Câu 2.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hà Nam 2023 câu 2

Câu 3.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hà Nam 2023 câu 3