Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 2

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 2
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Câu 1: Cho hàm s
fx
có bng biến thiên như sau:
Hàm s đã cho đt cực đại tại điểm o dưới đây?
A.
1x
. B.
2x
. C.
0x
. D.
5x
.
Câu 2: Nguyên hàm
bng
A.
tan xC
. B.
cotxC
. C.
cot xC
. D.
tanxC
.
Câu 3: Phương trình
3
log 5 1 2x
có nghim
A.
2x
. B.
8
5
x
. C.
9
5
x
. D.
11
5
x
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho véctơ
3;2;1a
và đim
4;6; 3A
, tọa độ điểm
B
tha mãn
AB a
A.
7;4; 4
. B.
1; 8;2
. C.
1;8; 2
. D.
7; 4;4
.
Câu 5: Tim cn ngang của đồ th hàm s
2
21
x
y
x
có phương trình là:
A.
1
2
x
. B.
1y
. C.
1
2
y
. D.
2x
.
Câu 6: Đồ th ca hàm s nào dưới đây dạng như hình vẽ bên
A.
42
4 y x x
. B.
42
4 y x x
. C.
3
2 y x x
. D.
3
2y x x
.
Câu 7: Tập c đnh ca hàm s
3
( 1)yx
A.
1R
. B.
R
. C.
1;
. D.
1;
.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
2 5 2
:
3 4 1

x y z
d
. Vectơ nào dưới đây mt
vectơ chỉ phương của
d
?
A.
2
3;4; 1u
. B.
1
2; 5;2u
. C.
3
2;5; 2u
. D.
4
3;4;1u
.
Câu 9: Cho s phc
21zi
, điểm nào dưới đây là đim biu din s phc
z
?
A.
1; 2G
. B.
2; 1T
. C.
2;1K
. D.
1;2H
.
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mt cu có tâm
2;1;2I
, bán kính bng 3
A.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 2) 3 x y z
. B.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 2) 3 x y z
.
C.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 2) 9 x y z
. D.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 2) 9 x y z
.
Câu 11: Vi
a
là s thực dương tùy ý, khi đó
6
8
log a
bng
A.
2
2log a
. B.
2
18log a
. C.
2
3log a
. D.
2
2 log a
.
Câu 12: Cho hàm s
fx
có đồ th như hình vẽn:
Hàm s đã cho đồng biến trên khong nào dưới đây?
A.
1;0
. B.
0;1
. C.
1;1
. D.
2; 1
.
Câu 13: Mt khối lăng tr có diện tích đáy bằng 3 và th tích bng 6 t chiu cao bng
A. 6 . B. 4 . C. 2 . D. 3 .
Câu 14: Tp nghim ca bt phương trình
2
2
2 16
x
A.
; 2 2;

. B.
; 2 2;

.
C.
; 2 2;

. D.
; 2 2;

.
Câu 15: Hàm s nào dưới đây nghịch biến trên
0;
?
A.
1
2
logyx
. B.
logyx
. C.
2
logyx
. D.
lnx
.
Câu 16: Trong không gian
Oxyz
, véc tơ nào dưới đây là một c tơ pháp tuyến ca mt phng
Oxz
?
A.
1; 1;0n
. B.
0;1;0n
C.
1;0;1n
. D.
1; 1;1n
.
Câu 17: Cho hàm s
fx
liên tc trên
R
và có bng xét du của đạo hàm như sau
S đim cc tr ca hàm s đã cho là
A. 3 . B. 4 . C. 1 . D. 2 .
Câu 18: Nếu
11
00
d 2; 2 d 8


f x x f x g x x
t
1
0
d g x x
bng
A. -5 . B. 5 . C. -6 . D. -3 .
Câu 19: Nếu
1
0
3 d 2


f x x x
t
1
0
d f x x
bng
A.
1
2
. B.
1
2
. C. 2 . D.
2
3
.
Câu 20: Mt khối chóp có đáy hình vuông cnh
a
, chiu cao bng
4a
có th tích là
A.
3
4a
. B.
3
4
3
a
. C.
3
16
3
a
. D.
3
16a
.
Câu 21: Cho hai s phc
12
2 ; 1 2 z i z i
. Phn o ca s phc
21
zz
bng
A. 3 . B. -2 . C.
2 i
. D.
3i
.
Câu 22: Mt hình nón có din tích xung quanh bng
2
5 a
, bán kính đáy bằng
a
thì độ dài đường sinh
bng
A.
3a
. B.
5a
. C.
5a
. D.
32a
.
Câu 23: Mt lp hc có 10 hc sinh nam và 15 hc sinh n. Có bao nhiêu cách chn ra 3 hc sinh ca
lp hc sao cho trong 3 bạn được chn có c nam và n?
A. 10350 . B. 3450 . C. 1845 . D. 1725 .
Câu 24: H các nguyên hàm ca hàm s
3
1
x
f x e

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Toán - Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 2 được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi kì thi tốt nghiệp sắp tới nhé. Đề được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại mục Thi THPT Quốc gia.

Đánh giá bài viết
1 67
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Toán

    Xem thêm