Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/04

Đề luyện tập môn tiếng Anh lớp 5 ngày 27/04 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 môn Anh 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 mới có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Fill the blanks

Princess; apple; married; prince; ate; felt; happily; woke; unhappy;

Once upon a time, there was a beautiful (0) princess. She lived in a very big castle. She was (1) __________________because she couldn’t walk.

One day, a (2) __________________visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an (3) __________________and said, “This magic apple can make you walk.” The princess (4) __________________the apple.

Then the next morning, the princess (5) __________________up. She was so surprised because she could walk! She (6) __________________ very happy. She ran and danced in the castle.

In the end, the prince and the princess (7) got__________________and they lived
(8)____________ever after.

Task 2. Choose the different underlined sounds.

1. A. magicB. appleC. happyD. walk
2. A. agoB. familyC. aboutD. away
3. A. islandB. lifeC. liveD. like
4. A. thankB. thisC. thenD. there
5. A. happenedB. exchangedC. orderedD. wanted
6. A. luckyB. funC. beautifulD. up

Task 3. Reorder the words to make sentences.

1. story/ happened/ the/ What/ in/?

_________________________________

2. is/ your/ What/ favourite/ story/?

_________________________________

3. do/ this/ you/ story/ Why/ like/?

__________________________________

Task 4. Match

AB

1. Can you tell us a Vietnamese story about watermelon?

2. When did the story about Mai An Tiem begin?

3. Who are the characters in the story?

4. What happened first?

5. How did the story end?

6. What do you think of this story?

a. King Hung allowed An Tiem and his family to go back home.

b. Sure. That is The Story of Mai An Tiem.

c. The family was lucky

d. King Hung got angry with Mai An Tiem. He sent him and his family to an island.

e. Mai An Tiem and his family.

f. A long time ago.

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill the blanks

1 - unhappy; 2 - prince; 3 - apple; 4 - ate;

5 - woke; 6 - felt; 7 - married; 8 - happily;

Task 2. Choose the different underlined sounds.

1 - D; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - D; 6 - C;

Task 3. Reorder the words to make sentences.

1 - What happened in the story?

2 - What is your favorite story?

3 - Why do you like this story?

Task 4. Match

1 - b; 2 - f; 3 - e; 4 - d; 5 - a; 6 - c;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 27-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 749
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm