Bài tập Vật lý lớp 10 - Chất khí

Bài tập Vật lý lớp 10 - Chất khí

Bài tập Vật lý lớp 10 - Chất khí bao gồm một số câu hỏi tự luận có đáp án về chất khí. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố lý thuyết đã học, luyện đề nhằm nâng cao kiến thức, học tốt môn Vật lý lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương Chất khí

Tổng hợp kiến thức Vật lý 10

Bài tập Vật lý lớp 10 - Tổng hợp và phân tích lực

Chương V: CHẤT KHÍ

1/* Biết khối lượng của 1 mol nước μ = 18.10-3 kg và 1 mol có NA = 6,02.1023 phân tử. Xác định số phân tử có trong 200 cm3 nước. Khối lượng riêng của nước là ρ = 1000 kg/m3.

Giải

Khối lượng của nước m = ρV

Khối lượng của một phân tử nước: m0 = μ/NA.

Số phân tử nước phải tìm:

2/* Một lượng khí khối lượng 15kg chứa 5,64.1026 phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hidro và cacbon. Hãy xác định khối lượng của nguyên tử cacbon và hidro trong khí này. Biết một mol khí có NA = 6,02.1023 phân tử.

Giải

Số mol khí: n = N/NA (N là số phân tử khí)

Mặt khác, n = m/μ. Do đó:

Trong các khí có hiđrô và cácbon thì CH4 có:
μ = (12 + 4).10-3 kg/mol (2)

Từ (2) và (1) ta thấy phù hợp.

Vậy khí đã cho là CH4.

Khối lượng của phân tử hợp chất là: mCH4 = m/N

Khối lượng của nguyên tử hidro là: mCH4 = m/M

Khối lượng của nguyên tử hiđrôlà:

Khối lượng của nguyên tử cacbon là:

3/ Một lượng khí ở nhiệt độ 18oC có thể tích 1m3 và áp suất atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí với áp suất 3,5atm. Tích thể tích khí nén.

Giải

P1V1 = P2V2 → V2 = P1V1/P2 = 1,2/3,5 = 0,286 m3.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
32 29.115
Sắp xếp theo
    Vật lý 10 - Giải lý 10 Xem thêm