Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 Hay chọn lọc

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 theo Thông tư 22 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

1. Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

T N

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

Số học

Số câu

1

2

1

1

3

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

1,0

Câu số

1

4, 5

6

9

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

2,0

Câu số

2,3

8

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

Câu số

6

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

6

3

Số điểm

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

6,0

4,0

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

MÔN TOÁN (Thời gian làm bài: 40 phút)

A. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

Câu 2: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 50g x 2 là:

A. 100

B. 200

C. 100g

Câu 3: (1 điểm) Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là:

A. 9 lần

B. 9

C. 8 lần

Câu 4: (1 điểm) Tìm x, biết: 56 : x = 8

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 7

Câu 5: (1 điểm) 30 + 60: 6 = ... Kết quả của phép tính là:

A. 15

B. 40

C. 65

Câu 6: (1 điểm) Hình bên có số góc vuông là:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

B. Tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 203 x 4

b) 684: 6

Câu 8. (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 9. (1 điểm) Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7. (1,0 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a) 812

b) 114

Câu 8. (2,0 điểm):

Giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

412 – 282 = 130 (m) (0,75 điểm)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

412 + 130 = 542 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 542 mét vải (0,25 điểm)

Câu 9. HS nêu đúng: Có thể chia được ít nhất 6 nhóm học sinh (1,0 điểm)

4. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

UBND HUYỆN ….

TRƯỜNG …..

ĐỀ KIỂM TRA KSCL CUỐI HỌC KÌ I

Năm học ...

Môn Toán 3

Họ và tên: .................

Lớp: 3

Trường: TH&THCS Gia Luận

Số báo danh

Giám thị (kí ghi rõ họ và tên)

......................................

Số mã do chủ tịch HĐ chấm ghi

.........................

Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)

Khoanh vào đáp án em cho là đúng

Bài 1 (1 điểm).

a) Số 130km đọc là:

A. Một trăm ba mươi

B. Một trăm ba ki-lô-mét

C. Một trăm ba

D. Một trăm ba mươi ki-lô-mét

b) 6 x 5 = ...

A. 28

B. 30

C . 33

D. 34

Bài 2 (1 điểm). .

a) 1/5 của 20 kg là:

A. 10

B. 100 kg

C . 10 kg

D. 4 kg

b) 9 gấp lên 4 lần

A. 32 B. 34 C.36 D. 38

Bài 3 (1 điểm).

a) 12dm x 4 =....

A. 48dm

B. 24dm

C. 24

D. 48

b) 5km = …. m.

A. 50 m

B. 500 m

C. 5000 m

D. 5m

Bài 4 (1 điểm). Chu vi hình chữ nhật lần lượt có các cạnh là 3 cm, 2 cm là:

A. 10 B. 11 C. 12

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm).

467 + 319 916 - 24 22 x 4 936 : 3

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức. (1 điểm).

a) 32 + 12 - 9 = ......................

b) 6 x 7 : 6 = ......................

Bài 7: (2 điểm).

Một đội đồng diễn thể dục có 120 học sinh, trong đó số học sinh nam là 1/3 tổng số học sinh. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Bài 8: (1 điểm).

Tìm thương của số chẵn lớn nhất có ba chữ số với số chẵn bé nhất có một chữ số.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

5. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Số bài

Bài 1(1điểm)

Bài 2(1điểm)

Bài 3(1điểm)

Bài 4(1điểm)

Đáp án đúng

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

D

B

D

C

A

C

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5: 2 điểm

- Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng kết quả được 0,5 điểm.

Nếu kết quả đúng nhưng đặt tính không thẳng cột trừ 0,25 điểm.

786

892

88

312

Bài 6: 1điểm

- Mỗi biểu thức đúng kết quả được 0,5 điểm.

- Đáp án đúng: a) 35; b) 7

Bài 7: 2 điểm

  • Viết đúng mỗi câu lời giải: 0,5 điểm
  • Viết đúng mỗi phép tính thứ nhất: 0,5 điểm
  • Viết đúng mỗi phép tính thứ hai: 0,25 điểm
  • Viết đúng đáp số: 0,25 điểm

Bài giải:

Số học sinh nam có là:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Số học sinh nữ có là:

120 – 40 = 80 (học sinh)

Đáp số: 80 học sinh

Bài 8: 1 điểm

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là 998

Số chẵn bé nhất có 1 chữ số là 2

Vậy thương là: 998 : 2 = 499

* Lưu ý: Toàn bài làm đúng, chữ viết xấu hoặc trình bày bẩn trừ 1 điểm.

6. Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Mạch KT, KN

Số bài, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số và phép tính:

- Đọc số, cộng, trừ các số có ba chữ số, nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết).

- Tính giá trị của biểu thức có đến hai dấu phép tính.

Số bài

2

2

1

2

3

Số điểm

2,0

3,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng: đề-ca-mét; mét; ki-lô-mét.

Số bài

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật.

Số bài

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số bài

1

1

Số điểm

2,0

2,0

TỔNG

Số bài

3

2

1

1

1

4

4

Số điểm

3,0

3,0

1,0

2,0

1,0

4,0

6,0

Nội dung chính của đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 năm 2019-2020, năm 2018-2019 bao gồm các dạng Toán về con số, phép tính gồm 2 phần thi: Trắc nghiệm cùng Tự luận, giúp học và ôn luyện thi cuối kỳ 1 đạt kết quả cao nhất.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22. Ngoài Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
229 99.759
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm