Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's Your Address?

86 17.760

Tiếng Anh Unit 1 What's your address? lớp 5

Nằm trong bộ đề Để học tốt tiếng Anh lớp 5, đề luyện tập Unit 1 What's your address có đáp án giúp các em học sinh ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 1 hiệu quả. 

Xem thêm: Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address? HOT

I. Translate into English:

1. thành phố:.............................      

2. ngôi làng:..............................          

3. tỉnh:.......................................      

4. thị trấn:..................................      

5. địa chỉ:...................................     

6. tòa tháp:................................

7. tầng:......................................

8. đường phố:............................

9. quê hương:............................

10. vùng quê: .............................    

11. núi:.............................................

12. đất nước:..................................

13. yên bình:....................................

14. đông đúc:...................................

15. bận rộn, tấp nập:........................

Đáp án: 1. city; 2. village; 3. province; 4. town; 5. address; 6. tower; 7. floor; 8. street; 9. hometown; 10. countryside; 11. mountain; 12. country; 13. peaceful; 14. crowded; 15. busy 

II. Use the words in EXERCISE I to complete the sentences:

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Danang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

Đáp án: 1. province; 2. village; 3. floor; 4. tower; 5. city; 6. address; 7. mountain; 8. hometown

III. Look andcomplete:

Bài tập tiếng Anh lớp 5

Đáp án: 1. village; 2. mountain; 3. tower; 4. avenue; 5. city; 6. town; 7. island; 8. stream 

IV. Match the words that have opposite meaning:

1. old

a. tall

1.

2. small

b. countryside

2.

3. far

c. noisy

3.

4. short

d. near

4.

5. early

e. large

5.

6. city

f. late

6.

7. quiet

g. modern

7.

Đáp án: 1 - g; 2 - e; 3 - d; 4 - a; 5 - f; 6 - b; 7 - c

V. Put the words in order to makesentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

.....................................................................................................................................................

2. does/ she/ Who/ with/ live?

.....................................................................................................................................................

3. her/ Is/ house/ beautiful?

.....................................................................................................................................................

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It

.....................................................................................................................................................

5. she/ Where/ does/ live?

.....................................................................................................................................................

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is

.....................................................................................................................................................

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

.....................................................................................................................................................

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is/ a

.....................................................................................................................................................

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

.....................................................................................................................................................

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ city

.....................................................................................................................................................

Đáp án:

1. What is Mai's address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai Street. 

5. Where does she live?

6. His hometown is Da nang city.

7. What is his hometown like?

8. It is a quiet and small village.

9. Do you live with your parents?

10. There are modern towers in my city.

VI. Translate into Vietnamese. 

1. Địa chỉ của bạn là gì?

.....................................................................................................................................................

2. Bạn sống cùng với ai?

.....................................................................................................................................................

3. Quê của bạn ở đâu?

.....................................................................................................................................................

4. Quê của bạn trông như thế nào?

.....................................................................................................................................................

5. Bạn có sống cùng với ông bà không?

.....................................................................................................................................................

6. Địa chỉ của anh ấy là gì?

.....................................................................................................................................................

7. Anh ấy sống cùng với ai?

.....................................................................................................................................................

8. Quê của anh ấy ở đâu?

.....................................................................................................................................................

9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.

.....................................................................................................................................................

10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.

.....................................................................................................................................................

Đáp án:

1. What is your address?

2. Who do you live with?

3. Where is your hometown?

4. What is your hometown like?

5. Do you with your grandparents?

6. What is his address?

7. Who does he live with?

8. Where is his hometown?

9. She lives in a small village in the countryside. 

10. Her village is small and peaceful.

VII. Odd one out:

1. a. city

b. town

c. flat

d. province

2. a. house

b. far

c. near

d. modern

3. a. lane

b. street

c. stream

d. avenue

4. a. orange

b. bread

c. buildings

d. noodles

5. a. how

b. village

c. where

d. who

6. a. small

b. quiet

c. noisy

d. centre

7. a. like

b. jump

c. skip

d. dance

8. a. island

b. sea

c. fish

d. factory

9. a. crowded

b. countryside

c. noisy

d. modern

10.a. pretty

b. bad

c. nine

d. beautiful

Đáp án:

1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - c; 5 - b; 6 - d; 7 - a; 8 - d; 9 - b; 10 - c

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
86 17.760
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm