Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 69

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 69: Tổng kết bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức sinh học THCS đã học.

2/ Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng diễn đạt kiến thức đã học.
  • Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp và khái quát hóa.
  • Rèn luyện kĩ năng làm việc theo nhóm.
  • Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề đặt ra.

3/Thái độ: HS có ý thức bảo vệ môi trường sống trong sạch

II/ Phương tiện dạy học:

1. GV: Bảng phụ ghi đáp án điền bảng

2. HS: Kẻ các bảng trong sgk vào vở

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Không

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV yêu cầu HS tìm các nội dung phù hợp điền vào ô trống để hoàn thành bảng 66.1 SGK.

- GV theo dõi, bổ sung và công bố đáp án (treo bảng phụ ghi đáp án).

- HS thảo luận theo nhóm để thống nhất nội dung điền bảng và cử đại diện báo cáo kết quả điến bnảg của nhóm.

- Dưới sự hướng dẫn của GV, cả lớp thảo luận và đưa ra đáp án chung.

Đáp án: Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền

Cơ sở vật chất

Cơ chế

Hiện tượng

Các phân tử: ADN

ADN → ARN → Prôtêin

Tính đặc thù của prôtêin

Cấp tế bào:

NST

Tế bào

- Nhân đôi - phân li - tổ hợp

- Nguyên phân - giảm phân -thụ tinh

- Bộ NST đặc trưng của loài

- Con giống bố mẹ

Hoạt động 2: Các quy luật di truyền

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV theo dõi HS trả lời, nhận xét, bổ sung và xác nhận đáp án đúng (treo bảng phụ ghi đáp án).

- HS thảo luận theo nhóm, tìm các nội dung phù hợp điền vào ô trống để hoàn thành bảng 66.2 SGK.

- Đại diện một vài nhóm báo cáo kết quả điền bảng, các nhóm khác bổ sung và cùng nêu đáp án.

Đánh giá bài viết
1 70
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm