Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch HCl, quỳ tím

A. Hóa đỏ. B. Hóa xanh. C. Không đổi màu. D. Mất màu.

Câu 2: Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 đều thu được cùng một muối là

A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí hidro clorua bằng cách

A. Cho NaCl tinh thể tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng.

B. Cho NaCl tinh thể tác dụng với HNO3 đăc, đun nóng.

C. Cho NaCl tinh thể tác dụng với H2SO4 loãng, đun nóng.

D. Cho NaCl tinh thể tác dụng với HNO3 loãng, đun nóng.

Câu 4: Phát iểu nào sau đây sai?

A. NaCl được dung làm muối ăn và bảo quản thực phẩm.

B. HCl là chất khí không màu, mùi xốc, ít tan trong nước.

C. Axit clohidric vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl, có kết tủa trắng.

Câu 5: Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là

A. Cu, Al, Fe

B. Cu, Ag, Fe

C. CuO, Al, Fe

D. Al, Fe, Ag

Câu 6: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

B. NaHCO3, AgNO3, CuO

C. FeS, BaSO4, KOH

D.AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

Câu 7: Phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. HCl + NaOH → NaCl + H2O

B. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2

C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

D. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 8: Cho các phản ứng sau:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Câu 9: Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2(đktc). Giá trị của V là

A. 6,72 B. 8,40 C. 3,36 D. 5,60

Câu 10: Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ca B. Ba C. Sr D. Mg

Câu 11: Hòa tan 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô can dung dịch, thu được 5,55 gam muối. Kim loại X là

A. canxi B. bari C. magie D. beri

Câu 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít H2(đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong X là

A. 69,23% B. 34,60% C. 38,46% D. 51,92%

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

1. A

2. B

3. A

4. B

5. C

6. B

7. C

8. A

9. B

10. A

11. A

12. A

Câu 9:

nKMnO4 = 0,15 mol

Bảo toàn electron

2n_{Cl_2}=5_{KMnO_4}=>n_{Cl_2} = 0,375 mol => V = 8,4l

Câu 10:

n_{H_2} = 0,0125 mol

Bảo toàn electron

2nM = 2n_{H_2} => nM = n_{H_2} = 0,0125 mol

=> M = 0,5 / 0,0125 = 40 (Ca)

Câu 11:

M + HCl → MCl2 + H2

nM = n_{MCl_2} =>

\frac{2}{M}=\frac{5,55}{M+71}=>M=40\ \left(Ca\right)

Câu 12:

n_{H_2} = 0,4 mol

Bảo toàn electron

3nAl + 2nMg = 2n_{H_2} => 3nAl + 2nMg = 0,8 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 7,8 (2)

Giải hệ (1) và (2) => nAl = 0,2 (mol); nMg = 0,1 mol

=> %mAl = 0,2.27/7,8 .100% = 69,23%

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 26: Luyện tập nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Đánh giá bài viết
1 1.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 10 Xem thêm