Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 4 - Polime

Câu hỏi trắc nghiệm về chương 4 Polime

VnDoc hiểu được rằng trong quá trình giảng dạy và học tập môn hóa học lớp 12 chương 4 quý thầy cô và các bạn học sinh rất cần có những tài liệu hay để tham khảo, chính vì vậy chúng tôi đã sưu tầm và xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 4 - Polime. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 4 - Polime vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 26 câu hỏi trắc nghiệm về chương 4 Polime trong môn Hóa học lớp 12 như phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng, phản ứng đồng trùng hợp, thông tin về các loại tơ, tính tỉ số mắt xích,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG POLIME

1. Hợp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. axit amino axetic.

B. Caprolactam.

C. metyl metacrylat.

D. buta-1,3-dien.

2. Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

A. Phenol và fomandehit.

B. buta-1,3-dien và stiren.

C. Axit adipic và hexammetylen điamin.

D. Axit ε- aminocaproic.

3. Loại cao su nào sau đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp?

A. Cao su buna.

B. Cao su buna – N.

C. Cao su isopren.

D. Cao su clopen.

4. Polime nào sau đây thức tế không sử dụng làm chất dẻo?

A. Poli(metyl metacrilat).

B. Cao su buna.

C. Poli(viny clorua).

D. Poli(phenol fomandehit).

5. Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

6. Polivinyl axetat (hoặc poli[vinyl axetat]) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO-CH=CH2.

B. CH3COO-CH=CH2.

C. CH2=CH-COO-CH3.

D. CH2=CH-COO-C2H5.

7. Tơ nilon - 6 6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.

B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.

C. H2N-(CH2)5-COOH.

D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.

8. Polime dùng để chế tạo thuỷ tính (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3.

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOCH=CH2.

D. C6H5CH=CH2.

9. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm tơ visco tơ nilon-6 6 tơ axetat tơ capron tơ enang những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6 6 và tơ capron.

B. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ visco và tơ axetat.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

10. Nilon–6 6 là một loại

A. tơ axetat. B. tơ visco. C. polieste. D. tơ poliamit.

11. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

12. Một loại cao su lưu hoá chứa 1,964% lưu huỳnh. Hỏi có khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đi sunfua –S – S - với giả thiết rằng đã thay thế cho H ở nhóm CH2 trong mạch cao su?

A. 40 B. 47 C. 55 D. 58

13. Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 15,73% nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su lần lượt là

A. 3 : 2 B. 1 : 2 C. 2 : 1 D. 2 : 3

14. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. poliacrilonitrin

B. poli(metyl metacrylat)

C. polistiren

D. poli(etylen terephtalat)

15. Cho các loại tơ: bông tơ capron tơ xenlulozơ axetat tơ tằm tơ nitron nilon-6 6. Số tơ tổng hợp là

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

16. Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6 6; (6) poli (vinyl axetat) các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1), (3), (6). B. (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5).

17. Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là

A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen

B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna

C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren

D. polietylen; cao su buna; polistiren

18. Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A. CH2C(CH3)-COOCH3

B. CH3COO-CH=CH2

C. CH2=CH-CN

D. CH2=CH-CH=CH2

19. Tơ nilon-6 6 là sản phẩm trùng ngưng của

A. etylen glicol và hexametylenđiamin

B. axit ađipic và glixerol

C. axit ađipic và etylen glicol.

D. axit ađipic và hexametylenđiamin

20. Trong các polime: tơ tằm sợi bông tơ visco tơ nilon-6 tơ nitron những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ tằm sợi bông và tơ nitron

B. tơ visco và tơ nilon-6

C. sợi bông tơ visco và tơ nilon-6

D. sợi bông và tơ visco

21. Có các chất sau: keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6 6; protein; sợi bông; amoniaxetat; nhựa novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO-?

A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

22. Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ visco.

B. Tơ nitron.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ xenlulozơ axetat.

23. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Polietilen và poli (vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

B. Tơ visco tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Sợi bông tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

D. Tơ nilon-6 6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

24. Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua.

B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.

C. Trùng hợp metyl metacrylat.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.

25. Cho các polime: (1) polietilen (2) poli (metyl metacrylat) (3) polibutađien (4) polistiren (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

A. (2),(3),(6)

B. (2),(5),(6)

C. (1),(4),(5)

D. (1),(2),(5)

26. Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat tơ capron tơ nitron tơ visco tơ nilon-6 6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 4 - Polime, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
2 6.252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm