Bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9: Cities of the World

Tiếng Anh Unit 9 lớp 6: Cities Of The World

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới theo từng Unit, bài tập tiếng Anh Unit 9 Cities of the World lớp 6 có đáp án với nhiều bài tập hay về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Unit 9 tiếng Anh 6 mới, giúp các em ôn thi học kỳ 2 hiệu quả cũng như để học tốt môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Viết dạng quá khứ đơn và dạng quá khứ phân từ của các động từ sau:

Verb Past Past participle Verb Past Past participle
Do See
Go Meet
Drive Have
Hit Drink
Break Lose
Eat Put
Be Spend
Find Get
Fight Work
Watch Swim
Close Cut

II. Khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại:

1. A. killed b. listened c. perfected d. preferred
2. A. opens b. books c. mistakes d. notes
3. A. oranges b. changes c. dances d. notes
4. A. goes b. apples c. clothes d. likes
5. A. decided b. posted c. stopped d. needed

III. Điền "For" hoặc "Since" vào chỗ trống thích hợp:

1. It has been raining ................................... lunchtime.

2. My boss will go away ................................... the next ten days.

3. I'm staying in England ................................... a year.

4. She has lived in London ................................... 1985.

5. Please hurry up! We have been waiting ................................... an hour.

6. I have known her ................................... January.

7. Nam's father has worked in this company ................................... 20 years.

8. Have you learned English ................................... a long time?

9. I haven't seen Tom ................................... we left school.

10. The house is very dirty. We haven't cleaned it ................................... years.

11. My sister has been a student ................................... two years.

12. We've lived here ................................... 1990.

13. I haven't seen Linh ................................... my birthday party.

14. She has been away ................................... a year.

15. We've already waited ................................... five days.

16. They haven't had any rain ................................... very long time.

17. That buildings has been there ................................... the 19th century.

18. I have known them ................................... many years.

19. They have only been there ................................... a few minutes.

20. My brother works for a company called FPT. He has worked for them ................................... he graduated from university.

IV. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

1. The last time we saw her was on Christmas day.

We haven't .............................................................................................

2. I haven't eaten this kind of food before.

This is .............................................................................................

3. It started raining an hour ago.

It has .............................................................................................

4. We haven't visited my grandfather for two months.

The last time .............................................................................................

5. I have studied English for three years.

I began .............................................................................................

6. My brother hasn't seen his best friend for nearly five years.

It's .............................................................................................

7. When did you start learning English?

How long .............................................................................................

8. We started living here fifteen years ago.

We have .............................................................................................

9. The last time she visited me was five years ago.

She hasn't .............................................................................................

10. I last wrote to my uncle in July.

I haven't .............................................................................................

11. It's long time since we became close friend.

We have .............................................................................................

12. Minh began to collect stamps in 2000.

Minh has .............................................................................................

V. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành):

1. I ......................... (do) ........................ all the housework. The flat is really clean now.

2. He ........................(write) a novel for two years, but he ...................(not finish) it yet.

3. My brother ................... (leave) ................ home 10 years ago. I ................ (never/ meet) him again since then.

4. I like your car. How long ..................... you ....................... (have) it?

5. What ....................... you .................... (do) last weekend? ................. You ........................ (play) golf?

6. Mai ......................(buy) ................ a new dress last week, but she ............... ................................... (not wear) it yet.

7. Mr. Quang ...................... (teach) math in this school since he .....................(graduate) from the university in 1989.

8. ..................... You ................ (hear) of Agatha Christie? She ..................... (be) ................................... a novels writer. .....................You ....... (read) any of them?

9. When I ........................ (get) ...................... home last night, I .................. (be) very tired and I ................................... (go) straight to bed.

10. Daniel ...................... (earn) some money last week. But I'm afraid he ................ (already/ spend) it all.

VI. Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

1. Gia đình tôi đã sống ở đây từ năm 1990.

.....................................................................................................................

2. Lan đã làm bài tập được 2 tiếng đồng hồ rồi.

.....................................................................................................................

3. Chúng tôi là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi.

.....................................................................................................................

4. Anh trai tôi dạy môn toán ở trường này từ năm 2000.

.....................................................................................................................

5. Bố tôi làm cho xí nghiệp đó được 20 năm rồi.

.....................................................................................................................

6. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món ăn Trung Quốc.

.....................................................................................................................

7. Trước đây cô ấy chưa từng đến Nhật Bản.

.....................................................................................................................

8. Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?

.....................................................................................................................

9. Nga vừa ra ngoài đúng không?

.....................................................................................................................

10. Lâu lắm rồi tôi không đến thăm ông bà tôi.

.....................................................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Viết dạng quá khứ đơn và dạng quá khứ phân từ của các động từ sau:

Verb Past Past participle Verb Past Past participle
Do Did Done See saw seen
Go went gone Meet met met
Drive drove driven Have had had
Hit hit hit Drink drank drunk
Break broke broken Lose lost lost
Eat ate eaten Put put put
Be was/ were been Spend spent spent
Find found found Get got got/ gotten
Fight foughtf fought Work worked worked
Watch watched watched Swim swam swum
Close closed closed Cut cut cut

II. Khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại:

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - d; 5 - c;

III. Điền "For" hoặc "Since" vào chỗ trống thích hợp:

1 - since; 2 - for; 3 - for; 4 - since; 5 - for;

6 - since; 7 - for; 8 - for; 9 - since; 10 - for;

11 - for; 12 - since; 13 - since; 14 - for; 15 - for;

16 - for; 17 - since; 18 - for; 19 - for; 20 - since;

IV. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

1 - We haven't seen her since Christmas Day.

2 - This is the first time I have ever eaten this kind of food.

3 - It has rained for an hour.

4 - The last time I visited my grandfather was two months ago.

5 - I began studying English three years ago.

6 - It is nearly five years since my brother saw his best friend.

7 - How long have you learned English?

8 - We have lived here for fifteen years.

9 - She hasn't visited me for five years.

10 - I haven't written to my uncle since July.

11 - We have been close friend for a long time.

12 - Minh has collect stamps since 2000.

V. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành):

1 - have done;

2 - has written - hasn't finished;

3 - left - have never seen;

4 - have you had;

5 - did ... do - Did ... play;

6 - bought - hasn't worn;

7 - has taught - graduated;

8 - Have ... heard - was - Have ... read;

9 - got - was - went;

10 - earned - has already spent;

VI. Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

1 - My family has lived here since 1990.

2 - Lan has done her homework for two hours.

3 - We has been close friend for a long time.

4 - My brother has taught Math in this school since 2000.

5 - My father has worked in that factory for 20 years.

6 - This is the first time I have tried/ eaten Chinese food.

7 - She has never been to Japan before.

8 - How long have you learned English?

9 - Have Nga already gone out ?

10 - I haven't visited my grandparents for a long time.

Trên đây là nội dung Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 9: Cities of the World. Ngoài ra, để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để chuẩn bị kiến thức cho kì thi quan trọng sắp tới.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm Tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
64 27.167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm