Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Customs And Traditions

3 1.419

Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Customs And Traditions

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com biên tập và đăng tải, Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh Unit 4 Our Customs And Traditions gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa, là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 8. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Một số tài liệu để học Tiếng Anh lớp 8 khác:

VOCABULARY

accept (v) /əkˈsept/: chấp nhận, nhận

break with (v) /breɪk wɪð/: không theo

cockwise (adv) / kɒkwaɪz/: theo chiều kim đồng hồ

compliment (n) /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen

course (n) /kɔːs/: món ăn

cutlery (n) /ˈkʌtləri/: bộ đồ ăn (gồm thìa, dĩa, dao)

filmstrip (n) /ˈfɪlmstrɪp/: đoạn phim

host (n) /həʊst/: chủ nhà (nam)

hostess (n) /ˈhəʊstəs/: chủ nhà (nữ)

generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃn/: thế hệ

offspring (n) /ˈɒfsprɪŋ/: con cái

oblige (v) /əˈblaɪdʒ/: bắt buộc

palm (n) /pɑːm/: lòng bàn tay

pass down (v) /pɑːs daʊn/: truyền cho

prong (n) /prɒŋ/: đầu dĩa (phần có răng)

reflect (v) /rɪˈflekt/: phản ánh

sharp (adv) /ʃɑːp/: chính xác, đúng

sense of belonging (n) /sens əv bɪˈlɒŋɪŋ/: cảm giác thân thuộc

social (adj) /ˈsəʊʃl/: thuộc về xã hội

spot on (adj, informal) /spɒt ɒn/: chính xác

spray (v) /spreɪ/: xịt

spread (v) /spred/: lan truyền

table manners (n, plural) /ˈteɪbl ˈmænə (r)/: quy tắc ăn uống trong bàn ăn, phép tắc ăn uống

tip (n, v) /tɪp/: tiền boa, boa

unity (n) /ˈjuːnəti/: sự thống nhất, đoàn kết

upwards (adv) /ˈʌpwədz/: hướng lên trên

You’re kidding! (idiom) /jʊə kɪdɪŋ/: Bạn nói đùa thế thôi!

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 4 Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới: Our Customs And Traditions. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 8 học tập hiệu quả.  

Đánh giá bài viết
3 1.419
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm