Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Wonders Of Viet Nam

Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Wonders Of Viet Nam

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh Unit 5 lớp 9 chương trình mới gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, phiên âm và định nghĩa, là tài liệu học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 9. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 9 khác:

VOCABULARY

1. administrative (adj) /ədˈmɪnɪstrətɪv/: thuộc về hoặc liên quan đến việc quản lý; hành chính

2. astounding (adj) /əˈstaʊndɪŋ/: làm sững sờ, làm sửng sốt

3. cavern (n) /ˈkævən/: hang lớn, động

4. citadel (n) /ˈsɪtədəl/: thành lũy, thành trì

5. complex (n) /ˈkɒmpleks/: khu liên hơp, quần thể

6. contestant (n) /kənˈtestənt/: thí sinh

7. fortress (n) /ˈfɔːtrəs/: pháo đài

8. geological (adj) /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/: (thuộc) địa chất

9. limestone (n) /ˈlaɪmstəʊn/: đá vôi

10. measure (n) /ˈmeʒə(r)/: biện pháp, phương sách

11. paradise (n) /ˈpærədaɪs/: thiên đường

12. picturesque (adj) /ˌpɪktʃəˈresk/: đẹp, gây ấn tượng mạnh (phong cảnh)

13. recognition (n) /ˌrekəɡˈnɪʃn/: sự công nhận, sự thưa nhận

14. rickshaw (n) /ˈrɪkʃɔː/: xe xích lô, xe kéo

15. round (in a game) (n) /raʊnd/: hiệp, vòng (trong trò chơi)

16. sculpture (n) /ˈskʌlptʃə(r)/: bức tượng (điêu khắc)

17. setting (n) /ˈsetɪŋ/: khung cảnh, môi trường

18. spectacular (adj) /spekˈtækjələ(r)/: đẹp mắt, ngoạn mục, hùng vĩ

19. structure (n) /ˈstrʌktʃə(r)/: công trình kiến trúc, công trình xây dựng

20. tomb (n) /tuːm/: ngôi mộ

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 5 Tiếng Anh 9 sách mới. Để học tập Tiếng Anh 9 hiệu quả hơn, mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTừ vựng Tiếng Anh lớp 9 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 . Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 848
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm