Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 được VnDoc sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 38

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Quang cảnh buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất

I. Quốc tế thứ nhất

1. Hoàn cảnh ra đời

 • Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao.
 • Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột đối với công nhân.
 • Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra song trong tình trạng phân tán, chịu ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng phi vô sản, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng, mặt khác đặt ra yêu cầu cần phải có một tổ chức cách mạng quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân các nước.
 • Thực tế đấu tranh, công nhân nhận thấy tình trạng biệt lập của phong trào ở mỗi nước kết quả còn hạn chế, mặt khác đặt ra yêu cầu thành lập một tổ chức quốc tế lãnh đạo đoàn kết phong trào công nhân quốc tế các nước.
 • Ngày 28 - 9 - 1864 một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Luân Đôn, 2000 người tham dự gồm đại biểu của các nước Anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác trên thế giới. Nhiều nhà hoạt động cách mạng ở nước ngoài đang sống ở Luân Đôn cũng tham dự. C.Mác được mời dự buổi mít tinh và tham gia đoàn chủ tịch. Với niềm vui phấn khởi vô cùng song những người tham dự mít tinh thông qua nghị quyết thành lập Hội liên hiệp lao động quốc tế, tức Quốc tế thứ nhất.
 • Hội nghị bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 32 người. Việc soạn thảo tuyên ngôn và điều lệ được giao cho một tiểu ban trong đó có C.Mác.
 • Ngày 28 - 9 - 1864 Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn với sự tham gia của C.Mác.

2. Hoạt động của Quốc tế thứ nhất.

 • Hoạt động của quốc tế thứ nhất chủ yếu được thông qua các kỳ đại hội. (từ 9 - 1864 đến 7 - 1876 tiến hành 5 đại hội) Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ, thông qua những nghị quyết quan trọng.
 • Ảnh hưởng của Quốc tế thứ nhất: Công nhân các nước tham gia ngày càng nhiều vào các cuộc đấu tranh chính trị, các tổ chức công đoàn ra đời.
 • Vai trò:
  • Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.
  • Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn vờ chủ nghĩa Mác.
 • QUỐC TẾ I: (tên đầy đủ: Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế), tổ chức cách mạng đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế, thành lập 28.9.1864 tại Hội nghị công nhân ở Luân Đôn.
 • Mục đích chung được ghi trong “Tuyên ngôn” thành lập và “Điều lệ” do Mac soạn thảo là đoàn kết giai cấp công nhân, đấu tranh lật đổ chính quyền tư sản và thiết lập chính quyền của giai cấp vô sản.
 • Có vai trò to lớn trong việc tập hợp giai cấp công nhân các nước Châu Âu và Bắc Mĩ, tiến hành đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa xã hội khoa học, chống lại các học thuyết tiểu tư sản cơ hội chủ nghĩa, ủng hộ nhiệt thành cuộc đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ Công xã Pari 1871.
 • Sau thất bại của Công xã Pari, đến 1876, QT I đã họp ở Philađenphia (Philadelphia, Hoa Kì), thông qua nghị quyết tự giải tán để thành lập các chính đảng công nhân ở các nước.

II. Công xã Pari 1871

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Lược đồ Công xã Paris

1. Cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - 1871 và sự thành lập Công xã

* Nguyên nhân

 • Mâu thuẫn của xã hội tư bản ngày càng sâu sắc, tạo điều kiện cho công nhân đấu tranh.
 • Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (19-7-1870), với sự thất bại của Pháp làm cho nhân dân căm ghét chế độ thống trị dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 4 - 9 - 1870 lật đổ đế chế II.
 • Sự phản động của giai cấp tư sản Pháp cướp đoạt thành quả cách mạng của quần chúng, đầu hàng Đức để đàn áp quần chúng.
 • Dẫn đến cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - 1871.

* Diễn biến

 • Khi quân Phổ tiến vào Pa-ri, "Chính phủ vệ quốc" đã trở thành chính phủ phản quốc, mở cửa cho quân Đức tiến vào nước Pháp. Trong khi đó, nhân dân Pa-ri tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân, tự vũ trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô.
 • Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 - 3 - 1871, Chính phủ Vệ quốc cho quân đánh chiếm đồi Mông-mác nơi tập trung đại bác của quân quốc dân. Quần chúng nhân dân đã kịp thời kéo đến hỗ trợ, bao vây quân chính phủ.
 • Ngày 18 - 3 - 1871 Quốc dân quân chiếm các cơ quan chính phủ và công sở, làm chủ thành phố, thành lập công xã. Lần đầu tiên trên thế giới chính phủ thuộc về giai cấp vô sản.
 • Toán quân chính phủ chạy về Véc-xai, chính quyền giai cấp tư sản bị lật đổ

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã (tháng 4-1871)

2. Công xã Pa-ri - Nhà nước kiểu mới

 • Ngày 26 - 3 - 1871 công xã được thành lập, cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Hội đồng gồm nhiều ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước công nhân và có thể bị bãi miễn.
 • Những việc làm của công xã:
  • Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là các lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Nhà thờ tách khỏi trường học.
  • Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn, kiểm soát chế độ tiền lương, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt công nhân, đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc...
 • Nhận xét: Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới do dân và vì dân.

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 38

Câu 1. Ngày 28-9-1864 Quốc tế thứ nhất được thành lập ở đâu?

 1. Đức.
 2. Ý.
 3. Anh.
 4. Pháp.

Câu 2. Năm 1867, Quốc tế thứ nhất đã tổ chức quyên góp giúp đỡ công nhân nước nào đấu tranh?

 1. Bỉ.
 2. Pa-ri.
 3. Anh.
 4. Nga.

Câu 3. Chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra vào thời gian nào?

 1. 19-7-1870.
 2. 2-9-1870.
 3. 4-9-1870.
 4. 7-9-1870.

Câu 4. Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là

 1. Hội đồng thành phố.
 2. Ủy ban nhân dân.
 3. Hội đồng công xã.
 4. Hội đồng nhân dân.

Câu 5. Công xã Pa-ri tuyên bố thành lập vào thời gian nào?

 1. 10-3-1871.
 2. 12-3-1871.
 3. 18-3-1871.
 4. 26-8-1872.

Câu 6. Quốc tế thứ nhất lúc đầu thành lập có tên là hội liên hiệp

 1. Thanh niên quốc tế.
 2. Lao động quốc tế.
 3. Các nghiệp đoàn quốc tế.
 4. Công nhân quốc tế.

Câu 7. Trong thời gian tồn tại (từ tháng 9/1864 đến tháng 7/1876), Quốc tế thứ nhất đã tiến hành mấy lần đại hội?

 1. 5 lần.
 2. 6 lần.
 3. 7 lần.
 4. 8 lần.

Câu 8. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ có tên là chính phủ

 1. Cách mạng.
 2. Nhân dân.
 3. Vệ quốc.
 4. Lâm thời cách mạng.

Câu 9. Ai là người đứng đầu mỗi ủy ban trong nhà nước Công xã Pa-ri?

 1. Chủ tịch công xã.
 2. Ủy viên công xã.
 3. Ban chấp hành công xã.
 4. Trưởng ủy ban.

Câu 10. Theo cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước mới của Công xã, quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là lực lượng

 1. Vũ trang nhân dân.
 2. Bảo vệ nhà nước.
 3. Dân quân tự vệ.
 4. Cảnh sát công xã.

Câu 11. Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?

 1. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước
 2. Ngăn cản nước Đức thống nhất
 3. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức
 4. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ

Câu 12. Khi quân Phổ tiến về Pa-ri, bao vây thành phố, “Chính phủ vệ quốc” trở thành Chính phủ gì?

 1. “Chính phủ quốc dân”,
 2. “Chính phủ phản quốc”.
 3. “Chính phủ lập quốc”.
 4. “Chính phủ lâm thời”.

Câu 13. Ngày 2 - 4 - 1871, gắn sự kiện lịch sử nào ở Pháp?

 1. Quân Chi-e tiến hành phản công, mở đầu cuộc nội chiến.
 2. Công xã Pa-ri bị thất bại.
 3. Ngày chủ nhật đẫm máu
 4. Ngày thứ năm đen tối.

Câu 14. Công xã Pa-ri là cuộc cách mạng:

 1. vô sản đầu tiên trên thế giới.
 2. dân chủ tư sản đầu tiên trên thể giới.
 3. giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới.
 4. dân chủ tư sản tiêu biểu của thế giới.

Câu 15. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

 1. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng
 2. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng
 3. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận
 4. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân

Câu 16. Lực lượng tham gia đấu tranh trong Công xã Pa-ri là:

 1. đông đảo quân chúng nhân dân lao động ở Pháp.
 2. giai cấp vô sản Pháp.
 3. giai cấp công nhân và nông dân ở Pháp.
 4. giai cấp công nhân, nông dân và bình lính ở Pháp.

Đáp án

1C

2B

3A

4C

5C

6B

7A

8C

9B

10A

11C

12B

13A

14A

15A

16B

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về quá trình quốc tế thứ nhất, đặc điểm và quá trình công xã Pari 1871, bên cạnh đó là những câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 13.241
Sắp xếp theo
  Lịch sử lớp 10 Xem thêm