Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án năm học 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung bao gồm đa dạng các dạng bài thường gặp trong các kì thi quan trọng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập giữa kì 1 và củng cố kiến thức. Bên cạnh đó cũng là nguồn tài liệu nâng cao dành cho các bạn muốn kết quả học tập tốt nhất. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu ôn thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới, VnDoc giới thiệu bộ đề thi giữa kì 1 lớp 7 bao gồm tổng hợp các đề thi của từng môn, giúp các em có sự chuẩn bị cũng như làm quen được với nhiều dạng đề khác nhau, tự đó có thể tự tin bước vào các bài thi chính thức. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Full name: ………………

Class: 7B

THE SECOND 45-MINUTE TEST

Date: ………………………..

Marks

 

 

A. PHONETICS ( 1pt)

I. Choose the word which underline part is pronounced differently from the others.

1. A. house B. happy C. hour D. how

2. A. recess B. celebration C. relax D. rehearse

3. A. mean B. meat C. teach D. head

4. A. parents B. happy C. far D. map

5. A. nice B. miss C. distance D. different

Đáp án:

1. C 2. B 3. D 4. C 5. A

II. Choose the best answer (3pts)

1. In_____________, we study different countries and our people.

A. Math B. Music C. Chemistry D. Geography

2. I have five periods_______Friday.

A at B. in C. on D. to

3. Talking is___________ common way of relaxing.

A. more B. most C. the most D. the more

4. Let’s_______ to the movie.

A. go B. to go C. going D. is going

5. My brother is good________English.

A. at B. with C. on D. very

6. The Mekong River is the_________ river in Viet Nam.

A. long B. longer C. most long D. longest

7. Would you like_________ a cold drink?

A. get B. to get C. getting D. gets

8.________ do your classes start ? – At seven o’clock.

A. How often B. What C. What time D. Which

9. My tooth doesn’t stop hurting. I’ll go and see my _________.

A. actor B. dentist C. writer D. teacher

10. His ideas are quite_________ from my ideas.

A. same B. different C. like D. as

11. After break, everyone goes___________ and classes start again.

A. indoor B. indoors C. outdoor D. outdoors

Đáp án:

1. D

2. C

3. C

4. A

5. A

6. D

7. B

8. C

9. B

10. B

11. B

 

III. Supply the correct form of the words. (0.5m)

1. The most popular at recess is talking. (act)

2. History is an subject. (interes)

Đáp án:

1. action

2. interesting

IV. Put the passage with the words given in the box (1.5pts)

(lasts/ uniform/ Vietnamese/ two/ recess/ some)

School in Viet Nam are different from school in the USA. (1) ……….……… students always wear school (2)…………………. There are no lessons on Sunday. Classes start at 7 o’clock each morning and end at 11.30 . Students have (3)………………….. breaks each morning. At (4)…………..……, students often go to the canteen and buy (5)….……………..things to eat or drink. Our school year (6)………………. for ten months from August to May.

Đáp án:

  1. Vietnamese 2. uniform 3. two 4. recess 5. some 6. lasts

V. Read the passage , then answer the questions. (1.5pts)

Lan’s classes all start at 8:00 a.m, so she gets up at 7:00. She eats a quick breakfast and takes the bus to her school. In the afternoon, she has a job at the library. She usually studies in the evening. She works at the library on Saturdays, too.

She usually stays up late every evening. She usually goes to bed at 11:30 and on Sundays she sleeps until noon.

Questions

1. Does Lan have a job at school or the library?

……………………………………………………………………………………………….…..

2. How does she go to school?

…………………………………………………………………………………………………………....

3. Where does she work on Saturdays?

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

  1. she has a job at the library.
  2. She goes to school by bus.
  3. She works at the library on Saturdays.

VI. Rewrite the sentences. (2pts)

1. Should we go to the movie?

Let’s ……………………………………………………………………………..……....

2. Mr John is going to visit his grandparents tonight.

Mr John will …………………………………………………………………………………

3. We have a break that lasts thirty minutes.

We have a ………………………………………………………………………………………

4. I like English best of all the subjects

English …………………………………………………………………………………………

Đáp án:

  1. Let’s go to the movie.
  2. Mr John willvisit his grandparents tonight.
  3. We have a thirty - minutebreak.
  4. Englishis my favourite subject.

VII. Complete the sentences. (0.5pt)

1. Let’s/ go/ cafeteria/ and/ get/ cold drink.

…………………………………………………………………………………………………………

2. Marry/ learn/ play/ piano/ every afternoon.

…………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

  1. Let’s go to the cafeteriaand get a cold drink.
  2. Marry learns to play piano every afternoon.

THE END

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án năm học 2019 - 2020, VnDoc.com cũng đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
80 25.161
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm