Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 20

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 20: Ôn tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh củng cố được các kiến thức đã học từ chuyên đề I đến chuyên đề III.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng làm các bài tập

3. Thái độ: Có thái độ yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị

1. GV: Nội dung ôn tập

2. HS: Chuẩn bị theo nội dung đã dặn.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động 1: Ôn tập chuyên đề I:

Các thí nghiệm của MENĐEN

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

-Nêu nội dung định luật lai 1 cặp tính trạng và lai hai cặp tính trạng của Menđen?

-Viết các SĐL sau:

+P: AA x AA

+P: AA x Aa

+P: AA x aa

+P: Aa x Aa

+P: Aa x aa

+P: aa x aa

-GV nhận xét bổ sung

- HS nhớ lại kiến thức trả lời

-HS hoàn thiện các SĐL

-HS khác nhận xét bổ sung

Hoạt động 2: Ôn tập chuyên đề II:

Nhiễm sắc thể

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

-Nêu cấu trúc của NST?

-Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân và giảm phân?

-Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người.Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

-GV nhận xét chuẩn kiến thức

HS dực vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi

HS khác nhận xét

Hoạt động 3: Ôn tập chuyên đề III: ADN VÀ GEN

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

-Nêu cấu trúc hoá học và cấu trúc không gian của ADN?

-So sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng sau

Đặc điểm

ARN

ADN

Số mạch đơn

Các loại đơn phân

- Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Mạch 1: -G-T-X-G-A-X-T-T-

Mạch 2: -X-A-G-X-T-G-A-A-

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 1

-GV nhận xét bổ sung

-HS trả lời các câu hỏi

-HS lên bảng làm bài tập

-HS khác nhận xét

Đánh giá bài viết
1 257
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm