Giải Toán lớp 4 VNEN bài 83: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 83: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 61, 62, 63 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 82: Luyện tập

A. Hoạt động thực hành bài 83 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 61 sách VNEN toán 4

Mẫu :\dfrac{3}{4}:5 = \dfrac{3}{4}:\dfrac{5}{1} = \dfrac{3}{4} \times \dfrac{1}{5} = \dfrac{{3 \times 1}}{{4 \times 5}} = \dfrac{3}{{20}}.

Ta có thể viết gọn như sau : \dfrac{3}{4}:5 = \dfrac{3}{{4 \times 5}} = \dfrac{3}{{20}}.

Em và bạn tính:

\dfrac{7}{9}:2

\dfrac{1}{3}:4

\dfrac{3}{4}:6

Đáp án

\dfrac{7}{9}:2 = \dfrac{7}{9}:\dfrac{2}{1} = \dfrac{7}{9} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{7}{{18}}

\dfrac{1}{3}:4 = \dfrac{1}{3}:\dfrac{4}{1} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{{12}}

\dfrac{3}{4}:6 = \dfrac{3}{4}:\dfrac{6}{1} = \dfrac{3}{4} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{{24}}=\dfrac{1}{{8}}

Câu 2: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

a)\,\,\dfrac{3}{5} + \dfrac{6}{7}\,\,;

b)\,\,\dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{8}\,\,;

c)\,\,\dfrac{2}{9} + \dfrac{5}{6}.

Đáp án

a)\,\,\dfrac{3}{5} + \dfrac{6}{7} = \dfrac{{21}}{{35}} + \dfrac{{30}}{{35}} = \dfrac{{51}}{{35}}

b)\,\,\dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{8} = \dfrac{2}{8} + \dfrac{5}{8} = \dfrac{7}{8}

c)\,\,\dfrac{2}{9} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{{18}} + \dfrac{{15}}{{18}} = \dfrac{{19}}{{18}}

Câu 3: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

a)\,\,\dfrac{{17}}{4} - \dfrac{8}{3}\,\,;

b)\,\,\dfrac{5}{8} - \dfrac{1}{4}\,\,;

c)\,\,\,\dfrac{5}{6} - \dfrac{2}{9}.

Đáp án

a)\,\,\dfrac{{17}}{4} - \dfrac{8}{3} = \dfrac{{51}}{{12}} - \dfrac{{32}}{{12}} = \dfrac{{19}}{{12}}

b)\,\,\dfrac{5}{8} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{5}{8} - \dfrac{2}{8} = \dfrac{3}{8}

c)\,\,\,\dfrac{5}{6} - \dfrac{2}{9} = \dfrac{{15}}{{18}} - \dfrac{4}{{18}} = \dfrac{{11}}{{18}}

Câu 4: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

a)\,\,\dfrac{3}{5} \times \dfrac{6}{7}\,\,;

b)\,\,\dfrac{5}{7} \times 12\,\,;

c)\,\,21 \times \dfrac{2}{7}.

Đáp án

a)\,\,\dfrac{3}{5} \times \dfrac{6}{7} = \dfrac{{3 \times 6}}{{5 \times 7}} = \dfrac{{18}}{{35}};

b)\,\,\dfrac{5}{7} \times 12 = \dfrac{{5 \times 12}}{7} = \dfrac{{60}}{7};

c)\,\,21 \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{{21 \times 2}}{7} = \dfrac{{42}}{7} = 6.

Câu 5: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

a)\,\,\dfrac{7}{4}:\dfrac{1}{5}\,\,;

b)\,\,\dfrac{5}{9}:4\,\,;

c)\,\,3:\dfrac{3}{6}.

Đáp án

a)\,\,\dfrac{7}{4}:\dfrac{1}{5} = \dfrac{7}{4} \times \dfrac{5}{1} = \dfrac{{35}}{4};

b)\,\,\dfrac{5}{9}:4 = \dfrac{5}{9}:\dfrac{4}{1} = \dfrac{5}{9} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{5}{{36}};

c)\,\,3:\dfrac{3}{6} = 3 \times \dfrac{6}{3} = \dfrac{{18}}{3} = 6.

Câu 6: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

a)\,\,\dfrac{2}{5} \times \dfrac{3}{8} + \dfrac{3}{4};

b)\,\,\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{8} \times \dfrac{3}{4}

c)\,\,\dfrac{3}{4}:\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{3};

d)\,\,\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{5}:\dfrac{1}{3}

Đáp án

a)\,\,\dfrac{2}{5} \times \dfrac{3}{8} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{6}{{40}} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{6}{{40}} + \dfrac{{30}}{{40}} = \dfrac{{36}}{{40}} = \dfrac{9}{{10}};

b)\,\,\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{8} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{2}{5} + \dfrac{9}{{32}} = \dfrac{{64}}{{160}} + \dfrac{{45}}{{160}} = \dfrac{{109}}{{160}}\,\,;

c)\,\,\dfrac{3}{4}:\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4} \times \dfrac{5}{1} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{{15}}{4} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{{45}}{{12}} - \dfrac{4}{{12}} = \dfrac{{41}}{{12}};

d)\,\,\,\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{5}:\dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{5} \times \dfrac{3}{1} = \dfrac{3}{4} - \dfrac{3}{5} = \dfrac{{15}}{{20}} - \dfrac{{12}}{{20}} = \dfrac{3}{{20}}.

Câu 7: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

a)\,\,\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{9}\,\,;

b)\,\,\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{6}:\dfrac{1}{9}\,\, \;

c)\,\,\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{9}.

Đáp án

a)\,\,\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{9} = \dfrac{{1 \times 1 \times 1}}{{3 \times 6 \times 9}} = \dfrac{1}{{162}}\,\, ;

b)\,\,\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{6}:\dfrac{1}{9} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{6} \times \dfrac{9}{1} = \dfrac{{1 \times 1 \times 9}}{{3 \times 6 \times 1}}= \dfrac{9}{{18}} = \dfrac{1}{2}\,\, ;

c)\,\,\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{9} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{6}{1} \times \dfrac{1}{9} = \dfrac{{1 \times 6 \times 1}}{{3 \times 1 \times 9}} = \dfrac{6}{{27}} = \dfrac{2}{9}.

Lưu ý: Biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì ta có thể thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Các em có thể tùy chọn cách giải phù hợp với mình nhé.

Câu 8: Trang 62 sách VNEN toán 4

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào \dfrac{2}{3} bể, lần thứ hai chảy vào \dfrac{1}{4} bể. Hỏi còn mấy phần bể chưa có nước?

Tóm tắt

Lần thứ nhất: \dfrac{2}{3} bể

Lần thứ hai: \dfrac{1}{4} bể

Còn lại: .... bể?

Đáp án

Số phần nước đã chảy vào bể là:

 \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{{11}}{{12}} (bể)

Vậy số phần nước chưa có nước trong bể là:

 1 - \dfrac{{11}}{{12}} = \dfrac{1}{{12}} (bể)

Đáp số: \frac{1}{12} bể

Câu 9: Trang 62 sách VNEN toán 4

Một kho chứa 34560 kg gạo. Lần đầu chuyển đi 2850kg gạo, lần sau chuyển đi số gạo nhiều gấp 3 lần số gạo chuyển lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg gạo?

Tóm tắt

Có: 34 560 kg

Lần đầu: 2850 kg

Lần sau: Gấp 3 lần đầu

Còn lại: ... kg?

Bài giải

Lần thứ hai chuyển đi số ki-lô-gam gạo là:

2850 × 3 = 8550 (kg)

Hai lần chuyển đi số ki-lô-gam gạo là:

2850 + 8550 = 11 400 (kg)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam gạo là:

34 560 – 11 400 = 23 160 (kg)

Đáp số: 23 160kg.

B. Hoạt động ứng dụng bài 83 Toán lớp 4 VNEN

Đề bài Trang 63 sách VNEN toán 4

Em điền phân số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán đó:

Nhà em có 20kg gạo, đã ăn hết ..... số gạo đó. Hỏi nhà em còn bao nhiêu kg gạo?

Ví dụ mẫu:

Nhà em có 20kg gạo, đã ăn hết \frac{1}{4} số gạo đó. Hỏi nhà em còn bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

Nhà em đã ăn số phần gạo là:

20 x \frac{1}{4} = 5 (kg)

Vậy số gạo còn lại là:

20 - 5 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 84: Em ôn lại những gì đã học

Đánh giá bài viết
270 96.028
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm