Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 bao gồm bảng ma trận và đáp án chi tiết từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, củng cố kiến thức, các giải các dạng bài tập trong tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 mới nhất 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021

I. TỰ LUẬN (3,0 đ)

Câu 1: Em hãy trình bày các quy tắc gõ văn bản trong Word? (2,0 đ)

Câu 2: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản (1,0 đ)

II. THỰC HÀNH (7,0 đ)

Hãy soạn thảo một trang văn bản mới và lưu trên đĩa D với tên và lớp minh.

Vd: D:\ NguyenTuanAnh6a1_BKT 1 tiet

1. Chọn kiểu trình bày trang văn bản là trang đứng, thực hiện căn lề cho trang : lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm. Chọn kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14

2. Soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu sau:

Bác Hồ ở chiến khu

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui.
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,
Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

Nơi đây sống một người tóc bạc,
Người không con mà có triệu con.
Nhân dân ta gọi Người là Bác,
Cả đời Người là của nước non.

Đáp án: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6

I.TỰ LUẬN ( 3,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

- Các dấu ngắt câu phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là khoảng trắng nếu còn nội dung.

- Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy phải được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

- Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống.

- Nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn mới.

0,5 đ

 

 

0,5 đ

 

 

0,5 đ

 

0,5 đ

Câu 2

- Khác với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản có tác động đến toàn bộ đoạn văn mà con trỏ soạn thảo đang ở đó.

1,0đ

II. THỰC HÀNH (7,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 3

- Đánh văn bản đúng

- Chọn đúng các thao tác định dạng

+ Phông chữ

+ Cỡ chữ

- Thực hiện theo yêu cầu của GV

 

2,5 đ

 

1,5đ

3,0đ

0,5 đ

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Tin học

TT

Nội dung kiến thức

 

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Soạn thảo văn bản

1. Làm quen với soạn thảo văn bản. Soạn thảo văn bản đơn giản

Nhận biết

- HS biết vai trò của bảng chọn và các nút lệnh

- Biết qui tắc gõ văn bản

Vận dụng

Biết gõ văn bản

(Câu 1, câu 3).

1

(2,0 đ)

0

1/4

(2,0 đ)

0

2. Chỉnh sửa văn bản

Thông hiểu

- Biết qui tắc gõ văn bản

(Câu 1).

0

1

(1,0đ)

0

0

3. Định dạng văn bản, đoạn văn

Nhận biết

- Biết các nút lệnh sử dụng trong định dạng

(Câu 2).

1/4

(1,5đ)

0

0

0

Vận dụng

- HS thực hiện được thao tác định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản

(Câu 3).

0

0

1/4

(3,0đ)

0

4. Trình bày trang văn bản và in

 

Vận dụng cao

- HS thực hiện được thao tác định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản trong tình huống giáo viên yêu cầu

(Câu 3).

0

0

0

1/4

(0.5đ)

Tổng

 

1,25

(3,5đ)

1

(1,0đ)

0,5

(5,0đ)

0,25

(0,5đ)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2020

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: Tên phần mềm soạn thảo văn bản được dùng phổ biến hiện nay

A. Microsoft Wosd

B. Microsoft Word

C. Microsoft Worb

D. Microsoft Worp

Câu 2: Nút lệnh nào được dùng để Lưu văn bản?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 3: Chức năng của con trỏ soạn thảo là gì?

A. Vị trí bắt đầu của trang văn bản

B. Vị trí mà con trỏ chuột đang ở đó

C. Vị trí xuất hiện của kí tự sẽ được gõ vào

D. Vị trí kết thúc của trang văn bản

Câu 4: Để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo em dùng phím nào?

A. Delete

B. Backspage

C. Capslock

D. Home

Câu 5: Nút lệnh được dùng để sao chép văn bản là nút lệnh nào?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 6: Nút lệnh được dùng để di chuyển văn bản là nút lệnh nào?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 7: Nút lệnh nào sau đây được dùng In nghiêng kí tự?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 8: Nút lệnh nào sau đây được dùng Gạch chân kí tự?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 9: Hộp thoại nào được dùng để định dạng kí tự?

A. Format

B. File

C. Paragraph

D. Font

Câu 10: Hộp thoại nào được dùng để định dạng đoạn văn bản?

A. Format

B. File

C. Paragraph

D. Font

Câu 11: Nút lệnh nào được dùng để căn lề trái cho đoạn văn bản.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 12: Nút lệnh nào được dùng để tăng mức thụt lề cho đoạn văn?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: Em hãy trình bày các quy tắc gõ văn bản trong Word? (3,0 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 2: Cho đoạn văn bản sau:

a/ Quan sát nội dung, em hãy cho biết câu thơ nào có thể sao chép được? (0,5 điểm)

b/ Hãy tìm và gạch chân những lỗi chính tả trong đoạn văn bản trên? (1 điểm)

c/ Em hãy xác định các loại định dạng kí tự được dùng trong đoạn văn bản trên? (1,5 điểm)

Câu 3: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản (1,0 điểm)

Đáp án: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm

1. B 4. A 7. B 10. C

2. C 5. A 8. C 11. D

3. C 6. C 9. D 12. C

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

- Các dấu ngắt câu phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là khoảng trắng nếu còn nội dung.

- Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy phải được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

- Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống.

- nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn mới.

1,0 đ

 

1,0 đ

 

 

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2

 

a/ Hạt gạo làng ta

b/ Các lỗi chính tả:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

c/ Các loại định dạng kí tự là

- In đậm

- In nghiêng

- Định dạng cỡ chữ: tiêu đề hạt gạo làng ta

0,5đ

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 3

 

- Khác với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản có tác động đến toàn bộ đoạn văn mà con trỏ soạn thảo đang ở đó.

1,0đ

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm học 2021 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi giữa học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
127 17.966
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm