Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 có đáp án tổng hợp những kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Choose the odd one out. 

1. A. mapB. blackboardC. thirdD. schoolbag
2. A. YellowB. blueC. GreenD. Orange
3. A. fatherB. teacherC. motherD. sister
4. A. whereB. thatC. theseD. this
5. A. goB. wentC. playD. visit

Read and match. 

AB
1. May I go out?A. Yes, they are.
2. How are you?B. I am nine.
3. Are these your pencils?C. Yes, you can.
4. What color is your book?D. I am fine, thanks.
5. How old are you?E. It is blue.

Read and choose the correct answer.

1. A. Are those your pens?

B. Those are your pen?

2. A. I play football at time break.

B. I play football at break time.

3. A. I play chess on my father.

B. I play chess with my father.

4. A. What nationality you are?

B. What nationality are you?

5. A. Don't talk, boys.

B. Not talk, boys.

Put the word in order. 

1. color/ your/ What/ schoolbag/ is/ ?/

_______________________________

2. with/ plays/ he/ basketball/ classmates/ his/ ./

_______________________________

3. your/ how/ spell/ you/ do/ name/ ?/

_______________________________

4. come/ May/ I/ in/ ?/

_______________________________

5. there/ my/ are/ crayons/ ./

_______________________________

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1- C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

Read and match.

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - B;

Read and choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

Put the word in order.

1 - What color is your schoolbag?

2 - He plays basketball with his classmates.

3 - How do you spell your name?

4 - May I come in?

5 - There are my crayons.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 6.281
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm