Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 2: Luyện từ và câu - Dấu hai chấm

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 2: Luyện từ và
câu
LUYỆN TỪ CÂU - DẤU HAI CHẤM
I - Nhận xét
Câu 1. Trong các câu văn, câu thơ sau, dấu hai chấm tác dụng gì? Đánh dấu
X vào ô thích hợp:
Tác dụng của
dấu hai chấm
Câu dấu hai chấm
Báo hiệu bộ
phận đứng
sau lời
giải thích
cho bộ phận
đứng trước.
Báo hiệu bộ
phận đứng
sau lời nói
của nhân vật
(dùng phối
hợp với dấu
ngoặc kép)
Báo hiệu bộ
phận đứng
sau lời i
của nhân vật
(dùng phối
hợp với dấu
gạch đầu
dòng)
a) Ch tịch Hồ Chí Minh i :
“Tôi chỉ một sự ham muốn,
ham muốn tột bậc, là làm sao
cho nước ta hoàn toàn độc lập,
dân ta được hoàn toàn tự do,
đồng bào ai cũng cơm ăn,
áo mặc, ai cũng được học
hành”. ...
b) Tôi xoè cả hai càng ra, bảo
Nhà Trò:
- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng
với tôi đây.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c) Bà thương không muốn bán
Bèn thả vào trong chum.
Rồi lại đi làm
Đến khi về thấy lạ :
Sân nhà sao sạch quá
II - Luyện tập
Câu 1. Trong các câu sau, dấu hai chấm tác dụng gì?
a) Tôi thở i:
- n đứa bị điểm không, tả thế nào?
- không tả, không viết hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài,
giận lắm. hỏi : “Sao trò không chịu làm bài?”
Dấu hai chấm th nhất:…………………………….
Dấu hai chấm th hai:……………………………….
b) ới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ luỹ tre xanh rào trong gió,
bờ ao với những khóm khoai ớc rung rinh
.
Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất
nước hiện ra : cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông
với những đoàn thuyền ngược xuôi.
Dấu hai chấm:…………………………….
Câu 2. Viết một đoạn văn theo truyện Nàng tiên Ốc, trong đó ít nhất hai lần
dùng dấu hai chấm:
- Một lần, dấu hai chấm dùng để giải thích.
- Một lần, dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật.
TRẢ LỜI:
I - Nhận xét
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trong c câu văn, câu thơ sau, dấu hai chấm tác dụng ? Đánh dấu X vào
ô thích hợp :
Tác dụng củadấu hai chấm
Câu có dấu hai chấm
Báo hiệu bộ
phận đứng
sau lời
giải thích
cho
phận đứng
trước.
Báo hiệu
bộ phận
đứng sau là
lời nói của
nhân vật
(dùng phối
hợp với
dấu ngoặc
kép)
Bào hiều bộ
phận đứng
sau lời
nói của
nhân vật
(dùng phối
hợp với dấu
gạch đầu
dòng)
a) Chủ tịch Hồ Chí Minh
nói: "Tôi chỉ một s ham
muốn, ham muốn tột bậc,
làm sao cho nước ta hoàn
toàn độc lập, dân ta được
hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng cơm ăn, áo mặc, ai
cũng được học hành".
X
b) Tôi xòa cả hai ng ra,
bảo Nhà Trò:
- Em đừng sợ. Hãy trở về
cùng với i đây.
X
c) thương không muốn
bán Bèn thả vào trong chum.
Rồi lại đi làm Đến khi về
X

Luyện từ và câu - Dấu hai chấm

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 2: Luyện từ và câu - Dấu hai chấm là lời giải phần Luyện từ và câu Vở bài tập Tiếng Việt 4 trang 13 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh hiểu được tác dụng của dấu hai chấm, viết đoạn văn sử dụng dấu hai chấm. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải phần Luyện từ và câu - Dấu hai chấm Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1

I - Nhận xét

Câu 1. Trong các câu văn, câu thơ sau, dấu hai chấm có tác dụng gì? Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Tác dụng của dấu hai chấm

Câu có dấu hai chấm

Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật (dùng phối hợp với dấu ngoặc kép)

Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật (dùng phối hợp với dấu gạch đầu dòng)

a) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. ...

     

b) Tôi xoè cả hai càng ra, bảo Nhà Trò:

- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây.

     

c) Bà thương không muốn bán

Bèn thả vào trong chum.

Rồi bà lại đi làm

Đến khi về thấy lạ:

Sân nhà sao sạch quá …

     

II - Luyện tập

Câu 1. Trong các câu sau, dấu hai chấm có tác dụng gì?

a) Tôi thở dài:

- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?

- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi : “Sao trò không chịu làm bài?”

Dấu hai chấm thứ nhất:…………………………….

Dấu hai chấm thứ hai:……………………………….

b) Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là luỹ tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra : cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi.

Dấu hai chấm:…………………………….

Câu 2. Viết một đoạn văn theo truyện Nàng tiên Ốc, trong đó có ít nhất hai lần dùng dấu hai chấm:

- Một lần, dấu hai chấm dùng để giải thích.

- Một lần, dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật.

Đáp án phần Luyện từ và câu - Dấu hai chấm Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1

I - Nhận xét

Trong các câu văn, câu thơ sau, dấu hai chấm có tác dụng gì? Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Tác dụng của dấu hai chấm

 

 

Câu có dấu hai chấm

Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bô phận đứng trước.

Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật (dùng phối hợp với dấu ngoặc kép)

Bào hiều bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật (dùng phối hợp với dấu gạch đầu dòng)

a) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

 

 

X

 

b) Tôi xòa cả hai càng ra, bảo Nhà Trò:

- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây.

   

X

c) Bà thương không muốn bán Bèn thả vào trong chum. Rồi bà lại đi làm Đến khi về thấy lạ :

Sân nhà sao sạch quá...

X

   

II - Luyện tập

1. Trong các câu sau, dấu hai chấm có tác dụng gì?

a) Tôi thở dài:

- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?

- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi : "Sao trò không chịu làm bài ?"

Dấu hai chấm thứ nhất có tác dụng báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật "tôi".

Dấu hai chấm thứ hai có tác dụng báo hiệu bộ phận đứng sau là câu hỏi của cô giáo.

b) Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra : cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông...

Dấu hai chấm có tác dụng giải thích cho bộ phận đứng trước bộ phận đứng sau, nó làm rõ cho lời nhận xét những cảnh tuyệt đẹp của đất nước.

Câu 2. Viết một đoạn văn theo truyện Nàng tiên Ốc. Trong đó chỉ có ít nhất hai lần dùng dấu hai chấm:

- Một lần, dấu hai chấm dùng để giải thích.

- Một lần, dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật

Ngày xưa có một bà lão nghèo, nghèo lắm. Một hôm bà bắt được một con ốc màu xanh rất đẹp. Thương ốc, bà không nỡ đem bán mà thả nó vào chum nước. Nhưng rồi từ đó, khi đi làm về, bà thấy nhà mình lạ vô cùng. Nhà cửa tinh tươm, gà, lợn đã được cho ăn; cỏ trong vườn rau đã được dọn sạch. Bà quyết tâm rình xem chuyện gì đã xảy ra. Hôm sau, thay vì đi làm, bà chỉ đi đến nửa đường rồi quay về. Bà thấy nàng tiên từ trong vỏ ốc chui ra. Bà bèn ôm chầm lấy nàng tiên và nói:

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
78 10.756
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện từ và câu lớp 4 Xem thêm