Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 9

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Với đề thi học kì 1 này hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu ôn tập củng cố lại kiến thức. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới

Đề thi này gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án. Nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9 nhằm kiểm tra khảo sát kiến thức môn Hóa của các bạn học sinh lớp 9 trong đầu học kì 1. Các thầy cô giáo có thể sử dụng ngay đề thi Hóa học hk1 làm đề kiểm tra 1 tiết, giúp thầy cô tiết kiệm thời gian ra đề.

1. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với 25 g hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 thu được hỗn hợp B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 14,8 g hỗn hợp C, không thấy khí thoát ra. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp A là:

A. 84,6%

B. 78,4%

C. 86,4%

D. 74,8%

2. Cho 114 g dung dịch H2SO4 20% vào 400 g dung dịch BaCl2 5,2%. Nồng độ phần trăm của những chất có trong dung dịch sau phản ứng là:

A. Kết quả khác.

B. 1,49% và 2,65%

C. 1,49% và 3%

D. 1,6% và 2,65%

3. Đổ dung dịch chứa 1,8 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol H3PO4. Muối thu được có số mol là:

A. 0,6 mol Na3PO4

B. 0,2 mol NaH2PO4 và 0,8 mol Na2HPO4

C. 0,8 mol NaH2PO4 và 0,2 mol Na2HPO4

D. 1 mol NaH2PO4

4. Cho 10 g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

A. 14,65 g

B. 13,55 g

C. 15,5 g

D. 12,5 g

5. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất chứa trong các lọ bị mất nhãn sau: CuSO4, AgNO3, NaCl.

A. Dùng dung dịch Ba(NO3)2.

B. Dùng quỳ tím.

C. Dùng dung dịch NaOH.

D. Dùng dung dịch BaCl2.

6. Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH tạo thành muối K2CO3. Coi thể tích dung dịch này thay đổi không đáng kể. Nồng độ mol/lit của dung dịch KOH và K2CO3 lần lượt là:

A. 3M và 2M

B. 2M và 1,5M

C. 2M và 0,5M

D. 2M và 1M

7. Dùng dung dịch nào sau đây để làm sạch Ag có lẫn Al, Fe, Cu ở dạng bột?

A. CuSO4

B. H2SO4 loãng

C. AgNO3

D. FeCl3

8. Để trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% thì cần dùng bao nhiêu gam dung dịch axit clohiđric 3,65%?

A. 495 g

B. Kết quả khác.

C. 510 g

D. 500 g

9. Cho khí CO tác dụng với 10g bột quặng hematit nung nóng đỏ. Phản ứng xong lấy chất rắn còn lại đem hòa tan trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe2O3 trong quặng hematit là:

A. 82%

B. 90%

C. 85%

D. 80%

10. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCl và 0,2 mol H2SO4 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2. Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển màu gì và khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?

A. Quỳ tím không đổi màu và m = 46,4 g.

B. Màu đỏ và m = 23,3 g.

C. Quỳ tím không đổi màu và m = 23,3 g.

D. Màu xanh và m = 46,4 g.

11. Hai thanh sắt có khối lượng bằng nhau nhúng vào 2 dung dịch có số mol muối bằng nhau:

- Thanh số 1 nhúng vào dung dịch AgNO3

- Thanh số 2 nhúng vào dung dịch Cu(NO3)2

Khi phản ứng kết thúc, lấy thanh sắt ra, sấy khô và cân sẽ cho kết quả nào sau đây:

A. Khối lượng hai thanh bằng nhau nhưng khác ban đầu.

B. Khối lượng 2 thanh vẫn như ban đầu.

C. Khối lượng thanh 2 lớn hơn.

D. Khối lượng thanh 1 lớn hơn.

12. pH của một dung dich bằng 10. Dung dịch đó có tính chất nào:

A. Bazơ

B. Axit

C. Trung tính

D. Không xác định được

13. Cho một ít bột sắt tham gia phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng lấy dư được dung dịch (X). Cho dung dịch NaOH lấy dư vào dung dịch (X) được kết tủa (Y) và dung dịch (Z). Lọc kết tủa (Y) rồi nung hoàn toàn trong điều kiện không có không khí được chất rắn (T). Chất rắn (T) là:

A. Fe2O3

B. Fe(OH)2

C. FeO

D. NaOH

14. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ăn mòn kim loại:

A. Đốt cháy dây sắt trong bình khí oxi, dây sắt bị ngắn lại.

B. Tàu thủy sau một thời gian chạy dưới biển thì vỏ tàu bị gỉ.

C. Ngâm đinh sắt trong nước một thời gian, đinh sắt bị gỉ.

D. Dây đồng để lâu trong không khí bị gỉ

15. Dãy gồm các kim loại nào sau đây đều không phản ứng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng?

A. Cu, Fe, Pb

B. Cu, Ag, Au

C. Cu, Ag, Au, Pb

D. Cu, Fe

16. Điện phân hoàn toàn 2,55 gam nhôm oxit nóng chảy. Toàn bộ khí thu được dùng đốt cháy hết bao nhiêu gam cacbon? Giả thiết H = 100%?

A. 0,45 gam

B. Tất cả đều sai.

C. 4,55 gam

D. 0,455 gam

17. Để pha loãng H2SO4, người ta rót

A. H2SO4 đặc từ từ vào nước và khuấy đều.

B. H2SO4 đặc từ từ vào H2SO4 loãng và khuấy đều

C. nước từ từ vào H2SO4 đặc và khuấy đều.

D. nhanh H2O vào H2SO4.

18. Viết phương trình hóa học của phản ứng: FexOy + H2 → A + B

Chất A và B lần lượt là (có kèm theo hệ số cân bằng):

A. Fe, yH2O

B. Fe, xH2O

C. xFe, H2O

D. xFe, yH2O

19. Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại riêng biệt sau: H2S, HCl, SO2. Có thể sục mỗi khí trên vào dung dịch nào dưới đây để khử độc?

A. dung dịch HCl

B. dung dịch Ca(OH)2

C. dung dịch KNO3

D. dung dịch Na2SO4

20. Khử 2,32 g một oxit sắt bằng H2 dư thành Fe, thu được 0,72 g nước. Công thức phân tử của oxit sắt là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Không xác định được.

D. Fe3O4

21. Cho 1,6 g đồng (II) oxit tác dụng với 100 g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. Nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 17,15% và 3,75%

B. 18,032% và 3,15%

C. 17,75% và 3,15%

D. 18,032% và 3,2%

22. Có 4 cách sắp xếp các kim loại sau đây theo tính hoạt động hóa học tăng dần. Hãy chọn cách sắp xếp đúng.

A. Cu, Hg, Sn, Ni, Fe, Al, Mg, Na

B. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Mg, Al, Na

C. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Al, Mg, Na

D. Cu, Hg, Sn, Fe, Ni, Al, Mg, Na

23. Lưu huỳnh đi oxit (SO2) là một trong các chất gây ô nhiễm, dẫn đến sự hình thành các trận "mưa axit". Giới hạn của hàm lượng SO2 trong "khí sạch"được quy định của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 3,1.10-6 mol SO2 trong mỗi mét khối. Giới hạn trên tương ứng với nồng độ SO2 là:

A. 1,98.10-7

B. 1,49.10-6

C. 1,99.10-1

D. 1,9.10-5

24. Cho a g kim loại Cu tác dụng hết với axit H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí (đktc). Oxi hóa toàn bộ lượng khí sinh ra bằng O2 (giả sự hiệu suất là 100%) rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với nước được 200 g dung dịch H2SO4 19,6%. Giá trị của a là:

A. 19,2g

B. 25,6g

C. 38,4g

D. 32g

25. Một oxit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ. Oxit này được sử dụng để chữa cháy, pha nước giải khát, sản xuất urê. Oxit đó là:

A. Lưu huỳnh trioxit.

B. Lưu huỳnh đioxit

C. Cacbon đioxit

D. Cacbon oxit

26. Hòa tan hoàn toàn 18 g một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M. Biết hóa trị của kim loại M trong khoảng từ I đến III. Kim loại M là

A. Fe

B. Al

C. Mg

D. Ca

27. Kim loại nào sau đây là kim loại dẻo nhất trong số các kim loại?

A. Al

B. Cu

C. Ag

D. Au

28. Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh. Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

A. màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn.

B. màu xanh vẫn không thay đổi.

C. màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ.

D. màu xanh đậm thêm dần.

29. Cho một lá kẽm vào 20g dung dịch muối đồng sunfat 10%. Sau khi phản ứng kết thúc, nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

A. 10,05%

B. Kết quả khác.

C. 11,5%

D. 11%

30. Cho 17,5g hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 0,5M, ta thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch axit tối thiểu phải dùng và khối lượng muối khan thu được lần lượt là:

A. 1 lít và 65,5 g

B. 1,9 lít và 65,5 g

C. 1,5 lít và 65 g

D. 1 lít và 60 g

Đáp án kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

B

C

D

C

D

D

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

C

A

C

A

A

D

B

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

C

A

B

C

B

D

C

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 243
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm