Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 10: For a better community

Trắc nghiệm tiếng Anh Unit 4 lớp 10 For a better community

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 10: For a better community do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 10: For a better community

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. A. development

B. improvement

C. documentary

D. environment

2. A. rural

B. surprise

C. successful

D. volunteer

3. A. area

B. market

C. martyr

D. archaeology

4. A. donation

B. priority

C. hopeless

D. low-income

5. A. disadvantaged

B. handicapped

C. bored

D. annoyed

Exercise 2: Choose the correct answer

1. People who volunteer in their community have a personal ____________ to the area and want to make it a better place for themselves and for others.

A. interest

B. passion

C. attachment

D. attraction

2. Volunteers For Peace Viet Nam (VPV) is a ___________, non-governmental organization that was founded in 2005 to provide help and education to people in both urban and rural Viet Nam.

A. profit

B. profitable

C. non-profit

D. non-profitable

3. I would like to continue to lend my helping hands to achieve the goal of giving all children an equal chance of having ____________ futures.

A. succeed

B. successive

C. successful

D. succeeding

4. ____________ also helped to set up and arrange two retail stalls, selling the products to visitors.

A. Volunteer

B. Volunteers

C. Volunteering

D. Voluntary

5. In our volunteer programme, the possibilities are ___________, and all you need is determination and a little creativity.

A. end

B. ending

C. endless

D. everlasting

6. Life is sometimes very harsh for ____ families in big cities.

A. lowly-income

B. low-income

C. highly-income

D. high-income

7. This charity provides financial support and mental comfort to ____ children.

A. advantaged

B. disadvantaged

C. advantageous

D. disadvantageous

8. Your music is very ____. Can't you just stop it?

A. annoying

B. interesting

C. annoyed

D. bored

Exercise 3: Match

1. advertisement

A. communicate with people when you spend time with them

2. benefit

B. knowledge and skills gained through doing something

3. passionate

C. a helpful and useful effect

4. experience

D. having strong enthusiasm for something

5. interact

E. something that tells people about a film, a job or a service.

Exercise 4. Choose the correct answer A, B, C or D to complete the sentence.

1. Your music is very ____. Can't you just stop it?

A. annoying

B. interesting

C. annoyed

D. bored

2. If you can do something to help others, you will find your life ____.

A. meaningful

B. meaningless

C. helpless

D. interested

3. Some of the students were ____ at English, so volunteer teachers had to try very hard.

A. hopeless

B. hopeful

C. endless

D. excited

4. She wishes she could do some _____ work this summer.

A. voluntarily

B. volunteerism

C. volunteer

D. volunteering

5. Life is sometimes very harsh for ____ families in big cities.

A. lowly-income

B. low-income

C. highly-income

D. high-income

6. The local government provides financial support to the children of ____ parents.

A. needful

B. needed

C. need-blind

D. needy

7. This charity provides financial support and mental comfort to ____ children.

A. advantaged

B. disadvantaged

C. advantageous

D. disadvantageous

8. You can ____ books, clothes, medicine and money to this charity.

A. donor

B. donate

C. devote

D. dedicate

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 10: For a better community

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. C

2. A

3. A

4. B

5. B

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. C

4. B

5. C

6. B

7. B

8. A

Exercise 3: Match

1. E

2. C

3. D

4. B

5. A

Exercise 4. Choose the correct answer A, B, C or D to complete the sentence.

1 - A; 2 - A; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - D; 7 - B; 8 - B;

Giải thích

1 - Adj đuôi ing miêu tả vật.

Âm nhạc của bạn rất khó chịu. Bạn không thể dừng nó lại được không?

2 - Adj đuôi ing miêu tả vật.

Nếu bạn có thể làm điều gì đó để giúp đỡ người khác, bạn sẽ tìm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa

3 - Một số học sinh không biết tiếng Anh nên các giáo viên tình nguyện phải cố gắng rất nhiều.

4 - Adj + N; Volunteer work: công việc tình nguyện

Cô ấy ước mình có thể làm một số công việc tình nguyện trong mùa hè này.

5 - adj + N

Cuộc sống đôi khi rất khắc nghiệt đối với những gia đình có thu nhập thấp ở các thành phố lớn

6 - adj + N

Chính quyền địa phương hỗ trợ tài chính cho trẻ em của các bậc cha mẹ khó khăn.

7 - adj + N; adj đuôi ed dùng để chỉ người

Tổ chức từ thiện này hỗ trợ tài chính và thoải mái tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

8 - donate sth: ủng hộ cái gì

Bạn có thể quyên góp sách, quần áo, thuốc men và tiền cho tổ chức từ thiện này.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 10: For a better community có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 nâng cao: For a better community, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 16.332
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm