Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit

Mã số: 10406. Đã có 538 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet Holiday 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Tiếng Anh Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 6 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

1. ______ a wish: Ước một điều ước
2. Before Tet, Vietnamese always __________ their house with many colourful ___________.
3. Mom always cook ___________ food during Tet holiday like spring rolls.
4. "Người xông nhà" in English is ________________.
5. Empty _____: đổ rác
6. Match English word with Vietnamese definition.
i. Apricot blossom a. Con gà trống 
ii. Calendar b. Đồ đạc
iii. Furniture c. Hoa
iv. Flowers d. Hoa đào
v. Fireworks e. Hoa mai 
vi. Lucky money f. Lịch  
vii. Peach blossom g. Pháo hoa 
viii. Rooster h. Tiền lì xì
i. Apricot blossom - ...
ii. Calendar - ...
iii. Furniture - ....
iv. Flowers - ...
v. Fireworks - ....
vi. Lucky money - ...
vii. Peach blossom - ...
viii. Rooster - ...
7. Go to a _____________: Đi chùa
8. Cool ______: làm mát
Bắt đầu ngay
8 538