Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 29

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 29: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

  • Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy có thể thuộc loại phản ứng oxi hóa khử cũng có thể không thuộc loại phản ứng oxi hóa khử; phản ứng thế luôn thuộc phản ứng oxi hóa khử; phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa khử
  • Nhận biết một phản ứng hoá học thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử dựa vào sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố
  • Dựa vào số oxi hóa có thể chia các phản ứng hóa học thành 2 loại chính là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa.

II. Trọng tâm: Phân loại các loại phản ứng.

III. Chuẩn bị:

  • GV: yêu cầu hs ôn tập trước các định nghĩa phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ, phản ứng thế, phản ứng trao đổi đã được học ở THCS
  • HS: Xem trước bài ở nhà

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1:

Đn phản ứng hoá hợp

VD1: Cho H2 tác dụng với O2 tạo H2O. Yêu cầu học sinh viết phương trình hóa học và xác định số oxi hóa.

VD2: Cho CaO tác dụng với H2O viết phương trình phản ứng và xác định số oxi hóa. Em có nhận xét gì?

Hoạt động 2:

VD1: Phản ứng phân hủy KClO3. Viết phương trình phản ứng và xác định số oxi hóa.

VD2: Phản ứng nhiệt phân MgCO3. Viết phương trình phản ứng và xác định số oxi hóa.

Em có nhận xét gì về phản ứng phân hủy?

Hoạt động 3:

VD1: Cho Cu tác dụng với AgNO3. Viết phương trình phản ứng và xác định số oxi hóa.

VD2: Mg tác dụng với HCl. Viết phương trình phản ứng và xác định số oxi hóa

Em có nhận xét gì về phản ứng thế?

Hoạt động 4:

VD: Cho AgNO3 tác dụng với NaCl. Viết phương trình phản ứng và xác định số oxi hóa của các nguyên tố.

Em có nhận xét gì về phản ứng trao đổi?

Hoạt động 5:

- Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử có thể chia phản ứng hóa học thành 2 loại được không ? vì sao?

I. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá

1. Phản ứng hoá hợp:

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa.

Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa

- Trong phản ứng hóa hợp số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi

2. Phản ứng phân hủy

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

- Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

3. Phản ứng thế

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của Cu và Ag.

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

- Trong phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

4. Phản ứng trao đổi

Trong phản ứng không bao giờ có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

II. Kết luận

- Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa khử: phản ứng thể, 1 phần phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy

- Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxi hóa không phải là phản ứng oxi hóa khử: phản ứng trao đối, 1 số phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy.

Đánh giá bài viết
1 213
Sắp xếp theo

    Giáo án Hóa học lớp 10

    Xem thêm