The last time .............................................................................................

5. I have studied English for three years.

I began .............................................................................................

6. My brother hasn't seen his best friend for nearly five years.

It's .............................................................................................

7. When did you start learning English?

How long .............................................................................................

8. We started living here fifteen years ago.

We have .............................................................................................

9. The last time she visited me was five years ago.

She hasn't .............................................................................................

10. I last wrote to my uncle in July.

I haven't .............................................................................................

11. It's long time since we became close friend.

We have .............................................................................................

12. Minh began to collect stamps in 2000.

Minh has .............................................................................................

V. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành):

1. I ................................... (do) ................................... all the housework. The flat is really clean now.

2. He ................................... (write) a novel for two years, but he ................................... (not finish) it yet.

3. My brother ................................... (leave) ................................... home 10 years ago. I ................................... (never/ meet) him again since then.

4. I like your car. How long ................................... you ................................... (have) it?

5. What ................................... you ................................... (do) last weekend? ............................................ You ................................... (play) golf?

6. Mai ................................... (buy) ................................... a new dress last week, but she ................................... ................................... (not wear) it yet.

7. Mr. Quang ................................... (teach) math in this school since he ................................... (graduate) from the university in 1989.

8. ................................... You ................................... (hear) of Agatha Christie? She ................................... (be) ................................... a novels writer. ................................... You ................................... (read) any of them.

9. When I ................................... (get) ................................... home last night, I ................................... (be) very tired and I ................................... (go) straight to bed.

10. Daniel ................................... (earn) some money last week. But I'm afraid he ................................... (already/ spend) it all.

VI. Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

1. Gia đình tôi đã sống ở đây từ năm 1990.

.....................................................................................................................

2. Lan đã làm bài tập được 2 tiếng đồng hồ rồi.

.....................................................................................................................

3. Chúng tôi là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi.

.....................................................................................................................

4. Anh trai tôi dạy môn toán ở trường này từ năm 2000.

.....................................................................................................................

5. Bố tôi làm cho xí nghiệp đó được 20 năm rồi.

.....................................................................................................................

6. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món ăn Trung Quốc.

.....................................................................................................................

7. Trước đây cô ấy chưa từng đến Nhật Bản.

.....................................................................................................................

8. Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?

.....................................................................................................................

9. Nga vừa ra ngoài đúng không?

.....................................................................................................................

10. Lâu lắm rồi tôi không đến thăm ông bà tôi.

.....................................................................................................................

Trên đây là nội dung Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 9: Cities of the World. Ngoài ra, để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để chuẩn bị kiến thức cho kì thi quan trọng sắp tới. .

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 7

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9, 10, 11

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 6

Đánh giá bài viết
27 19.866
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm