Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1: What's Your Address?

44 11.000

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chương trình mới

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1: What's Your Address? sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 1. Các em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài để đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài tốt! 

UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS?

I. Translate intoEnglish:

1. thành phố:.............................      6. tòa tháp:................................    11. núi:.............................................

2. ngôi làng:..............................      7. tầng:......................................     12. đất nước:...................................

3. tỉnh:.......................................      8. đường phố:............................    13. yênbình:....................................

4. thị trấn:..................................      9. quê hương:............................    14. đôngđúc:...................................

5. địa chỉ:...................................     10. vùng quê: .............................    15. bận rộn, tấpnập:........................

II. Use the words in EXERCISEI to complete the sentences:

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Danang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

III. Look andcomplete:

Bài tập tiếng Anh lớp 5  

IV. Match the words that have opposite meaning:

1. old

a. tall

1.

2. small

b. countryside

2.

3. far

c. noisy

3.

4. short

d. near

4.

5. early

e. large

5.

6. city

f. late

6.

7. quiet

g. modern

7.

V. Put the words in order to makesentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

.....................................................................................................................................................

2. does/ she/ Who/ with/ live?

.....................................................................................................................................................

3. her/ Is/ house/ beautiful?

.....................................................................................................................................................

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/

.....................................................................................................................................................

5. she/ Where/ does/ live?

.....................................................................................................................................................

6. Danang/ hometown/ His/ city/

.....................................................................................................................................................

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

.....................................................................................................................................................

8. small/ quiet/ village/ and/ It/

.....................................................................................................................................................

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

.....................................................................................................................................................

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/

.....................................................................................................................................................

VI. Translate into

1. Địa chỉ của bạn là gì?

.....................................................................................................................................................

2. Bạn sống cùng với ai?

.....................................................................................................................................................

3. Quê của bạn ở đâu?

.....................................................................................................................................................

4. Quê của bạn trông như thế nào?

.....................................................................................................................................................

5. Bạn có sống cùng với ông bà không?

.....................................................................................................................................................

6. Địa chỉ của anh ấy là gì?

.....................................................................................................................................................

7. Anh ấy sống cùng với ai?

.....................................................................................................................................................

8. Quê của anh ấy ở đâu?

.....................................................................................................................................................

9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.

.....................................................................................................................................................

10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.

.....................................................................................................................................................

VII. Odd oneout:

1. a. city

b. town

c. flat

d. province

2. a. house

b. far

c. near

d. modern

3. a. lane

b. street

c. stream

d. avenue

4. a. orange

b. bread

c. buildings

d. noodles

5. a. how

b. village

c. where

d. who

6. a. small

b. quiet

c. noisy

d. centre

7. a. like

b. jump

c. skip

d. dance

8. a. island

b. sea

c. fish

d. factory

9. a. crowded

b. countryside

c. noisy

d. modern

10.a. pretty

b. bad

c. nine

d. beautiful

 

Đánh giá bài viết
44 11.000
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm