Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family gồm các dạng bài tập kiểm tra khả năng đọc hiểu và vốn từ vựng của các bạn học sinh. Hi vọng Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family sẽ là tài liệu học Tiếng Anh hay và hữu ích cho các bạn học sinh.

 • A. PHONICS AND VOCABULARY
 • 1. Complete and say aloud.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family
 • a. _andmother
  gr
 • b. _other
  br
 • 2. Look and write.
 • a. My __________ is sixty-six years old.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family
  grandfather
 • b. My ________ is sixty-two years old.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family
  grandmother
 • c. My ___________ is forty-four years old.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family
  father
 • d. My ________ is forty years old.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family
  mother
 • B. SENTENCE PATTERNS
 • Read and match.
  1. This is a. is your mother?
  2. How old b. young.
  3. My father is c. years old.
  4. My sister is seven d. my grandmother.
 • 1.
  Điền a, b, c hoặc d.
  d
 • 2.
  Điền a, b, c hoặc d.
  a
 • 3.
  Điền a, b, c hoặc d.
  b
 • 4.
  Điền a, b, c hoặc d.
  c
 • Put the words in order. Then read aloud.
 • 1. sister/ old/ my/ thirteen/ is/ years/ .
  My sister is thirteen years old.
 • 2. old/ your/ how/ is/ father/ ?
  How old is your father?
 • 3. is/ that/ grandfather/ my/ .
  That is my grandfather.
 • 4. my/ is/ young/ mother/ .
  My mother is young.
 • C. READING
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This Is My Family
 • 1.
  woman
 • 2.
  mother
 • 3.
  she
 • 4.
  forty
 • 5.
  nice
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
34 2.367
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm