Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong Hóa học vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong Hóa học vô cơ được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Fe2O3+ 6HNO3→ 2Fe(NO3)3 + 3H2O

B. H2SO4+ Na2O → Na2SO4+ 2H2O

C. Fe2O3+ 3CO → 2Fe + 3CO2

D. 2AgNO3+ BaCl2 → Ba(NO3)2+ 2AgCl ↓

Câu 2: Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng hóa hợp, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. 2NO2→ N2O4

C. 2NO2+ 4Zn → N2 + 4ZnO

D. 4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O → 4Fe(OH)3

Câu 3: Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. NH4NO2→ N2+ 2H2O

B. CaCO3→ CaO + CO2

C. 8NH3+ 3Cl2→ N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3+ 3CuO → N2+ 3Cu + 3H2O

Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

A. 4S + 8NaOH → Na2SO4+ 3Na2S + 4H2O

B. Cl2+ 2KBr → 2KCl + Br2

C. 3Zn + 8HNO3→ 3Zn(NO3)2+ 2NO + 4H2O

D. Fe(NO3)2+ AgNO3→ Fe(NO3)3 + Ag

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thay đổi?

A. SO3+ H2O → H2SO4

B. 2Cu(NO3)2→ 2CuO + 4NO2+ O2

D. CO2+ C → 2CO

C. H2S + CuCl2→ CuS + 2HCl

Câu 6: Loại phản ứng nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp

B. Phản ứng phân hủy

C. Phản ứng thế

D. Phản ứng trao đổi

Câu 7: Tiến hành phản ứng phân hủy 1kg glixerol trinitrat (C3H5O9N3) thu được V lít hỗn hợp khí CO2, N2, O2 và hơi nước. Biết ở điều kiện phản ứng 1 mol khí có thể tích 50 lít. Giá trị của V là

A. 1596,9 B. 1652,0 C. 1872,2 D. 1927,3

Câu 8: Phản ứng tạo NaCl từ Na và Cl2 có ΔH = -98,25 kcal/mol. Nếu tiến hành phản ứng giữa 46 gam Na với 71 gam Cl2 trong bình kín bằng thép, đặt chìm trong một bể chứa 10 lít nước ở 25°C thì sau phản ứng hoàn toàn nhiệt độ của nước trong bể là (biết nhiệt dung riêng của nước là 4,186 J/g.K và nhiệt lượng sinh ra truyền hết cho nước)

A. 5,350°C B. 44,650°C C. 34,825°C D. 15,175°C

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

1. C

2. D

3. A

4. B

5. D

6. C

7. A

8. B

Câu 8:

nNa = 46/23 = 2 (mol)

n_{Cl_2} = 71/71 = 1 (mol)

m_{H_2O} = V.D = 10.1 = 10kg

Nhiệt tỏa ra khi cho 2 mol Na tác dụng với 1 mol Cl2 là:

Q = 98,25.2 = 196,5 (kcal)

Q = mC(T2 - T1) = 10.1 (T2 - T1) = 196,5 => T2 - T1 = 19,65

T2 = 19,65 + 25 = 44,65 oC

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 22: Clo

Đánh giá bài viết
1 562
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 10 Xem thêm