Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 28,5 + 1,64 < 1,64 + 28,5 ☐

28,5 + 1,64 = 1,64 + 28,5 ☐

28,5 + 1,64 > 1,64 + 28,5 ☐

b) 264 + 43,25 > 43,25 + 264 ☐

264 + 43,25 < 43,25 + 264 ☐

264 + 43,25 = 43,25 + 264 ☐

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tổng hai số thập phân 372,49 và 42,3 là:

A. 41,479

B. 414,79

C. 4147,9

b) Tổng của 247kg và 92,134kg là:

A. 339,134kg

B. 3391,34kg

C. 33,9134kg

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 87 + 13,8 + 4,1 =

A. 104,9

B. 10,49

C. 1049

b) Tổng của 0,94 + 37 + 12,8 là

A. 5,074

B. 50,74

C. 507,4

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Xe thứ nhất chở được 47,5 tấn hàng. Xe thứ hai chở hơn xe thứ nhất 1,2 tấn hàng và kém xe thứ ba 0,6 tấn.

Hỏi cả 3 xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

A. 172,5 tấn

B. 127,5 tấn

C. 145,5 tấn

Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 17,84 + 21,3 + 8,16 + 3,7

b) 2,93 + 14,57 + 7,07 + 21,43

Câu 7. Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 178,25m vải. Tuần lễ sau bán được nhiều hơn tuần lễ đầu 147,5m vải. Biết rằng mỗi tuần lễ cửa hàng đó bán hàng 6 ngày. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 8. Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 17,28m. Chiều dài hơn chiều rộng 5,44m. Tính chu vi cái sân đó.

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Lớp 5 môn Toán

Câu 1.

Phương pháp:

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Cách giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Ta có kết quả như sau:

a) S, Đ; b) S , Đ.

Câu 2.

Phương pháp:

Cách 1: Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân :

Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a+ b = b+ a

Cách 2: Tính giá trị hai phép tính rồi so sánh kết quả với nhau.

Cách giải:

(Giải theo cách 1: áo dụng tính chất giao hoán)

Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a+ b = b+ a

Do đó:

a) 28,5 + 1,64 = 1,64 + 28,5

Ta có kết quả như sau: S, Đ, S.

b) 264 + 43,25 = 43,25 + 264

Ta có kết quả như sau: S, S, Đ.

Câu 3.

Phương pháp:

*) Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

*) Nếu có số đo đơn vị thì sau khi tính ta ghi thêm đơn vị vào sau kết quả tính.

Cách giải:

a) Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Vậy tổng hai số thập phân 372,49 và 42,3 là 414,79.

Chọn B.

b) Ta có:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Do đó: 247kg + 92,134 =339,134kg.

Vậy tổng của 247kg và 92,134kg là 339,134kg.

Chọn A.

Câu 4.

Phương pháp:

Để tính tổng nhiều số thâp phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

Cách giải:

a) Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Chọn A.

b) Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Chọn B.

Câu 5.

Phương pháp:

- Tính số tấn hàng xe thứ hai chở được = số tấn hàng xe thứ nhất chở + 1,2 tấn.

- Tính số tấn hàng xe thứ ba chở được = số tấn hàng xe thứ hai chở + 0,6 tấn.

- Số tấn hàng cả 3 xe chở = số tấn hàng xe thứ nhất chở + số tấn hàng xe thứ hai chở + số tấn hàng xe thứ ba chở.

Cách giải:

Xe thứ hai chở được số tấn hàng là:

47,5 + 1,2 = 48,7 (tấn)

Xe thứ hai chở được số tấn hàng là:

48,7 + 0,6 = 49,3 (tấn)

Xe thứ hai chở được số tấn hàng là:

47,5 + 48,7 + 49,3 = 145,5 (tấn)

Đáp số: 145,5 tấn.

Chọn C.

Câu 6.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để ghép các số thành từng cặp mà tổng các số là số tự nhiên.

Cách giải:

a) 17,84 + 21,3 + 8,16 + 3,7

= (17,84 + 8,16) + (21,3 + 3,7)

= 26 + 25 = 51.

b) 2,93 + 14,57 + 7,07 + 21,43

= (2,93 + 7,07) + (14,57 + 21,43)

= 10 + 36 = 46.

Câu 7.

Phương pháp:

- Tính số mét vải bán được ở tuần lễ sau = số mét vải bán ở tuần lễ đầu + 147,5m.

- Tính tổng số mét vải bán trong hai tuần = số mét vải bán được ở tuần lễ đầu + số mét vải bán được ở tuần lễ sau.

- Tính số ngày bán hàng trong hai tuần = số ngày bán hàng trong 1 tuần x 2.

- Tính số vải trung bình bán mỗi ngày = tổng số mét vải bán trong hai tuần : số ngày bán hàng trong hai tuần.

Cách giải:

Tuần lễ sau bán được số mét vải là:

178,25 + 147,5 = 325,75(m)

Cả hai tuần bán được số mét vải là:

178,25 + 325,75\, = 504(m)

Hai tuần lễ cửa hàng bán hàng số ngày là:

6 x 2 =12 (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là:

504:12 = 42(m)

Đáp số: 42m.

Câu 8.

Phương pháp:

- Tính chiều dài cái sân = chiều rộng + 5,44m.

- Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng ) x 2.

Cách giải:

Chiều dài cái sân là :

17,28 + 5,44 = 22,72(m)

Chu vi cái sân đó là:

(17,28 + 22,72) x 2 = 80(m)

Đáp số: 80m.

>> Tham khảo bài tiếp theo: Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4 bao gồm 8 câu hỏi với các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh ôn tập toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 5 chương 1, chương 2. Ngoài ra, các bạn có thể luyện giải thêm bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập hay chi tiết mới nhất. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
67 15.197
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm