Giải Toán lớp 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Giải bài tập trang 85 SGK Toán lớp 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

A. Lý thuyết quy tắc dấu ngoặc

1. Quy tắc dấu ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

2. Tổng đại số

Vì phép trừ đi một số là phép cộng với số đối của số đó nên một dãy các phép cộng và phép trừ có thể đổi thành một dãy các phép cộng. Vì thế: Một dãy các phép tính cộng trừ những số nguyên được gọi là một tổng đại số.

Khi viết một tổng đại số, để cho đơn giản, sau khi chuyển các phép trừ thành phép cộng (với số đối), ta có thể bỏ tất cả các dấu của phép cộng và dấu ngoặc.

Lưu ý: Trong một tổng đại số, ta có thể:

+ Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

+ Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu "-" thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

B. Giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 1 trang 85

Câu hỏi 1 trang 83 SGK Toán 6 tập 1

a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5)

b) So sánh số đối của tổng 2 + (-5) với tổng các số đối của 2 và (-5)

Lời giải:

a) Số đối của 2 là: -2

Số đối của -5 là 5

Vì 2 + (-5) = -3 nên số đối của -3 là 3

b) Ta có 2 + (-5) = 2 + (-5)

Câu hỏi 2 trang 83 SGK Toán 6 tập 1

Tính và so sánh kết quả của:

a) 7 + (5 - 13) và 7 + 5 + (-13)

b) 12 - (4 - 6) và 12 - 4 + 6

Lời giải:

a) 7 + (5- 13) = 7 + (-8) = -1

7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1

Vậy 7 + (5 - 13) = 7 + 5 + (-13)

b) 12 - (4 - 6) = 12 - (-2) = 12 + 2 = 14

12 - 4 + 6 = 8 + 6 = 14

Vậy 12 - (4 - 6) = 12 - 4 + 6

Câu hỏi 3 trang 83 SGK Toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a) (768 - 39) - 768 b) (-1579) - (12 - 1579) 

Lời giải:

a) (768 - 39) - 768 = 768 - 39 - 768 = (768 - 768) - 39 = 0 - 39 = -39

b) (-1579) - (12 - 1579) = -1579 - 12 + 1579 = (-1579) + 1579 - 12 = 0 - 12 = -12

Bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17; b) 30 + 12 + (-20) + (-12);
c) (-4) + (-440) + (-6) + 440; d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Hướng dẫn:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

+ Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

Lời giải:

a) (-17) + 5 + 8 + 17

= [(-17) + 17] + (5 + 8)

= 0 + 13 = 13

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)

= [30 + (-20)] + [12 + (-12)]

= 10 + 0 = 10

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440

= [(-4) + (-6)] + [(-440) + 440]

= (-10) + 0 = -10

d) (-5) + ( -10) + 16 + (-1)

= [(-5) + ( -10) + (-1)] + 16

= (-16) + 16 = 0

Bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) x + 22 + (-14) + 52 b) (-90) – (p + 10) + 100.

Hướng dẫn:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải:

a) x + (22 + 52) + (-14) = x + 74 + (-14) = x + [74 + (-14)] = x + (74 - 14) = x + 60

b) (-90) - (p + 10) + 100 = (-90) - p - 10 + 100 = [(-90) - 10] - p + 100

= (- 90 - 10) – p + 100 = (-100) + 100 – p = 0 – p = -p

Bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 – 75) – 2736; b) (-2002) – (57 – 2002).

Hướng dẫn:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

+ Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

Lời giải:

a) (2736 – 75) – 2736

= 2736 – 75 – 2736

= (2736 – 2736) – 75

= 0 – 75

= – 75

b) (- 2002) – (57 – 2002)

= (– 2002) – 57 + 2002

= (– 2002 + 2002) – 57

= 0 – 57

= – 57

Bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 – 27 – 65) b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17).

Hướng dẫn:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải:

a) (27+ 65) + (346 - 27 - 65)

= 27 + 65 + 346 - 27 - 65

= (27- 27) + (65 - 65) + 346

= 0 + 0 + 346 = 346

b) (42 - 69+ 17) - (42 + 17)

= 42- 69 + 17 – 42 – 17

= (42 - 42) + (17 - 17) - 69

= 0 + 0 – 69 = -69

Đánh giá bài viết
59 8.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 6 Xem thêm