Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Giải bài tập Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán lớp 6 tập 1: Đoạn thẳng do VnDoc tổng hợp, bao gồm các bài tập tham khảo chương 1 Hình học lớp 6, dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo các bài tập môn Toán dưới đây.

A. Lý thuyết Đoạn thẳng

+ Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

+ Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.

+ Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB.

+ Khi hai đoạn thẳng; một đoạn thẳng và một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng và một tia có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau. Điểm chung gọi là giao điểm.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm là điểm M.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là điểm M.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Đoạn thẳng AB và đường thẳng a cắt nhau, giao điểm là điểm M

Bài tập Toán lớp 6

Bài 1: Cho 4 điểm A, B, C, D nằm trên đường thẳng a theo thứ tự đó. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

Bài 2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại điểm O nằm giữa hai đầu mút của mỗi đoạn thẳng trên.

a) Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ.

b) Điểm O là giao điểm của hai đoạn thẳng nào?

Bài 3: Cho hình vẽ dưới đây:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

a) Hình vẽ bên có mấy đoạn thẳng?

b) Những cặp đoạn thẳng nào không cắt nhau?

c) Tia Ox không cắt đoạn thẳng nào?

Bài 4. Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Đoạn thẳng AB không cắt đoạn thẳng CD nhưng đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD.

b) Đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD đồng thời đường thẳng CD cắt đoạn thẳng AB.

Lời giải Bài tập Toán lớp 6

Bài 1: Có 6 đoạn thẳng. Đó là các đoạn thẳng: AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 2.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

a) Có 6 đoạn thẳng: AB, CD, OA, OB, OC, OD.

b) Điểm O là giao điểm của hai đoạn thẳng OA và OB; OA và OC; OA và OD; OB và CD; OB và OC; OB và OD; OB và CD; OC và OD; OC và AB; OD và AB; AB và CD.

Bài 3:

a) có 8 đoạn thẳng đó là các đoạn thẳng: OA, OB, OC, OD, AB, CD, AD, CB.

b) Những cặp đoạn thẳng không cắt nhau là: OA và BC; OD và BC; OC và AD; OB và AD; AD và BC.

c) Tia Ox không cắt đoạn BC.

Bài 4. Học sinh có thể vẽ như hình sau:

a)

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

b) 

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 33 trang 115 SGK Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm…

Hướng dẫn:

+ Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

+ Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB.

Lời giải:

a) Hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm điểm P, điểm Q và tất cả các điểm nằm giữa P và Q.

Bài 34 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn:

+ Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

+ Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Trên hình vẽ có 3 đoạn thẳng. Đó là đoạn thẳng AB, đoạn thẳng AC và đoạn thẳng BC.

Bài 35 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn cậu trả lời đúng trong các câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

Hướng dẫn:

+ Điểm M trùng với điểm A:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

+ Điểm M nằm giữa hai điểm A và B:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

+ Điểm M trùng với điểm B:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

⟶ Điểm M có thể trùng với điểm A, trùng với điểm B hoặc nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là: d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

Bài 36 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Xét 3 đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

b) Đường thẳng a có cắt những đoạn thẳng nào không?

c) Đường thẳng a có không cắt những đoạn thẳng nào?

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Hướng dẫn:

+ Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

+ Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB.

+ Khi hai đoạn thẳng; một đoạn thẳng và một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng và một tia có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau. Điểm chung gọi là giao điểm.

Lời giải:

a) Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào.

b) Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC.

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC.

Bài 37 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Hướng dẫn:

Học sinh thực hiện vẽ hình theo các bước sau:

+ Chọn ba điểm A, B, C sao cho ba điểm không thẳng hàng.

+ Vẽ tia AB, vẽ tia AC.

+ Nối B và C để tạo thành đoạn thẳng BC.

+ Chọn điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

+ Vẽ tia AK, tia Ax trùng với tia AK.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 38 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Hướng dẫn: Cách vẽ hình 37:

+ Chọn ba điểm không thẳng hàng M, B, T.

+ Vẽ đoạn thẳng MB.

+ Vẽ tia MT.

+ Vẽ đường thẳng BT.

Bài 39 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Kiểm tra xem các điểm I,K,L có thẳng hàng hay không.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Hướng dẫn:

Cách vẽ hình 38:

+ Lấy 3 điểm thẳng hàng A, B, C. Nối ba điểm đó tạo thành đường thẳng AC.

+ Lấy 3 điểm thẳng hàng D, E, F. Nối ba điểm đó tạo thành đường thẳng DF.

Để kiểm tra ba điểm thẳng hàng, ta sử dụng thước thẳng để kiểm tra.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Ba điểm I, K, L có thẳng hàng.

----------

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
31
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 6

    Xem thêm