Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 35

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 35: Ôn tập học kì I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết vận dụng lí thuyết để giải các bài tập.

2. Kĩ năng

  • Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức
  • Kĩ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ: Giáo dục ý thức cẩn thận

II/ Chuẩn bị

GV: Bài tập

HS: Ôn lại kiến thức di truyền và biến dị

III/ Tiến trình dạy học

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra bài cũ

3/ Bài mới

Hoạt động: Bài tập

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV yêu cầu hs hoạt động cá nhân để giải các bài tập

Bài tập 1: Cho một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

-A -A -T -X- G -G -X -

1. Hãy viết đoạn mạch bổ sung với nó?

2. Hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ đoạn mạch trên.

Bài tập 2: một NST có cấu trúc như sau:

ABCD0 EF

Hãy viết cấu trúc của NST bị đột biến từ NST trên ở mỗi trường hợp sau:

a, mất đoạn F.

b, lặp 2 lần đoạn B.

c, đảo đoạn D0E.

-Bài tập 3: Ở ruồi giấm có 2n = 8. Khi cây lúa bị đột biến số lượng NST. Hãy tính số lượng NST của ruồi giấm trong các trường sau:

a, thể tam nhiễm.

b, thể tam bội

c, thể một nhiễm.

GV nhận xét và khắc sâu lại cách giải cho từng dạng bài

HS giải bài tập

Bài tập 1

1. -T -T-A-G- X- X- G-

2. ARN: - U -U A- G- X- X -G-

Bài tập 2

Cấu trúc của NST bị đột biến từ NST trên ở mỗi trường hợp sau:

a, mất đoạn F: ABCD0 E

b, lặp 2 lần đoạn B: ABBBCD0 EF

c, đảo đoạn D0E: ABCE0 DF

Bài tập 3

Ở ruồi giấm có 2n = 8→ n = 4

số lượng NST của ruồi giấm trong các trường sau:

a, thể tam nhiễm (2n+1) = 8+1 = 9NST

b, Thể tam bội 3n = 4.3 = 12NST

c, thể một nhiễm (2n-1) = 8-1= 7NST

HS chữa bài

HS khác nhận xét

Đánh giá bài viết
1 119
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm