Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 3

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Nêu được các khái niệm kiểu gen với kiểu hình, thể đồng hợp với thể dị hợp.
  • Nêu được khái niệm lai phân tích
  • Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.

2/ Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ.
  • Phát triển tư duy lí luận như phân tích, so sánh.
  • Rèn kĩ năng viết sơ đồ lai.

3/ Thái độ: Có hứng thú tìm hiểu sinh vật

II/ Phương tiên dạy học:

1/ Giáo viên: Bảng phụ

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: MenĐen giải thích kết quả thí nghiệm trong phép lai một cặp tính trạng như thế nào?

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Lai phân tích

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Cho HS đọc SGK để thực hiên s SGK.

Khi cho đậu Hà Lan ở F2 hoa đỏ và hoa trắng giao phấn với nhau thì kết quả như thế nào?

Dưới sự hướng dẫn của GV cả lớp thống nhất được đáp án như sau:

- Kiểu gen AA x aa Aa (toàn hoa đỏ)

- Kiểu gen Aa x aa 1 Aa (hoa đỏ) : 1 aa (hoa trắng)

? Nếu kết quả phép lai như thế nào thì ta có thể kết luận đậu hoa đỏ F2 là thuần chủng (đồng hợp)? trường hợp không thuần chủng (dị hợp) thì kết quả lai như thế nào.

? Tại sao trong phép lai phân tích, nếu kết quả lai có hiện tượng đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen đồng hợp? Nếu có hiện tượng phân tính thì cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp.

GV: Khi cây đậu có kiểu gen AA và Aa với đậu có kiểu gen aa. Do có sự phân li của các gen trong phát sinh giao tử và tổ hợp tự do của các giao tử trong thụ tinh, nên:

AA x aa Aa (hoa đỏ)

Aa x aa 1 Aa : 1 aa

GV cho HS biết phép lai trên gọi là phép lai phân tích. Vậy phép lai phân tích là gì?

? Mục đích của phép lai phân tích là gì.

GV nhận xét và xác định đáp án đúng.

HS đọc SGK để trả lời câu hỏi:

Đậu Hà Lan hoa đỏ ở F2 kiểu gen AA và Aa.

HS đọc SGK thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày và các nhóm khác bổ sung.

HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, đại diện một vài HS trình bày câu trả lời.

HS điền: Trội, kiểu gen, lặn, đồng hợp tử, dị hợp tử.

- Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn. Cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử mang gen lặn (a) loại giao tử này không quyết định được kiểu hình ở đời con lai. Quyết định kiểu hình ở đời con lai là giao tử của cơ thể mang tính trạng trội.

Nếu: AA x aa Aa (hoa đỏ)

Aa x aa 1 Aa : 1 aa

- Mục đích là để tìm ra giống thuần chủng

Đánh giá bài viết
1 140
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm