Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa 9 bài 31- Đề 1

Câu 1. Vị trí của kim loại và phi kim được xếp như thế nào trong bảng tuần hoàn (dạng bảng ngắn):

A. Kim loại được phân bố ở phần bên trái, phi kim ở bên phải.

B. Kim loại được phân bố ở phía dưới, phi kim ở phía trên.

C. Kim loại được phân bố ở phần bên trái, phía dưới, phi kim ở phần bên phải, phía trên.

D. Kim loại được phân bố ở phía trên, phi kim ở phía dưới.

Câu 2. Các nguyên tố trong dãy nào đều thuộc chu kỳ 2?

A. F, N, I

B. F, Cl, Br, I

C. N, O, F

D. N, Cl, Br, O

Câu 3. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại tăng dần:

A. Fe, Ni, Pb, Zn, Al, Na

B. Pb, Ni, Fe, Zn, Mn, Al, Na

C. Fe, Ni, Zn, Pb, Al, Na

D. Fe, Pb, Ni, Zn, Al, Na

Câu 4. Oxit cao nhất của nguyên tố X thuộc nhóm VII và tỉ lệ khối lượng các nguyên tố mX : mO = 7,1 : 11,2. X là nguyên tố nào sau đây:

A. Flo

B. Clo

C. Brom

D. Iot

Câu 5. Nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro có công thức là RH4. Trong hợp chất oxit cao nhất có 72,73% là oxi. Nguyên tố R là:

A. Lưu huỳnh

B. Nitơ

C. Photpho

D. Cacbon

Câu 6. Cho các khí sau: CO, SO3, CO2, O2 khí nào cháy trong oxi với ngọn lửa màu xanh và tỏa nhiều nhiệt:

A. O2

B. CO

C. CO2

D. SO3

Câu 7. Cho 1,11 gam một kim loại tác dụng với nước, thu được 1,792 lít H2 ở đktc. Kim loại kiềm đó là:

A. Li

B. Rb

C. Na

D. K

Câu 8. Dãy các đơn chất được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là:

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. F2, Cl2, S, N2

C. I2, Br2, Cl2, F2

D. S, Cl2, F2, O2

Câu 9. Dãy gồm các đơn chất được tạo nên từ các nguyên tố mà nguyên tử của chúng đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng là:

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. S, O2, Br2

C. O2, Cl2, F2

D. N2, O2, Br2

Câu 10. Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức chung là RO3, có chứa 60% oxi về khối lượng. R là nguyên tố

A. Photpho

B. Cacbon

C. Lưu huỳnh

D. Nitơ

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

B

B

D

B

A

C

A

C

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa 9 bài 31 - Đề 2

Câu 1: Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là

A. O, F, N, P.

B. F, O, N, P.

C. O, N, P, F.

D. P, N, O, F.

Câu 2: Trong 1 chu kỳ (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải tính chất của các nguyên tố biến đổi như sau

A. tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần.

B. tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần.

C. tính kim loại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần.

D. tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần.

Câu 3: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần?

A. K, Ba, Mg, Fe, Cu.

B. Ba, K, Fe, Cu, Mg.

C. Cu, Fe, Mg, Ba, K.

D. Fe, Cu, Ba, Mg, K.

Câu 4: Các nguyên tố sau O, K, Al, F, Mg, P. Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

A. Mg, Al, K, F, P, O.

B. Al, K, Mg, O, F, P.

C. K, Mg, Al, F, O, P.

D. K, Mg, Al, P, O, F.

Câu 5: Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kỳ 3, nhóm II.

B. chu kỳ 3, nhóm III.

C. chu kỳ 2, nhóm II.

D. chu kỳ 2, nhóm III.

Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 7 electron. Vị trí và tính chất cơ bản của nguyên tố X là

A. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là kim loại mạnh.

B. thuộc chu kỳ 7, nhóm III là kim loại yếu.

C. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là phi kim mạnh.

D. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là phi kim yếu.

Câu 7: Trong chu kỳ 2, X là nguyên tố đứng đầu chu kỳ, còn Y là nguyên tố đứng cuối chu kỳ nhưng trước khí hiếm. Nguyên tố X và Y có tính chất sau

A. X là kim loại mạnh, Y là phi kim yếu.

B. X là kim loại mạnh, Y là phi kim mạnh.

C. X là kim loại yếu, Y là phi kim mạnh.

D. X là kim loại yếu, Y là phi kim yếu.

Câu 8: Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại mạnh.

B. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại mạnh.

C. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại yếu.

D. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại yếu.

Câu 9: Nguyên tố X ở chu kỳ 3 nhóm VI, nguyên tố Y ở chu kỳ 2 nhóm VII. So sánh tính chất của X và Y thấy.

A. tính phi kim của X mạnh hơn Y.

B. tính phi kim của Y mạnh hơn X.

C. X, Y có tính phi kim tương đương nhau.

D. X, Y có tính kim loại tương đương nhau.

Câu 10: Một hợp chất khí của R với hiđro có công thức RH3. Trong đó R chiếm 91,1765% theo khối lượng. Nguyên tố R thuộc chu kỳ mấy, nhóm mấy?

A. Chu kỳ 2, nhóm III.

B. Chu kỳ 3, nhóm V.

C. Chu kỳ 3, nhóm VI.

D. Chu kỳ 2, nhóm II.

Câu 11: Nguyên tố X có hiệu số nguyên tử là 9. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Điện tích hạt nhân của nguyên tử là 9+, nguyên tử có 9 electron.

B. Nguyên tử X ở gần cuối chu kỳ 2, đầu nhóm VII.

C. X là 1 phi kim hoạt động mạnh.

D. X là 1 kim loại hoạt động yếu.

Câu 12: Một oxit có tỉ khối hơi so với oxi là 2. Trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng. Công thức của oxit đó là

A. CO.

B. CO2.

C. SO2.

D. NO2.

Đáp án trắc nghiệm Hóa học 9 bài 32

1. D2. C3. C4. D5. B6. C
7. B8. A9. B10. B11. D12. C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
10 2.637
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm