Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

3 2.392

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập quy đổi số đo diện tích ra số thập phân, củng cố kỹ năng giải Toán chương 2 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Câu 1:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

15 735 m2= …. ha

b) 892 m2= …. ha

c) 428 ha = …. km2

d) 14 ha = ….km2

Câu 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

8,56 dm2= ….cm2

b) 0,42 m2= ….dm2

c) 1,8 ha = ….m2

d) 0,001 ha = ….m2

e) 63,9 m2= ….m2….dm2

g) 2,7dm2= ….dm2 …cm2

Câu 3:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 2,5km2

b) 10,4 ha

c) 0,03ha

d) 800dm2

e) 80dm2

g) 917dm2

Câu 4:

Trong các số đo diện tích dưới đây, những số đo nào bằng 2,06 ha?

2,60ha

2ha 600m2

0,0206km2

20 600m2

2060 m2

Câu 5:

Một vườn cây hình chữ nhật có chu vi là 0,48 km và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.

Hỏi diện tích vườn cây đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

Đáp án Bài tập Toán lớp 5

Câu 1:

15 735 m2=1,5 735 ha

b) 892 m2= 0.0892 ha

c) 428 ha = 4,28 km2

d) 14 ha = 0, 14 km2

Câu 2:

8,56 dm2=856 cm2

b) 0,42 m2= 42 dm2

c) 1,8 ha =18 000 m2

d) 0,001 ha = 10 m2

e) 63,9 m2= 63m2 90 dm2

g) 2,7dm2= 2 dm2 70cm2

Câu 3:

2 500 000m2

10 400m2

c) 300m2

d) 8m2

e) 0,8m2

g) 9,17m2

Câu 4:

HD:

2ha 600m2 = 2,06 ha

0,0206km2 = 2,06 ha

20 600m2 = 2,06 ha

Câu 5:

0,48 km = 480m

Nửa chu vi của vườn cây là:

480 : 2 = 240 (m)

Coi chiều rộng vườn cây gồm 3 phần bằng nhau thì chiều dài gồm 5 phần bằng như thế và nửa chu vi gồm số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Chiều rộng của vườn cây là:

240 : 8 x 3 = 90 (m)

Chiều dài của vườn cây là:

240 – 90 =150 (m)

Diệc tích của vườn cây là:

150 x 90 = 13500 (m2)

13500 m2 = 1, 35 ha

Đáp số : 13500 m2 ; 1,35 ha

Đánh giá bài viết
3 2.392
Toán lớp 5 Xem thêm