Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm bị mất nhãn sau: H2SO4, NaOH, NaCl, NaNO3.

A. Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO3.

B. Dùng phenolphtalein và dung dịch AgNO3.

C. Chỉ dùng quỳ tím.

D. Dùng quỳ tím và dung dịch BaCl2.

2. Tất cả các bazơ nào sau đây đều bị nhiệt phân hủy:

A. Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2

B. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2

C. NaOH, Ca(OH)2, KOH

D. Ca(OH)2, Mg(OH)2, Ba(OH)2

3. Có thể dùng dung dịch NaOH để phân biệt được 2 muối nào có trong các cặp sau:

A. dung dịch Na2S và BaS.

B. dung dịch KNO3 và dung dịch Ba(NO3)2.

C. dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2.

D. dung dịch FeSO4 và dung dịch Fe2(SO4)3.

4. Có hai lọ đựng dung dịch bazơ NaOH và Ca(OH)2. Dùng chất nào sau đây để phân biệt hai chất trên:

A. Na2CO3

B. HCl

C. NaCl

D. MgO

5. Cho phương trình phản ứng sau: 2NaOH + X → 2Y + H2O X, Y lần lượt là:

A. HCl, NaCl (3)

B. N2O5, NaNO3 (2)

C. H2SO4, Na2SO4 (1)

D. (1) và (2) đều đúng.

6. Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH)2 bởi nhiệt là:

A. Cu, H2O và O2

B. CuO và H2O

C. Cu, O2 và H2

D. CuO và H2

7. Cho 38,25 g BaO tác dụng hoàn toàn với 100 g dung dịch Na2SO4. Nồng độ phần trăm và khối lượng kết tủa sau phản ứng là:

A. 25% và 50g

B. 26,6% và 58,25g

C. Kết quả khác.

D. 42,13% và 58,25g

8. Hòa tan 8g NaOH trong nước thành 800ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol là:

A. 10 M

B. 0,25 M

C. 2,5 M

D. 3,5 M

9. Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh. Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

A. màu xanh đậm thêm dần.

B. màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ.

C. màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn.

D. màu xanh vẫn không thay đổi.

10. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH dư tạo sản phẩm chỉ là dung dịch không màu?

A. SO2, CuCl2, HCl.

B. H2SO4, CO2, FeCl2

C. SO2, HCl, Al.

D. ZnSO4, FeCl3, SO2

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

D

A

B

B

D

B

B

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
4 1.918
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm