Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Festivals In Viet Nam

Tài liệu luyện kỹ năng viết (Writing) tiếng Anh Unit 5 lớp 8 sách mới có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kỹ năng làm bài hiệu quả cũng như tích lũy thêm nhiều cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng xuất hiện trong bài học hiệu quả.

Tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals In Viet Nam

Nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 8 theo Unit, đề kiểm tra tiếng Anh Unit 5 Writng skill có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Tet/ be/ an/ occasion/ family/ reunions/ Vietnam.

A. Tet is an occasion for family reunions in Vietnam.

B. Tet be an occasion for family reunions in Vietnam.

C. Tet are an occasion for family reunions in Vietnam.

D. Tet will be an occasion for family reunions in Vietnam.

Question 2: Many/ children/ Vietnam/ look forward/ Mid-Autumn Festival/ because/ they/ can/ go parade.

A. Many children in Vietnam look forward on Mid-Autumn Festival because they can go parade.

B. Many children in Vietnam look forward for Mid-Autumn Festival because they can go parade.

C. Many children in Vietnam look forward to Mid-Autumn Festival because they can go parade.

D. Many children in Vietnam look forward of Mid-Autumn Festival because they can go parade.

Question 3: Some/ people/ think/ buffalo-fighting/ Hai Phong/ violent.

A. Some people think that buffalo-fighting in Hai Phong is violent.

B. Some people think that buffalo-fighting in Hai Phong are violent.

C. Some people thinks that buffalo-fighting in Hai Phong are violent.

D. Some people thinks that buffalo-fighting in Hai Phong is violent.

Question 4: Thanh Giong Festival/ commemorate/ Saint Giong/, an imaginary/ hero/ the/ Vietnamese.

A. Thanh Giong Festival commemorates Saint Giong, a imaginary hero of the Vietnamese.

B. Thanh Giong Festival commemorates Saint Giong, an imaginary hero of the Vietnamese.

C. Thanh Giong Festival commemorate Saint Giong, an imaginary hero of the Vietnamese.

D. Thanh Giong Festival commemorate Saint Giong, a imaginary hero of the Vietnamese.

Question 5: I think/ it/ be/ waste/ of/ money/ buy/ expensive/ offerings.

A. I think it be a waste of money to buy expensive offerings.

B. I think it be a waste of money buying expensive offerings.

C. I think it’s a waste of money buying expensive offerings.

D. I think it’s a waste of money to buy expensive offerings.

Đáp án:

1. A 2. C 3. A 4. B 5 D

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: During/ all/ stop/ the/ banks/ shops/ festival/ and/ servicing.

A. During the festival, all banks and shops stop servicing.

B. During the festival, all banks stop servicing and shops.

C. During the festival, all stop banks and shops servicing.

D. During the festival, banks and shops stop servicing all

Question 7: The/ by/ festival / as/ recognized / UNESCO / was/ of/ an/ intangible/ the/ cultural heritage / mankind.

A. The festival was recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of mankind.

B. UNESCO festival was recognized by the mankind as an intangible cultural heritage.

C. The festival was recognized cultural heritage as by UNESCO an intangible of mankind.

D. The festival was recognized mankind by UNESCO as an intangible of cultural heritage.

Question 8: held/ is/ festival/ attend/ mountainous/ Although/ it/ people/ in/ many/ a/ the.

A. Although held the festival is in a mountainous area, many people attend it.

B. Although the festival is held it in a, many people attend mountainous area.

C. Although the festival is held in a mountainous area, many people attend it.

D. Although the festival is held many people in a mountainous area, attend it.

Question 9: Festival/ first/ This/ have/ is/ Firework/ the/ first/ I/ ever/ time/ attended/ a/ Firework Festival.

A. This is the first time I have ever attended a Firework Festival.

B. This is Firework Festival I have a the first time ever attended.

C. This is the time first I have ever Festival attended a Firework.

D. This is time I have ever the first attended a Firework Festival.

Question 10: every/ crafts/ honoring/ Carnival Hue/ Vietnamese/ February/ is/ traditional/ held.

A. February Carnival Hue is held every honoring traditional Vietnamese crafts.

B. Vietnamese is held Carnival Hue every February honoring traditional crafts.

C. Carnival Hue is held honoring every February traditional Vietnamese crafts.

D. Carnival Hue is held every February honoring traditional Vietnamese crafts.

Đáp án

6. A 7. A 8. C 9. A 10. D

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Let’s go to the Flower Festival tomorrow.

A. Why not go to the Flower Festival tomorrow?

B. What not go to the Flower Festival tomorrow?

C. When not go to the Flower Festival tomorrow?

D. Where not go to the Flower Festival tomorrow?

Question 12: Don’t miss the opening ceremony of the festival

A. Let’s miss the opening ceremony of the festival.

B. Do not remember the opening ceremony of the festival.

C. Forget the opening ceremony of the festival.

D. Remember to attend the opening ceremony of the festival.

Question 13: This is the most wonderful performance I have ever seen.

A. It’s such a boring performance that I can’t see.

B. I have never seen a more wonderful performance before.

C. This performance is the worst I have ever seen.

D. I don’t like this performance.

Question 14: This show is suitable for children under the age of 10.

A. This show is proper for children under the age of 10.

B. This show is super for children under the age of 10.

C. This show is probable for children under the age of 10.

D. This show is enable for children under the age of 10.

Question 15: The theater has 1000 seats.

A. There are one thousand seats in the theater.

B. The theater are one thousand seats.

C. Seats have one thousand in the theater.

D. One thousand seats are there in the theater.

Đáp án:

11. A 12. D 13. B 14. A 15. A

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.198
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm