Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK  tiếng Anh lớp 3 mới giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Read and choose the best options. 

1. Hello, I'm Jimmy.  - __________________

A. Hi, Jimmy. I am fine.

B. Hello, Jimmy. I am Linda.

C. Goodbye, Jimmy.

2. Be quiet, girls. - ____________________

A. Hello.

B. Goodbye.

C. Sorry.

3. Do you like playing football?

A. Yes, I do.

B. No, I am not.

C. Yes, I am.

4. ________________? - Yes, they are.

A. Are that your school bags

B. Are these your school bags?

C. Is that your school bag?

Read and answer the question

Name: Tom

School: Rosie

Age: 9

At break time: play hide-and-seek

1. What is his name?

_________________________

2. What is his school's name?

_________________________

3. How old is he?

_________________________

4. What does he do at break time?

_________________________

Read and match. 

1. Is this Quan?A. P-H-O-N-G.
2. Are they your friends?B. No, they aren't. They are Linh's.
3. Are these your pencils?C. Play chess.
4. How do you spell your name?D. Yes, they are.
5. What do you do at break time?E. No, it isn't.

Write the questions and answers.

Ex: friends/ No.

Are they your friends? - No, they aren't.

1. come in/ Yes

________________________________

2. Henry/ ten years old /

________________________________

3. tennis/ No/

________________________________

4. spell/ Q-U-A-N

________________________________

5. pencils/ Yes/

________________________________

ĐÁP ÁN

Read and choose the best options.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B;

Read and answer the question

1 - His name is Tom.

2 - It is Roise school.

3 - He is 9 years old.

4 - He plays hide-and-seek.

Read and match.

1 - E; 2 - D; 3 - A; 4 - A; 5 - C;

Write the questions and answers.

1 - May I come in? - Yes, you can.

2 - How old is Henry? - He is ten years old.

3 - Can you play tennis? - No, I can't.

4 - How you spell your name? - It is Q-U-A-N.

5 - Are they your pencils? - Yes, they are.

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
36 6.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm