Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona môn tiếng Anh lớp 5

Bài tập ở nhà phòng dịch Corona lớp 5 môn tiếng Anh

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh 5 với nội dung kiến thức bám sát SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 hiệu quả.

I.Read and complete

has; doctor; because; happy; school; dentist;

Today is very cold. Some of my classmates are not in (1)…………. Nam can’t go to class because he (2)……………. a bad headache. Lan is at home (3)……………..she has stomach ache. Long went to the (4)………………because he has a fever. Linh went to the (5)…………………because she has a bad toothache. Hong isn’t (6)………………..because she misses her friends

II/ Read the passage again and put a tick (V) True or False.

T

F

1. Today is very hot

2. Nam can’t go to class because he has a bad headache.

3. Lan has a backache and sore throat.

4. Lan is at school today.

5. Linh went to the doctor because she has stomach ache.

6. Huong isn’t happy because she misses her friends

III. Look and write. There is one example.

Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona môn tiếng Anh lớp 5

IV. Put the words in order to make sentences.

1. are / Sports Day / going / classmates / play / chess / to / My / on / .

…………………………………………………………………………………

2. you / are / to / going / Teachers’ / on / Day / What / do / ?

…………………………………………………………………………………

3. will / Day / be / When / Children’s / ?

…………………………………………………………………………………

4. are / practising / We / hard / festival / the / to / sports / .

…………………………………………………………………………………

5. second / The / be / on / singing / will / September / contest / of / the / .

…………………………………………………………………………………

6. you / matter / What’s / with / the / ?

…………………………………………………………………………………

7. has / backache / My / grandfather / a / .

……………………………………………………………………………………

8. You / doctor / should / to / the / go / take / rest / and / a / .

…………………………………………………………………………………

9. carry / heavy / He / shouldn’t / things /.

……………………………………………………………………………………

10. the / your / What’s / with / matter / sister / ?

……………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Read and complete

1 - school; 2 - has; 3 - because; 4 - doctor; 5 - dentist; 6 - happy

II. Read the passage again and put a tick ( ) True or False.

1 - F; 2 - T; 3 - F; 4 - F; 5 - F; 6 - F

III. Look and write. There is one example.

1 - fever; 2 - toothache; 3 - stomach ache;

4 - headache; 5 - backache; 6 - sore throat;

IV. Put the words in order to make sentences.

1 - My classmates are going to play chess on Sports Day.

2 - What are you going to do on Teachers’ Day?

3 - When will Children’s Day be?

4 - We are practising hard sports to the festivals.

5 - The singing contest will be on the second of September.

6 - What’s the matter with you?

7 - My grandfather has a backache.

8 - You should take a rest and go to the doctor.

9 - He shouldn’t carry heavy things.

10 - What’s the matter with your sister?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
34 7.407
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm