Giáo án Số học 6 bài 26: Ước chung và bội chung

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 26: Ước chung và bội chung được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 24: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 25: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Giáo án Số học 6 bài 27: Ước chung lớn nhất

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được định nghĩa ước chung, bội chung, hiểu được khái niệm giao của hai tập hợp.

2. Kỹ năng:

  • Học sinh biết tìm ước chung, bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ước, liệt kê các bội rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp, biết sử dụng kí hiệu giao của hai tập hợp.
  • Học sinh biết tìm ước chung, bội chung trong một số bài toán đơn giản.

3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học cho HS.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là gì? Phân tích số 150 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.

3. Bài mới:

*ĐVĐ: Những số nào vừa là ước của 4 vừa là ước của 16?

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu ước chung của nhiều số.

GV: Cho ví dụ.

GV: Em hãy tìm các ước của 4; 6; 12?

GV: Trong tập hợp các ước của 4; 6; 12 có những số nào chung?

GV: Giới thiệu về ước chung của hai hay nhiều số.

GV: Ước chung của hai hay nhiều số là gì?

GV: Cho HS đọc định nghĩa SGK

GV: Nêu kí hiệu như SGK

GV: Tóm tắt tổng quát như SGK

GV: Cho HS thực hiện ?1

GV: Cho HS đọc đề bài.

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Cho HS lên bảng trình bày.

GV: Cho HS nhận xét cách trình bày của bạn.

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho HS

Hoạt động 2: Tìm hiểu bội chung của nhiều số.

GV: Cho ví dụ.

GV: Em hãy tìm các bội của 6; 9?

GV: Trong tập hợp các bội của 6; 9 có những số nào chung? Có những số nào nữa hay không? Vì sao?

GV: Giới thiệu về bội chung của hai hay nhiều số.

GV: Bội chung của hai hay nhiều số là gì?

GV: Cho HS đọc định nghĩa SGK

GV: Nêu kí hiệu như SGK

GV: Tóm tắt tổng quát lên bảng.

GV: Cho HS thực hiện ?2

GV: Cho HS đọc đề bài.

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Cho HS lên bảng trình bày.

GV: Cho HS nhận xét cách trình bày của bạn.

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho HS

Hoạt động 3: Tìm hiểu giao của hai tập hợp

GV: Vẽ sơ đồ minh họa cho giao của hai tập hợp.

GV: Qua hình vẽ em hãy nêu khái niệm giao của hai tập hợp?

GV: Giao của hai tập hợp là gì?

GV: Nêu khái niệm giao của hai tập hợp như SGK .

GV: Nêu kí hiệu

1. Ước chung:

*Ví dụ:

Ư(4) = {1; 2; 4}

Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Các số 1; 2 là các ước chung của 4; 6; và 12.

*Định nghĩa: Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

-Kí hiệu: Tập hợp các ước chung của 4; 6; và 12 là ƯC(4;6;12).

Ta có ƯC(4;6;12) = {1; 2}

* x ƯC(a;b) nếu a x và b x

* xƯC(a;b;c) nếu a x ; b x và c x

?1

Hướng dẫn

* 8 ƯC(16;40) : Đúng.

Vì 16 8 và 40 8

* 8 ƯC(32;28) Sai.

Vì 28 8

2. Bội chung:Ví dụ: Tìm B(6) và B(9).

B(6) = {0;6;12;18;24;30;36;.... }

B(9) = {0;9;18;27;36;45;.... }

Các số 0; 18; 36; .... gọi là các bội chung của 6 và 9.

* Định nghĩa: Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó

- Kí hiệu tập hợp các bội chung của 6 và 9 là BC(6;9).

Ta có: BC(6; 9) = {0; 18; 36;.... }

* x BC(a; b) nếu x a và x b.

* x BC(a; b; c) nếu x a; x b và x c

?2

Hướng dẫn

6 BC(3 ;a )

a {1; 2; 3; 6}

3. Chú ý:

* Khái niệm: Giao của 2 tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của 2 tập hợp đó.

- Kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là: AB.

Ư(6) Ư(12) = ƯC(6;12)

B(6) B(9) = BC(6;9)

Đánh giá bài viết
1 784
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm